دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

چکیده پایان نامه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی(مشاهده، توصیف، عمل آگاهانه، عدم قضاوت و عدم واکنش) و سبک های مقابله (مقابله مساله مدار، مقابله هیجان مدار، مقابله اجتناب مدار) در اختلالات بالینی (افسردگی، اضطراب و جسمانی سازی) دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه می باشد. بدین منظور تعداد 222 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه ذهن اگاهی(FFMQ)، سبک های مقابله (CISS) و خلاصه علایم مرضی 18-(BSI) مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تحلیل آماری داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد بجز عامل توصیف تمام مولفه های ذهن آگاهی با اختلالات بالینی رابطه معنادار داشته و از بین سبکهای مقابله، مقابله مساله مدار با بروز اختلالات بالینی رابطه منفی و مقابله هیجان مدار با بروز اختلالات بالینی رابطه مثبتی را نشان داد. یافته ها هم چنین نشان داد عمل اگاهانه (از مولفه های ذهن آگاهی) و سبک مقابله مساله مدار و مقابله هیجان مدار می توانند به عنوان پیش بین اختلالات بالینی(افسردگی، اضطراب و جسمانی سازی) مطرح شوند.

واژه های کلیدی پایان نامه : ذهن آگاهی، روانشناسی بالینی، مهارت مقابله ای، افسردگی، ترس، پیش بینی

فهرست نوشته ها

فصل 1: کلیات پژوهش
1-1: مقدمه 2
1-2: بیان مساله 3
1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4: اهداف پژوهش 11
1-5: فرضیه های پژوهش 11
1-6: متغیرهای پژوهش 12
1-7: تعریف متغیرها 12
1-7-1:تعریف نظری متغیرها 12
1-7-2: تعریف عملیاتی متغیر ها 13
فصل 2: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1: ذهن آگاهی 17
2-1-1: تعریف ذهن آگاهی 18
2-1-2: مدل شاپیرو 19
2-1-3: بازدریافت به عنوان یک مکانیسم 24
2-2: مقابله 28
2-2-1: تاریخچه 28
2-2-2: تعریف مقابله 29
2-2-3: نظریه های مقابله 30
2-2-3-1: نظریه لازاروس 31
2-2-3-2: نظریه روث و کوهن 36
2-2-3-3: نظریه فرایدنبرگ و لوئیز 36
2-2-3-4: نظریه لانگ واسکات 37
2-2-3-5: نظریه فیلیپس و جارویس 37
2-2-3-6: نظریه پاول و انرایت 37
2-2-3-7: نظریه میلر 38
2-3: اختلالات بالینی 38
2-3-1: افسردگی 38
2-3-1-1: نشانه های اختلال افسردگی 39
2-3-1-2: دیدگاه های نظری در مورد اختلال افسردگی 40
2-3-1-2-1: نظریه روانکاوی 40
2-3-1-2-2: نظریه شناختی 41
2-3-1-2-3: نظریه زیست شناختی 43
2-3-1-2-4: نظریه روانی – اجتماعی 43
2-3-2: اضطراب 44
2-3-2-1: تعریف اضطراب 44
2-3-2-2: نشانه های اضطراب 45
2-3-2-3: سطوح اضطراب 46
2-3-2-4: انواع اختلالات اضطرابی 48
2-3-2-5: رویکرد های نظری اضطراب 49
2-3-2-5-1: نظریه روانکاوی 50
2-3-2-5-2: نظریه زیست شناختی 50
2-3-2-5-3: نظریه رفتاری 51
2-3-2-5-4: نظریه یادگیری اجتماعی 51
2-3-2-5-5: نظریه انسان گرایی 52
2-3-3: اختلالات شبه جسمانی 52
2-3-3-1: انواع اختلالات شبه جسمانی 53
2-3-3-2: اختلال جسمانی سازی 54
2-3-3-2-1: تعریف اختلال جسمانی سازی 55
2-3-3-2-2: ملاک های تشخیصی DSMIV برای اختلال جسمانی سازی 55
2-3-3-2-3: دیدگاه های نظری در مورد اختلال جسمانی سازی 57
2-3-3-2-3-1: نظریه روان کاوی 57
2-3-3-2-3-2: نظریه زیستی 58
2-3-3-2-3-3: نظریه شناختی 58
2-3-3-2-3-4: نظریه روانی اجتماعی 59
2-4: پیشینه تحقیقاتی 60
2-4-1: ذهن اگاهی و اختلالات بالینی 60
2-4-2: سبک های مقابله و اختلالات بالینی 63
2-4-3: ذهن آگاهی و سبک های مقابله 68
فصل 3: روش شناسی
3-1: طرح پژوهش 74
3-2: جامعه آماری 74
3-3: گروه نمونه و روش نمونه گیری 74
3-4: ابزار های پژوهش 75
3-4-1-1: پرسشنامه ذهن آگاهی 75
3-4-1-2: نمره گذاری 76
3-4-1-3: روایی و پایایی 76
3-4-2-1: پرسشنامه سبک های مقابله اندلر و پارکر 77
3-4-2-2: نمره گذاری 78
3-4-2-3: روایی و پایایی 80
3-4-3-1:پرسشنامه اختلالات روانی 81
3-4-3-2: نمره گذاری 81
3-4-3-3: روایی و پایایی 81
3-5: شیوه اجرا 84
3-6: روش تجزیه تحلیل آماری 84
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1: داده های توصیفی 86
4-2: داده های استنباطی 88
فصل 5: بحث و نتیجه گیری
5-1: فرضیه اول 95
5-2: فرضیه دوم 97
5-3: فرضیه سوم 99
5-4: یافته های جانبی 103
5-5: نتیجه گیری 103
5-6: محدودیت های پژوهش 104
5-7: پیشنهادات 105
منابع 107
پیوست ها 124
چکیده انگلیسی 132

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید