آموزش انجام پایان نامه با SPSS

ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار spss ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻓﺮاواﻧﯽ دارد!!! وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و آزﻣﻮﻧﻬﺎ ي آﻣﺎري(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و..) آﺷﻨﺎ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ انجام پایان نامه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﻓﻮري ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

 

 

 

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎ:

«ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.»

ﻗﺪم اول: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ( اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ)

ﻗﺪم دوم: ﻧﺮم اﻓﺰار spss را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ روي variable view ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ)

اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي وارد ﮐﺮدن داده ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

 

ﻗﺪم ﺳﻮم: ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮاﻻت اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ دارﯾﺪ ﺑه ﻋﻨﻮان ﺳﻦ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ، ﺳﻮال 1، ﺳﻮال 2 و.....

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﻗﺪم ﭼﻬﺎرم: ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺟﻨﺴﯿﺖ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دارد ﻣﺮد و زن . ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻋﺪد 1 را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ زن ﻋﺪد2

وﻟﯽ ﺳﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﺳﻦ ﮐﺎري ﻧﺪارﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ q1. Q2 ﭘﻨﺞ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻔﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ 1 ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ 2، ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﯿﻢ 3، ﺑﻪ زﯾﺎد 4 و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﻢ 5

ﺑﺮاي ﺷﺮوع دادن ﻋﺪد ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻮال ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ valueﻫﺮ ﺳﻮال ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه value lable ﺑﺎز ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ mard.

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮد و زن ارزش اﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ

 

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮاﻻت 5 ﮔﺰﯾﻨﻪ اي را در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿد

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ داده ﻫﺎي ﺧﻮد را وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻨﯿﺪ.. اداﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

ﻗﺪم ﭘﻨﺠﻢ: ﺣﺎﻻ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪdata variable ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻣﺤﯿﻂ وارد ﮐﺮدن داده ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وارد ﺑﺸﻮﯾﻢ

 

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ از 1 ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ روﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻗﺪم ﺷﺸﻢ: ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ وارد ﮐﺮدن داده ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اول ﻓﺮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮد را ﺗﯿﮏ زده اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺮ 1 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻋﺪد 1 را وارد ﮐﻨﯿﺪ، و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﻦ ﺧﻮد را 24 ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن 24 را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺳﻮال 1 را ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺗﯿﮏ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد 5 را در ﺳﻮال1 ﯾﺎ ﻫﻤﺎن q1ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﺳﻮال 2 را ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﯿﮏ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ 3 را ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮال 3 را ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺗﯿﮏ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷﯽ ﮐﻪ اﮔﻪ ﯾﺎدﺗﻮن ﺑﺎﺷﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ value ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺪد 1 را ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .ﺳﻮال ﭼﻬﺎر ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزم 3 را ﻣﯽ زﻧﯿﻢ . ﻣﺜﻼ ﺳﻮال 5 را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ(ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ)

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

 

ﻗﺪم ﻫﻔﺘﻢ: در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ) اﺑﻌﺎد( ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ compute ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه compute ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻣﺜﻼ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت 1 ﺗﺎ 3 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

 

ﭘﻨﺠﺮه compute در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
*** دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در وارد ﮐﺮدن اﺳﻢ ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

 

ﺑﻌﺪ از اوﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ:

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ) ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ( ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺪد compute ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺜﻼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ :

 

انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ
ﺧﻠﻖ داﻧﺶ
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ
ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ computeﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

*** ﻣﺮور: در اﺑﺘﺪا ﻣﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ+ ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ را وارد ﮐﺮدﯾﻢ+ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ compute ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ را ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﯿﻢ+ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ را ﻣﺠﺪد ﺑﺎ compute ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ***

ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ

ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺎ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻗﺪم ﻫﺸﺘﻢ: اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻮ analyze ﻣﯽ روﯾﻢ ) اﯾﻦ ﻣﻨﻮ در ﺑﺎﻻي ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ( ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﻨﻮ correlate و ﺳﭙﺲ زﯾﺮ ﻣﻨ bivariate ﻣﯽ روﯾﻢ. ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﯾﻢ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
در آﻧﺠﺎ) ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻓﻠﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. زﯾﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ همبستگی ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﻢ. ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ اوﮐﯽ را ﻣﯽ زﻧﯿﺪ. ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺶ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه اﻧﺪ

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ دﮐﻤﻪ اوﮐﯽ را در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮔﺰارش زﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

ﻗﺪم ﻧﻬﻢ: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 41/ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ازﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪاري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ. ﻫﻤﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري اﯾﻦ ازﻣﻮن 000/ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ازﻣﻮن دارد.

ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺻﺪرﺻﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ 1 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ 1 ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﺗﺮي ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺟﻮ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 41/ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪاري ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي دارﻧﺪ ﺑﯿﻦ 50/ ﺗﺎ 70/ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري: اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﻧﻮع اول ﯾﺎ α را ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن آزﻣﻮن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ وﻟﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﻄﻮح5 0/0 و 0/01 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 95 درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ، ﻣﺜﻼً ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف را ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﺳﻄﻮح5 0/0 ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ در آزﻣﻮن ﻣﺎ 000/0 ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ

 

ﻗﺪم دﻫﻢ: در ﻗﺪم ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﻓﺸﺮده از وارد ﮐﺮدن داده ﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺴﯿﺮي ﺷﺮح دادﯾﻢ. اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ اﻣﻮزش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ آﻣﺎر و ﻧﺮم اﻓﺰار spss اﺷﺘﯽ دﻫﯿﻢ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺶ آﻣﺎري ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
در ﺑﺎﻻ ( ازﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ) ﻣﺎ روﻧﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

قدم د هم: همچنین شما می توانید برای استاندارد سازی پرسشنامه خود یعنی پایایی آن را بدست بیاورید به ترتیب زیر عمل کنید
ابتدا پرسشنامه ها را در بین 02 تا 02 نفر جامعه پخش و طالعات را جمع آوری کنید و سپس بر اساس نمودار زیر الفای کرونباخ آن را بدست آورید.

 

آموزش تحلیل آماری با SPSS و انجام پایان نامه با SPSS

 

 

[fvplayer src="https://adib24.com/wp-content/uploads/2018/07/انجام-پایان-نامه،-انجام-رساله-دکتری-در-موسسه-ادیب-24،-http-__adib24.com-YouTube.mp4" splash="https://adib24.com/wp-content/uploads/2018/07/cover-min.jpg" width="1280" height="662"]

موضوع پایان نامه مهندسی کامپیوتر

موضوع پایان نامه مهندسی برق

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه حقوق و علوم سیاسی

موضوع رایگان پایان نامه روانشناسی

موضوع پایان نامه شهرسازی و معماری

موضوع پایان نامه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات ( قسمت اول)

موضوع پایان نامه رشته زبان انگلیسی،ادبیات انگلیسی،مترجمی انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی (قسمت اول)

پروپوزال کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

قسمت اول موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

پایان نامه ارشد حقوق (تسامح در فقه)

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم.

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست.

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند:

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید.

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

  • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
  • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
  • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
  • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
  • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
  • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
  • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
  • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
  • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد.

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، اقتصاد و حسابداری است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای این نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

نرم افزار SPSS

نرم افزار گمز

نرم افزار دیگ سایلنت DIGSILENT

شبیه سازی با COMSOL

شبیه سازی با pscad

شبیه سازی با PSIM

نرم افزار Microfit

نرم افزار EQS

نرم افزار COMFAR

نرم افزار OXMETRICS

نرم افزار GAMS

نرم افزار SAS

نرم افزار STATISTICA

نرم افزار Splus

نرم افزار Microfit

نرم افزار Mapple

نرم افزار Axume

نرم افزار PHStat

نرم افزار SigmaPlot

نرم افزار DE

نرم افزار PQ Method

نرم افزار GeoDa

نرم افزار FX Equation 4.004.5

نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

نرم افزار ProKalc 7.9f

نرم افزار GA Solver

نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

نرم افزار Gretl

نرم افزار RATS

نرم افزار CATS

نرم افزار Algebra Equation Solver

نرم افزار WINQSB

نرم افزار SHAZAM 14

نرم افزار Algebrator 4.2 Build

نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276

نرم افزار Basic Math Solved! 2008

نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536

نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41

و …

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.