دانلود پایان نامه مدیریت ارزیابی آمادگی سازمانی برای پذیرش و پیاده‌سازی سامانه آموزش الکترونیکی

 

 

چکیده پایان نامه

هدف این پژوهش ارزیابی سطح آمادگی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز برای پذیرش و پیاده‌سازی آموزش الکترونیکی می‌باشد. از این رو، تعداد 230 پرسشنامه استاندارد، در بین دانشجویان کارشناسی ارشد، اساتید و کارکنان دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز توزیع و جمع آوری گردید. از این بین 200 پرسشنامه که به طور کامل پاسخ داده بودند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز 787/0 بدست آمد که نشان از مطلوب بودن آن است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از SPSS و AMOS و با روش های t آزمون علامت پارامتریک، همبستگی اسپیرمن و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بر این اساس از مجموع 11 فرضیه تحقیق، 6 فرضیه مورد تایید قرار گرفت و 5 فرضیه رد گردید. تاثیر سهولت در کاربرد ادراک شده بر قصد استفاده معنادار نیست (787/0=p )، اما تاثیر آن بر سودمندی ادراک شده مثبت و معنادار (000/0=p و 378/0 =?) است. نهایتا، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده تاثیر مثبت و معناداری (000/0=p و 553/0 =?) دارد. هم چنین طبق تحلیل مقایسه ای، نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که نوع گروه پاسخ دهندگان (دانشجویان، اساتید و کارکنان) در مورد متغیرهای خوشبینی، نوآوری، عدم اطمینان و سودمندی ادراک شده تفاوت معناداری در رفتار و نگرش های آنان ندارد، اما در مورد متغیر های ناراحتی در استفاده، سهولت در کاربرد ادراک شده و قصد استفاده وضعیت بر عکس است. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مدل پذیرش یادگیری الکترونیکی در جامعه مورد مطالعه با توجه به شاخص های برازش دارای برازش مناسب است.بر همین اساس قابلیت بکارگیری در جامعه مورد نظر را داراست.
گلید واژه پایان نامه: شاخص آمادگی تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی، مدیریت تکنولوژی، آموزش الکترونیکی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت بررسی ارتباط مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه بررسی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.