دانلود سمینار ارشد مهندسی کامپیوتر خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بیسیم برای کاهش مصرف انرژی

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه،پروپوزال،سمینار و پروژه های دانشجویی

چکیده سمینار

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﺮه ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﺴﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ‌دﻫﺪ. در اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻴﺴﻴﻢ اﻣﻜﺎن ﺷﺎرژ ﻛﺮدن ﺑﺎﺗﺮي ﮔﺮهﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور اﻧﺮژي-ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي، ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي اﻧﺮژي-ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻘﻴﺎسﭘﺬﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻴﺴﻴﻢ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ارﺳﺎل دادهﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج ﺑﻴﻦ ﮔﺮهﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ راه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﮔﺮهﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ به ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺣﺬف دادهﻫﺎي اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺮﻛﻴﺐ دادهﻫﺎي ﮔﺮهﻫﺎ در ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ دادهﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد. در این گزارش ساختار شبکه‌های حسگر بیسیم و کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف شرح داده می‌شود. سپس روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به خصوص روش‌های مبتنی بر خوشه‌بندی که تا کنون معرفی شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته و چند الگوریتم مشهور مبتنی بر خوشه‌بندی به طور دقیق شرح داده می‌شوند. علاوه بر این چندین روش جدید که اخیرا برای بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم ارائه شده اند به طور مختصر توضیح داده می‌شود.

 

کلمات کلیدی: شبکه‌های حسگر بیسیم، بهینه سازی، خوشه‌بندی، عمر شبکه

مقدمه

پيشرفت‌هاي اخير در زمينه الكترونيك و مخابرات بي‌سيم توانايي طراحي و ساخت حسگرهايي را با توان مصرفي پايين، اندازه كوچك، قيمت مناسب و كاربري‌هاي گوناگون داده است. اين حسگرهاي كوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافت اطلاعات مختلف محيطي (بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پيدايش ايده‌اي براي ايجاد و گسترش شبكه‌هاي موسوم به شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم[1] شده‌اند.

يك شبكه حسگر متشكل از تعداد زيادي گره‌هاي حسگري است كه در يك محيط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوري اطلاعات از محيط مي‌پردازند. لزوماً مکان قرار گرفتن گره‌هاي حسگري، از ‌قبل‌ تعيين ‌شده و مشخص نيست. چنين خصوصيتي اين امكان را فراهم مي‌آورد که بتوانيم آن‌ها را در مکان‌هاي خطرناک و يا غيرقابل دسترس رها کنيم.

گستره كاربري شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم بسيار وسيع بوده و از كاربردهاي كشاورزي، پزشكي ‌و صنعتي تا كاربردهاي نظامي را شامل مي‌شود. به عنوان مثال يكي از متداول‌ترين كاربردهاي اين تكنولوژي، نظارت بر يك محيط دور از دسترس است. مثلاً نشتي يك كارخانه شيميايي در محيط وسيع كارخانه مي‌تواند توسط صدها حسگر كه به طور خودكار يك شبكه بي‌سيم را تشكيل مي‌دهند، نظارت شده و در هنگام بروز نشت شيميايي به سرعت به مركز اطلاع داده شود.

[1] Wireless sensor networks

برای دانلود سمینار با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت سمینار

 

آموزش تخصصی انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر، شبکه حسگر بیسیم

آموزش انجام پایان نامه رایانش ابری

آموزش انجام پایان نامه رایانش ابری موبایل

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

انجام پایان نامه کامپیوتر، پروپوزال مهندسی کامپیوتر

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.