دانلود پایان نامه بررسی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی

 

چکیده پایان نامه

در جوامع امروزی با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگی محیط کسب و کار، دانش به منبعی کلیدی تبدیل شده و به عنوان دارایی حیاتی جهت کسب مزیت رقابتی به شمار میآید.تحقیق حاضر باهدف تعیین نقش مدیریت دانش درکارآفرینی سازمان دربانک سپه تهران صورت گرفته است. این تحقیق از نظر روش پیمایشی وازنظر هدف تحقیق کاربردی محسوب می گردد . جامعه آماری متشکل ازمدیران وکارشناسان خبره ادارات مرکزی بانک سپه می باشد. جامعه نمونه به حجم 185نفر به روش تصادفی طبقه ای نسبی تعیین وبااستفاده ازپرسشنامه داده ای تحقیق جمع آوری گردید. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از نرم افزارهایLisrel 8.5 و Spss 16 وطریق شاخص های توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه تحلیل داده ها می پردازیم.در بخش نخست، داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، توصیف و سپس به منظور ایجاد مدل اندازه گیری برازنده و قابل قبول، تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل، در مورد کلیه عوامل نهفته متغیرها انجام می گیرد. در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع آماری با استفاده از نرم افزار Lisrel و از طریق تحلیل مسیر، روابط علی بین فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند.یافته های تحقیق نشان می دهد که : مدیریت دانش بریادگیری سازمانی تاثیرمثبت دارد.مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی تاثیرمثبت دارد.یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیرمثبت دارد.درپایان نیز پیشنهاداتی درمورد اثرات مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی ویادگیری سازمانی درسازمان ارائه گردید.

واژگان کلیدی پایان نامه: مدیریت دانش،کارآفرینی سازمانی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت بررسی ارتباط مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.