پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

 

 

یکی از مدلها برای برآورد ارزش واقعی سهام  مدل ارزش افزوده اقتصادی و اهلسن می باشد. در این پایان نامه به بررسی مقایسه ای دو مدل ارزش گذاری تنزیل سود نقدی و مدل اهلسن در محاسبه ارزش سود شرکتها با استفاده از 78 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1381 الی 1386 پرداخته شده است.

برای آزمون فرضیه ها از آزمون تفاوت میانگین دو جامعه، رگرسیون مرحله ای و آزمون فریدمن استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش بازار سرکت با ارزش محاسبه شده شرکتها بر مبنای مدل تنزیل سود نقدی و مدل اهلسن رابطه معنا دار دارد.

شریب تعیین مدل اهلسن در مقایسه با مدل تنزیل سود نقدی نشان میدهد مدل ارزش گذاری اهلسن بر تکیه بر سود باقی مانده، ارزش محاسباتی شرکت را بهتر محاسبه می نماید. آزمون فریدمن نیز برتری مدل ارزش گذای اهلسن را در مقایسه بامدل تنزیل سود نقدی تایید می نماید. آزمون رگرسیون مرحله ای نیز ثابت می کند که اجزای تشکیل دهنده مدل اهلسن نسبت به مدل تنزیل سود نقدی بهتر می تواند تغییرات ارزش بازار شرکتها را پیش بینی نماید.

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.