انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی تأثیر شایستگی‌های مدیریتی بر اثربخشی بازاریابی شرکت‌های فعال در صنایع منتخب

 

چکیده پایان نامه 

با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می‌دهد، شرکت‌ها برای حفظ بقای خود دست به اقداماتی می‌زنند یا شرایط را برای اثربخش کردن عملکرد واحدها یا بخش‌های خود مهیا می‌سازد. همچنین، رویکرد نوین سازمان‌ها به سمت پویایی محیط، توسعه قابلیت‌های فردی و سازمانی و شناسایی افراد مستعد در پذیرش مسئولیت‌های مهم و خطیر می‌باشد در این پژوهش، به عنوان بخشی از یک مطالعه در زمینه اثربخشی بازاریابی و شایستگی‌های مدیریتی، با تلفیق مدل اثربخشی بازاریابی کاتلر، نظریه شایستگی‌های مدیریتی بویاتزیس، مجموعه شایستگی‌های موثر بر اثربخشی بازاریابی شرکت‌های فعال در صنایع منتخب در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، مدیران بازاریابی، فروش، استراتژی، برنامه‌ریزی، مدیران برند، روابط عمومی و تبلیغات شرکت‌های فعال در صنایع منتخب می‌باشد. تعداد اعضای نمونه با توجه به فرمول مورگان 405 نفر از مدیران این شرکت‌ها است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی، آزمون مدل اندازه‌گیری و آزمون مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که شایستگی‌های مدیریتی و اثربخشی بازاریابی دارای رابطه معنادار با یکدیگر بوده است. همچنین شایستگی‌های مدیریتی پایه بر مؤلفه فلسفه مشتری با ضریب استاندارد 65/0، بر تلاش‌های بازاریابی یکپارچه با ضریب 62/0، بر اطلاعات بازاریابی با ضریب 77/0، بر مؤلفه جهت‌گیری‌های استراتژیک 42/0 و بر کارآیی عملیاتی 83/0 اثرگذار بوده است. بر اساس ضرایب حاصل بیشترین میزان اثرگذاری شایستگی‌های مدیریتی پایه بر کارآیی عملیاتی و اطلاعات بازاریابی مشاهده گردیده است و شایستگی‌های مدیریتی برتر بر مؤلفه فلسفه مشتری با ضریب استاندارد 26/0، بر تلاش‌های بازاریابی یکپارچه با ضریب 22/0، بر اطلاعات بازاریابی با ضریب 48/0، بر مؤلفه جهت‌گیری‌های استراتژیک 58/0 و بر کارآیی عملیاتی 65/0 اثرگذار بوده است. بر اساس ضرایب حاصل بیشترین میزان اثرگذاری شایستگی‌های مدیریتی برتر بر کارآیی عملیاتی و جهت‌گیری‌های استراتژیک مشاهده شده است.

کلید واژه پایان نامه: بازاریابی، مدیریت بازاریابی، اثربخشی بازاریابی

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.