دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر نقایص شناختی سالمندان مبتلا به دمانس آلزایمر صورت گرفت. مطالعه حاضر با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. با روش نمونه گیری در دسترس، 16 نفر از سالمندان مبتلا به آلزایمر ساکن خانه سالمندان کرمان که ملاک های ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار‌گرفتند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت روانی، آزمون حافظه‌وکسلر، آزمون برج‌لندن، آزمون برو- نرو، و آزمون بندر گشتالت را تکمیل‌کردند. برنامه بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه با استفاده از نرم افزار Neurotraining به مدت 24جلسه، به مدت8 هفته، 2-3 بار در هفته، هر جلسه 1 ساعت، برای گروه آزمایش اجرا شد. یک پیگیری 2 ماه پس از اجرای بازتوانی اجرا‌شد. داده ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که گروه آزمایشی درمقایسه با گروه کنترل پس از دریافت مداخله بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه به طور معنادار آسیب مغزی کمتر برحسب نمرات معاینه وضعیت روانی(94/. = 2?)، عملکردهای اجرایی کارامدتر برحسب نمرات برج لندن (68/. = 2?)، عملکرد توجه کارامدتر برحسب نمرات آزمون برو- نرو(93/. = 2?)، عملکرد حافظه کارامدتر برحسب نمرات آزمون حافظه وکسلر (89/. = 2?)، و آسیب مغزی کمتر برحسب نمرات آزمون بندر – گشتالت(88/. = 2?) نشان دادند. افزون برآن، یافته ها حاکی از آن بود که اثر مداخله بر همه متغیرها در مرحله پیگیری از ثبات برخوردار بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مداخله بارتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف موثر است. توصیه می شود در مراکز درمانی و نگهداری سالمندان از این مداخله استفاده شود.

کلمات کلیدی: روانشناسی بالینی، توانبخشی، بیماری آلزایمر، شناخت،آلزامیر نقائص شناختی

 

فهرست پایان نامه

فصل یکم
1-1- مقدمه 2
2-1- بیان مسئله 5
3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 8
4-1- هدف های پژوهش 9
1-4-1-هدف اصلی 9
2-4-1-هدفهای فرعی 9
5-1-سوالهای پژوهش 10
6-1-تعریف متغیرهای پژوهشی 10
1-6-1-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 10
1-6-2 تعریف عملیاتی متغیرها 11
فصل دوم
1-2-زوا¬ل¬عقل 14
2-2-تعریف و پیشینه ی آلزایمر 16
3-2-نشانه های بیماری آلزایمر 18
4-2-مراحل بیماری آلزایمر 19
5-2-تظاهر و تشخیص بیماری آلزایمر 20
6-2-سبب شناسی 21
1-6-2-تغییرات مغزی ناشی از بیماری آلزایمر 21
2-6-2-ژنتیک 24
7-2-عوامل خطر بیماری آلزایمر 25
1-7-2-تاریخچه خانوادگی 26
2-7-2-اختلال شناختی خفیف(MCI) 27
3-7-2-بیماری های قلبی عروقی 27
4-7-2-تحصیلات 28
5-7-2-فعالیت های اجتماعی و شناختی 29
6-7-2-آسیب های مغزی 30
8-2-سیر و شیوع بیماری آلزایم 31
9-2-درمان بیماری آلزایمر 32
1-9-2-درمان های دارویی 32
2-9-2-درمان های غیر دارویی 33
10-2-نقایص شناختی 35
11-2-بهبود شناخت در بیماران مبتلا به آلزایمر 37
12-2- روش های بهبود شناخت 38
1-12-2-تحریک شناختی 38
2-12-2-آموزش شناختی 39
3-12-2-توانبخشی شناختی 39
13-2-پیشینه توانبخشی شناختی 41
14-2-روش های توانبخشی شناختی 43
15-2-نمونه مطالعاتی از توانبخشی شناختی 44
16-2-توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه 46
1-16-2مزایای توانبخشی مبتنی بر رایانه 49
2-16-2- نمونه مطالعاتی از توانبخشی شناختی میتنی بر رایانه 50
17-2-خلاصه دانش موجود 51
فصل سوم
1-3-طرح پژوهش 54
2-3-جامعه آماری 54
3-3-نمونه آماری و روش نمونه گیری 54
4-3-ابزارهای پژوهش 55
1-4-3-مقیاس حافظه وکسلر (WMS-O) 55
2-4-3-پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE) 55
3-4-3-آزمون برو- نرو جهت سنجش توجه 56
4-4-3-آزمون برج لندن جهت سنجش عملکردهای اجرایی 56
5-4-3-آزمون بندر-گشتالت 57
5-3-روش اجرا 58
6-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها 60
فصل چهارم
1-4-یافته های توصیفی 62
4-3-یافته های استنباطی 63
فصل پنجم
1-5-بحث 72
2-5-محدودیت های پژوهش 75
3-5-پیشنهادهای پژوهش 76
4-5-نتیجه گیری 76
منابع 78
پیوست ها 89

فهرست جدول¬ها
جدول 1-3 جزئیات اجرای مداخله شناختی مبتنی بر رایانه 59
جدول1-4- میانگین و انحراف استاندارد متغیرها بر حسب گروه ها 63
جدول 2-4- مقایسه های زوجی بر حسب گروههای آزمایشی و کنترل 68
فهرست شکل¬ها
شکل1-3 نمونه هایی از تمرین های شناختی 60
شکل 1-4- معاینه وضعیت روانی 66
شکل2-4- آزمون برج لندن 67
شکل3-4- آزمون برو-نرو 68
شکل 4-4- آزمون حافظه وکسلر 69
شکل5-4- ازمون بندر- گشتالت 70

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید