دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

چکیده پایان نامه

هدف پایان نامه: هدف از انجام پژوهش، بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین می باشد.

روش پایان نامه: تعداد 60 بیمار سایکوز ناشی از متامفتامین DSM-IV-TR توسط روانپزشک انتخاب شدند که جنسیت همگی آنها مرد بود. سپس پرسشنامه جمعیت شناختی اجرا شد، در ادامه بیماران بر اساس مقیاس سنجش ناآگاهی از اختلال روانی SUMD، مقیاس سنجش  علائم مثبت و منفی PANSS، و آزمون های عصب- روانشناختی STROOP،N-BACK و WISCONSIN مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته های پایان نامه: داده های بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که از بین متغیرهای بالینی، علائم مثبت و منفی ارتباط معنادار و افسردگی ارتباط معنادار منفی با نمره ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین دارد. همچنین نشان داد که متغیرهای عصب- روانشناختی نیز ارتباط مثبت و معناداری با نمره نااگاهی از اختلال روانی دارند.

نتیجه گیری پایان نامه: یافته ها نشان دادند که ناآگاهی از اختلال روانی به وسیله عوامل مختلفی از قبیل: علائم مثبت و منفی، افسردگی و عملکردهای عصب-روانشناختی تحت تاثیر قرار میگیرد. و لذا باید بعنوان یک پدیده چند بعدی در نظر گرفته شود.

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی موثرترین شاخه هنری در هنر درمانی

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.