دانلود پایان نامه روانشناسی اثربخشی مداخله ی روانشناسی مثبت نگر بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مداخله ی روانشناسی مثبت نگر بر فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی ناحیه چهار شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع بنیادی و برای اجرای آن از روش نیمه تجربی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دختران دبیرستانی ناحیه 4 آموزش و پرورش شیراز در سال تحصیلی 95-1394 بود که با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای دو مدرسه دخترانه دوره دوم متوسطه انتخاب و از هر مدرسه یک کلاس به صورت در دسترس انتخاب و در هر کلاس 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و یک گروه 20 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل پژوهش بر روی آنها صورت پذیرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا- آرو و همکاران (2009) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مداخله ی روانشناسی مثبت نگر بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر تأثیر داشته و آن را کاهش داده است.

کلید واژه پایان نامه: روانشناسی مثبت نگر، فرسودگی 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید