پایان نامه روانشناسی نقش واسطه‌ای خودپنداره جنسی در رابطه رشد اجتماعی و بهداشت روان دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خود پنداره جنسی و رشد اجتماعی و بهداشت روان دانشجویان روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه مرودشت صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه در سال 94 - 95 بوده است حجم نمونه 331 نفر که به روش تصادفی از بین این دانشجویان انتخاب شده اند ، ابزارهای مورد استفاده ، پرسشنامه چند وجهی خود پنداره جنسی اسنل (1393) و پرسشنامه رشد اجتماعی الیس واتزمن (1990) و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ بوده است . پس از جمع آوری داده ها اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت . در سطح توصیفی به شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و در سطح استنباطی از برنامه آماری پریچر و هیز (2008) استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین عوامل خود پنداره جنسی اثر مثبت مستقیم تمامی عوامل خود پنداره جنسی به جز عامل 4 بر بهداشت روانی معنادار می باشد اما تأثیر رشد اجتماعی بر بهداشت روانی پس از کنترل تمام متغیرهای میانجی گر (عوامل خود پنداره جنسی) از لحاظ آماری معنادار نیست.

کلید واژه های پایان نامه: خودپنداری جنسی، رشد اجتماعی، بهداشت روان، خود شناسی، هویت نقش جنسی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید