آموزش انجام پایان نامه با نرم افزار SPSS، آزمون کای دو

از مجموعه مقالات آموزش تخصصی انجام پایان نامه ، در این مقاله به آموزش انجام پایان نامه با نرم افزار SPSS می پردازیم. متن زیر نمونه ای از گزارش اولیه برای انجام پایان نامه با SPSS است که هدف انجام پایان نامه  با آزمونهای کای دو است. امیدواریم این مقاله نیز از مجموعه مقالات آموزش تخصصی انجام پایان نامه مورد اقبال شما عزیزان و همراهان موسسه ادیب مشاور قرار گیرد.

 

 

انجام پایان نامه ارشد و دکتری موسسه ادیب مشاور

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آزﻣﻮن ﮐﺎي دو، (2Χ) ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاي

یکی از آزمون های مورد استفاده در تحلیل پایان نامه آزﻣﻮن ﮐﺎي دو ﯾﮏ ﺑﻌﺪي(2 Χ) ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ (ﺗﻌﺪاد)ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ، از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﺤﻘﻘﯽ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺴﻨﺠﺪ. وي ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت 5 ﮔﺰﯾﻨﻪاي ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ. وي ﺑﺮاي ﺳﻮدﺑﺮدن از آزﻣﻮن ﮐﺎي دو ﯾﮏ ﺑﻌﺪي، اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ، ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد، زﯾﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮐﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ )ﻫﺮ ﺳﻄﺢ 20 درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ( ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ (ﺗﻌﺪاد) ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺣﺎل اﮔﺮ وي ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي در ﮐﺪامﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪاي، ﻧﻮﻋﯽ آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪي ﮐﺎرﺑﺮد در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ، ﻫﻢردﯾﻒ آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮي T ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎلﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ.

تحلیل نتایج

در آزﻣﻮن ﮐﺎي دو (ﺧﯽدو) ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪاي، ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد. از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 5 درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﻢﺗﺮ از 0.05 ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮔﺮدد، ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻌﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺗﺮاﮐﻢ دارد، ﻣﯽﺗﻮان وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن آن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ )ﺑﺎﯾد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﯿﺎس، ﺑﯿﺶ،ﺗﺮ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

 

اگر نیاز به مشاوره رایگان در حوزه نرم افزارهای آماری و انجام پایان نامه های آماری دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و شبیه سازی آن

موسسه ادیب مشاور با داشتن اساتیدی مجرب در حوزه کلیه تحلیل های آماری پرسشنامه ای، و انواع آزمون‌های آماري در تکمیل فصل چهار پایان نامه، به دانشجویان در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات مشاوره و آموزش حرفه ای ارائه می دهد. هدف موسسه ادیب این است که دانشجویان کشور عزیزمان را در نگارش با کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد یاری دهد.

خدمات ما شامل مشاوره و آموزش تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزارهای زیر می باشد:

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم.

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست.

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند:

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید.

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

  • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
  • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
  • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
  • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
  • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
  • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
  • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
  • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
  • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد.

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، اقتصاد و حسابداری است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای این نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

نرم افزار SPSS

نرم افزار گمز

نرم افزار دیگ سایلنت DIGSILENT

شبیه سازی با COMSOL

شبیه سازی با pscad

شبیه سازی با PSIM

نرم افزار Microfit

نرم افزار EQS

نرم افزار COMFAR

نرم افزار OXMETRICS

نرم افزار GAMS

نرم افزار SAS

نرم افزار STATISTICA

نرم افزار Splus

نرم افزار Microfit

نرم افزار Mapple

نرم افزار Axume

نرم افزار PHStat

نرم افزار SigmaPlot

نرم افزار DE

نرم افزار PQ Method

نرم افزار GeoDa

نرم افزار FX Equation 4.004.5

نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

نرم افزار ProKalc 7.9f

نرم افزار GA Solver

نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

نرم افزار Gretl

نرم افزار RATS

نرم افزار CATS

نرم افزار Algebra Equation Solver

نرم افزار WINQSB

نرم افزار SHAZAM 14

نرم افزار Algebrator 4.2 Build

نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276

نرم افزار Basic Math Solved! 2008

نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536

نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41

و …

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.