دانلود رایگان پایان نامه نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده پایان نامه

یکی از اهداف مهم تامین مالی شرکت ها، سرمایه گذاری در شرکت های سودآور است. راه های زیادی برای تامین منابع مالی وجود دارد. شیوه ای مختلف تامین مالی شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی می شود. ادعا می شود که در صورت مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، اتکا شرکت بر منابع داخلی جهت تامین مالی افزایش می یابد. شرکت هایی که بیشتر در معرض این مشکلات قرار داشته باشند شرکت های دچار “محدودیت مالی” نامیده می شوند. یکی از شاخص های اندازه گیری میزان اتکا شرکت بر منابع داخلی، “حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی” نامیده می شود. میزان محدودیت مالی شرکت ها با استفاده از شاخص هایی مانند : اندازه، عمر شرکت، نسبت تقسیم سود و عضویت شرکت در گروه های تجاری اندازه گیری می شود.

یکی از شاخص هایی که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت هاست. میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها با استفاده از معادله ای که بر مبنای عوامل نگه داری وجه نقد توسط شرکت ها طراحی گردیده است، اندازه گیری می شود. بر این مبنا، شرکت هایی که ذخایر نقدی آن ها از میزان بهینه کمتر باشد به عنوان “دچار محدودیت مالی” طبقه بندی می شوند.

جهت مقایسه بین شاخص های سنتی و معیار جدید محدودیت مالی، حسایت سرمایه گذاری-جریان نقدی، در بین شرکت های دچار و فاقد محدودیت مالی با استفاده از هر دو گروه شاخص مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل نمونه مرکب از 72 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1378-1387 هستند .

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تجربی فرضیه های تحقیق نشان می دهند که بین جریان های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری همچنین شاخص های فرصت های سرمایه گذاری و مخارج سرمایه گذاری شرکتها رابطه مثبتی وجود دارد. ارتباط مثبت بین اندازه شرکت- نسبت سود تقسیمی و حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت ها مورد تایید قرار گرفت. ولی ارتباطی بین عمر گروه شرکت- گروه های تجاری و حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی مشاهده نشد. در مورد معادله ذخایر نقدی بهینه نیز کارایی این معادله در تفکیک شرکت ها مورد تایید قرار گرفت ولی به علت معنادار نبودن برخی ضرایب معادله نتایج از قوت چندانی برخوردار نیست.

واژگان کلیدی پایان نامه:سرمایه گذاری-جریان نقدی، شرکت های دچار محدودیت مالی، ذخایر نقدی بهینه، شرکت های دچار کمبود نقدینگی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پایان نامه مدیریت مالی

پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

فصل اول پایان نامه مدیریت بازرگانی بیمه

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.