دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

 

هدف این پایان نامه بررسی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف می باشد.

روش: برای این منظور صد راننده متخلف که دو مرتبه و بیشتر گواهینامه آنها به دلایل تخلف رانندگی از سوی پلیس یا مراجع قضایی کشور اخذ شده و جهت تست سلامت روان به مراکز مورد اعتماد معرفی شده اند، و گروه دوم صد نفر راننده غیر متخلف که گواهینامه رانندگی انها تاکنون توسط پلیس و مراجع قضایی ضبط نشده است. و داوطلب شرمت در پژوهش بوده اند، از آنها خواسته شده پرسشناهمه روانشناسی رانندگی (میدوز واستلابلینگ 2000) ، پاسخ دهند، داده های بدست آمده با آزمون F  و آزمون تحلیل واریانس به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته بدست آمده از این پایان نامه نشان داد که نمره اضطراب و پرخاشگری در رانندگان متخلف بیشتر از رانندگان غیر متخلف بوده است: بین دو گروه رانندگان متخلف و غیر متخلف در ویژگی اضطراب با f=38/22 و در سطح p<0.001 تفاوت معنادار وجود دارد. میانگین اضطراب در رانندگان متخلف بیشتر از رانندگان غیر متخلف است، مشخص می شود که رانندگان متخلف در اضطراب در سطح بالاتری از رانندگان غیر متخلف قرار دارد. و همچنین بین دو گروه رانندگان متخلف و غیر متخلف در ویژگی پرخاشگری با f=256/15 و در سطح p<0.001 تفاوت معنادار وجود دارد. که میانگین پرخاشگری در رانندگان متخلف بیشتر از رانندگان غیر متخلف است،  مشخص می شود که رانندگان متخلف در اپرخاشگری در سطح بالاتری از رانندگان غیر متخلف قرار دارد.

نتیجه گیری: از این پایان نامه می توان نتیجه گرفت که میانگین اضطراب و پرخاشگری در رانندگان متخلف در سطح بالاتری از رانندگان غیر متخلف قرار دارد.

کلید واژه: پرخاشگری، اضطراب، رانندگان متخلف، رانندگان عادی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه روانشناسی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

psychology-clinical-adib24.com

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.