دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مدیریت تغییر

 

چکیده پایان نامه

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مدیریت تغییر سازمان در اداره بازرگانی استان اردبیل است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است.برای انجام این پژوهش مبانی نظری وسیعی در زمینه مدیریت دانش استراتژیک و مدیریت تغییر سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.مدل مفهومی این پژوهش بر اساس مطالعات و مراجعه به صاحب نظران شکل گرفت وتمامی فرضیات این پژوهش بر اساس مدل مفهومی بنا نهاده شده است.جامعه آماری این پژوه کلیه مدیران و کارکنان اداره بازرگانی استان اردبیل به تعداد 600 نفر است وبا استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 234 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده است.داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت دانش استراتژیک تاثیر معناداری بر مدیریت تغییر دارد.و در انتها نیز محدودیتهای پژوهش و پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلید واژه : مدیریت دانش استراتژیک، مدیریت دانش، مدیریت تغییر

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت بررسی ارتباط مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.