دانلود پایان نامه حسابداری بررسی تأثیر قابلیت پویای سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت

مشاوره و آموزش انجام پایان نامه،پروپوزال،سمینار و پروژه های دانشجویی

 

چکیده پایان نامه

در فضای رقابتی و شرایط متغیر کسب‌وکار امروزی، تداوم حیات و رشد سازمان‌ها وابسته به توان آنها در سازگاری با این تغییرات است. در چنین موقعیتی، مدیریت پیوسته سیستم های اطلاعاتی حسابداری، به‌منظور حفظ کارکرد اثربخش و کارآمد در تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیریت، ضرورت می یابد. بنابراین در پژوهش حاضر، بر اساس نظریه قابلیت پویا (تیس، 2007)، ضمن تعریف قابلیت پویای سیستم اطلاعاتی حسابداری در قالب هم‌افزایی قابلیتهای انعطاف‌پذیری و تحلیلی سیستم اطلاعاتی حسابداری، و قابلیت فنی کارشناسان حسابداری به ارزیابی تأثیرات عملکردی آن بر فرایندهای حسابداری و عملکرد شرکت پرداختیم. نتایج مصاحبه با مدیران مالی و کارشناسان حسابداری 50 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، نشان می‌دهد که علیرغم عدم تشکیل قابلیت پویای AIS در شرکت‌های مورد مطالعه، مؤلفه اصلی آن یعنی انعطاف‌پذیری AIS، از طریق تقویت فرایندهای حسابداری، بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری داشته است. این پژوهش در قالب رهنمودهای آگاهی‌بخش، بر اهمیت و ضرورت انعطاف‌پذیری در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و کاربرد آن در ایجاد ارزش برای سازمان‌ها تأکید می‌کند.

کلید واژه پایان نامه: قابلیت پویا، سیستم اطلاعاتی حسابداری، فرآیند حسابداری

فهرست پایان نامه 

۱- فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۲-۱- اثبات وجود مسأله ۴
۱-۲-۲- صورت بندی مسأله ۵
۱-۳- ضرورت تحقیق ۵
۱-۳-۱- ضرورت عام ۵
۱-۳-۲- ضرورت خاص ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۷
۱-۶- فرضیات تحقیق ۷
۱-۷- مبانی علمی فرضیات تحقیق ۸
۱-۸- نوآوری پژوهش ۱۰
۱-۸-۱- نوآوری موضوع شناختی ۱۰
۱-۸-۲- نوآوری روش شناختی ۱۰
۱-۹- روش پژوهش ۱۱
۱-۱۰- تعاریف عملیاتی واژگان پژوهش ۱۲
۱-۱۱- قلمرو پژوهش ۱۳
۱-۱۲- جمع بندی ۱۳
۲- فصل دوم ۱۴
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- نظریه مبتنی بر منابع ۱۶
۲-۲-۱- محدودیت های نظریه مبتنی بر منابع ۱۷
۲-۳- نظریه قابلیت پویا ۱۸
۲-۴- ماهیت ۲۰
۲-۵- انواع قابلیت پویا ۲۰
۲-۵-۱- ادراک فرصت ها و تهدیدات ۲۰
۲-۵-۲- استفاده از فرصت ها ۲۱
۲-۵-۳- مدیریت تهدیدات و پیکربندی مجدد منابع ۲۱
۲-۶- کاربرد نظریه قابلیت پویا در تحقیقات فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی ۲۲
۲-۷- قابلیت انعطاف‌پذیری سیستم اطلاعاتی حسابداری ۲۳
۲-۷-۱- تبیین انعطاف‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از منظر قابلیت‌های پویا ۲۸
۲-۸- قابلیت فنی متخصصان حسابداری در حوزه سیستم و فناوری اطلاعات ۲۹
۲-۸-۱- تبیین قابلیت فنی متخصصان حسابداری از منظر قابلیت‌های پویا ۳۰
۲-۹- قابلیت تحلیلی مبتنی بر هوشمندی کسب‌وکار ۳۱
۲-۹-۱- تبیین قابلیت تحلیلی سیستم اطلاعاتی حسابداری از منظر قابلیت‌های پویا ۳۲
۲-۱۰- مقیاس‌های عملکرد فرایند حسابداری ۳۴
۲-۱۱- عملکرد فرایند حسابداری و عملکرد سازمان ۳۵
۲-۱۲- پیشینه پژوهش ۳۶
۲-۱۲-۱- تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور ۳۶
۲-۱۲-۲- تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور ۳۹
۳- فصل سوم ۴۱
۳-۱- مقدمه ۴۲
۳-۲- کلیات روش تحقیق ۴۲
۳-۲-۱- مدل تحقیق ۴۲
۳-۲-۲- تعاریف نظری و عملیاتی ۴۳
۳-۲-۲-۱- متغیرهای مستقل ۴۳
۳-۲-۲-۲- متغیر میانجی ۴۴
۳-۲-۲-۳- متغیر وابسته ۴۵
۳-۲-۲-۴- متغیرهای کنترل ۴۵
۳-۲-۳- سنجش متغیرهای تحقیق ۴۶
۳-۲-۴- جامعه آماری ۴۷
۳-۲-۵- نوع تحقیق و شیوه جمع‌آوری داده‌ها ۴۹
۳-۲-۵-۱- نوع تحقیق ۴۹
۳-۲-۵-۲- شیوه جمع‌آوری داده‌ها ۵۰
۳-۲-۵-۲-۱- محتوای سؤالات مصاحبه ۵۱
۳-۳- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۵۳
۳-۳-۱- آمار توصیفی ۵۴
۳-۳-۲- آمار استنباطی ۵۴
۳-۳-۲-۱- مزایای مدل‌سازی معادلات ساختاری ۵۴
۳-۳-۲-۲- مراحل مدل‌سازی معادلات ساختاری ۵۵
۳-۴- خلاصه فصل ۵۵
۴- فصل چهارم ۵۷
۴-۱- مقدمه ۵۸
۴-۲- آمار توصیفی ۵۸
۴-۲-۱- اطلاعات جمعیت شناختی شرکت‌ها و پاسخدهندگان ۵۸
۴-۲-۲- اطلاعات و مشخصات محیط سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ۵۹
۴-۳- آمار استنباطی: بررسی مدل ۶۰
۴-۳-۱- مدل اندازه‌گیری تحقیق ۶۱
۴-۳-۲- تحلیل مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری) سطح اول ۶۲
۴-۳-۲-۱- ارزیابی مدل اندازه‌گیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ۶۲
۴-۳-۲-۲- بررسی پایایی مدل ۶۴
۴-۳-۲-۳- بررسی روایی مدل ۶۵
۴-۳-۲-۳-۱- روایی همگرا ۶۵
۴-۳-۲-۳-۲- روایی واگرا ۶۶
۴-۴- بررسی مدل سطح دوم ۶۸
۴-۴-۱- تحلیل مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری) ۶۸
۴-۴-۱-۱- ارزیابی مدل اندازه‌گیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ۶۸
۴-۴-۱-۲- بررسی پایایی مدل ۶۹
۴-۴-۱-۳- بررسی روایی مدل ۶۹
۴-۴-۱-۳-۱- روایی همگرا ۷۰
۴-۴-۱-۳-۲- روایی واگرا ۷۰
۴-۴-۲- تحلیل مدل ساختاری ۷۲
۴-۴-۲-۱- بررسی مدل اول ۷۲
۴-۴-۲-۱-۱- ارزیابی مدل درونی ۷۴
۴-۴-۲-۱-۱-۱- میزان ضریب تعیین متغیرهای درون‌زای مدل اول ۷۵
۴-۴-۲-۱-۱-۲- میزان ارتباط پیش‌بین ۷۵
۴-۴-۲-۱-۱-۳- ارزیابی ضرایب مسیر ۷۶
۴-۴-۲-۱-۲- بررسی اندازه اثر متقابل دوتایی و سه‌تایی بر APP ۷۷
۴-۴-۲-۲- بررسی شاخص‌های کیفیت مدل اول ۷۹
۴-۴-۲-۲-۱- شاخص اشتراک ۷۹
۴-۴-۲-۲-۲- شاخص افزونگی ۷۹
۴-۴-۲-۲-۳- معیار نیکویی برازش ۸۰
۴-۴-۲-۳- بررسی مدل دوم ۸۰
۴-۴-۲-۳-۱- ارزیابی مدل درونی ۸۲
۴-۴-۲-۳-۱-۱- میزان ضریب تعیین متغیرهای درون‌زای مدل دوم ۸۲
۴-۴-۲-۳-۲- میزان ارتباط پیش‌بین ۸۳
۴-۴-۲-۳-۳- ارزیابی ضرایب مسیر ۸۳
۴-۴-۲-۳-۴- بررسی شاخص‌های کیفیت مدل دوم ۸۷
۴-۴-۲-۳-۴-۱- شاخص اشتراک ۸۷
۴-۴-۲-۳-۴-۲- شاخص افزونگی ۸۸
۴-۴-۲-۳-۴-۳- معیار نیکویی برازش ۸۸
۴-۴-۲-۴- بررسی مدل سوم ۸۸
۴-۴-۲-۴-۱- ارزیابی مدل درونی ۹۱
۴-۴-۲-۴-۱-۱- میزان ضریب تعیین متغیرهای درون‌زای مدل سوم ۹۱
۴-۴-۲-۴-۱-۲- میزان ارتباط پیش‌بین ۹۱
۴-۴-۲-۴-۱-۳- ارزیابی ضرایب مسیر ۹۲
۴-۴-۲-۴-۲- بررسی شاخص‌های کیفیت مدل سوم ۱۰۰
۴-۴-۲-۴-۲-۱- شاخص اشتراک ۱۰۰
۴-۴-۲-۴-۲-۲- شاخص افزونگی ۱۰۱
۴-۴-۲-۴-۲-۳- معیار نیکویی برازش ۱۰۱
۴-۴-۲-۵- بررسی کفایت مدل‌ها: ۱۰۲
۴-۴-۲-۵-۱- شاخص حشو (ارتباط پیش‌بین) ۱۰۳
۴-۵- بررسی فرضیات پژوهش ۱۰۵
۴-۵-۱- فرضیه اول ۱۰۵
۴-۵-۱-۱- فرضیه فرعی ۱-۱ ۱۰۵
۴-۵-۱-۲- فرضیه فرعی ۱-۲ ۱۰۶
۴-۵-۱-۳- فرضیه فرعی ۱-۳ ۱۰۷
۴-۵-۲- فرضیه دوم ۱۰۷
۴-۵-۲-۱- فرضیه فرعی ۲-۱ ۱۰۸
۴-۵-۲-۲- فرضیه فرعی ۲-۲ ۱۰۸
۴-۵-۲-۳- فرضیه فرعی ۲-۳ ۱۰۹
۴-۵-۲-۳-۱- فرضیه جزئی ۲-۳-۱ ۱۱۰
۴-۵-۲-۳-۲- فرضیه جزئی ۲-۳-۲ ۱۱۰
۴-۵-۳- فرضیه سوم ۱۱۱
۴-۵-۳-۱- فرضیه فرعی ۳-۱ ۱۱۲
۴-۵-۳-۲- فرضیه فرعی ۳-۲ ۱۱۳
۴-۵-۳-۳- فرضیه فرعی ۳-۳ ۱۱۴
۴-۵-۳-۳-۱- فرضیه جزئی ۳-۳-۱ ۱۱۵
۴-۵-۳-۳-۲- فرضیه جزئی ۳-۳-۲ ۱۱۵
۴-۶- خلاصه فصل ۱۱۹
۵- فصل پنجم ۱۲۰
۵-۱- مقدمه ۱۲۱
۵-۲- خلاصه نتایج ۱۲۱
۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری ۱۲۲
۵-۳-۱- فرضیه اول ۱۲۲
۵-۳-۲- فرضیه دوم ۱۲۴
۵-۳-۳- فرضیه سوم ۱۲۵
۵-۴- پیشنهادات راهبردی ۱۲۶
۵-۵- پیشنهادهای پژوهشی و محدودیت های تحقیق ۱۲۹
فهرست منابع و مأخذ ۱۳۲
منابع فارسی ۱۳۲
منابع لاتین ۱۳۴
پیوست‌ها و ضمایم ۱۳۹
پیوست الف. فهرست شرکت‌های موردمطالعه ۱۳۹
پیوست ب. نتایج آماری تحقیق ۱۴۱

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

 

خدمات ادیب مشاور در زمینه رشته حسابداری و مدیریت مالی

ارائه موضوع پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

تدوین مقاله در رشته حسابداری و مدیریت مالی

مشاوره در تدوین پروپوزال حسابداری و مدیریت مالی

مشاوره و آموزش پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

انجام تحلیل آماری رشته حسابداری و مدیریت مالی

طراحی پرسشنامه رشته حسابداری و مدیریت مالی

استفاده از نرم افزارهای تخصصی همچون لیزرل (lisrel)، اس پلاس(S plus)، مینی تب(minitab)، ساس(SAS)، اس پی اس اس (SPSS)

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.