دانلود پایان نامه مهندسی برق طراحی الگوریتم جستجوی گرانشی سه حالته به منظور بهینه‌سازی

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری، انجام پایان نامه ارشد و دکتری ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

چکیده

الگوریتم جستجوی گرانشی یک الگوریتم فرا ابتکاری مبتنی بر جمعیت تصادفی است و برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته طراحی شده است.روش‌های متفاوتی به منظور بهبود عملکرد این الگوریتم به کارگرفته شده اند. مسائل مهندسی زیادی وجود دارند که متغیرهای آن‌ها سه مقداره هستند، از جمله این مسائل می‌توان به مسطح سازی گراف جهت کاربرد در طراحی برد و مدارات مجتمع در مقیاس بسیار بزرگ، شبکه‌های حسگر بی‌سیم و ... اشاره کرد.لذا در این پایان نامه، برای حل مسائل بهینه سازی نظیر موارد فوق نسخه سه مقداره جدیدی از الگوریتم جستجوی گرانشی ارائه می‌شود. در الگوریتم پیشنهادی، عامل‌ها با سه مقدار(1- ، 0 ، 1) در فضای گسسته حرکت می‌کنند.حرکت ذره در هر بعد به معنای تغییرمقدار آن به یکی از سه مقدار صفر، یک و منفی یک خواهد بود. ایده انجام این کار به این صورت است که سرعت جرم در هر بعد به صورت یک تابع احتمال در نظر گرفته می‌شود و بر مبنای آن ذره با یک احتمال در آن بعد تغییر موقعیت می‌دهد. جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، از یک مسئله واقعی دنیای مهندسی نظیر شبکه‌های حسگر بی‌سیم استفاده شده است و نتایج ان با دیگر روش‌های موجود برای حل این مسأله، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این الگوریتم، نسبت به سایر روش‌ها، به مقادبر ابده آل نزدیک‌تر بوده که بیانگر توانایی و عملکرد بالای آن در حل مسائل مهندسی است.

 

کلید واژه: بهینه سازی، شبکه حسگر بیسیم، الگوی جستجوی گرانشی، الگوریتم ابتکاری

 

فهرست نوشته ها

عنوان صفحه

فصل اول 1
مقدمه 1
1-1 پیشگفتار 2
1-2 بهینهسازی 2
1-3 اهداف مشخص تحقيق 6
1-4 ساختار پایاننامه 6
فصل دوم 8
تاریخچه الگوریتم‎های جستجوی گرانشی و حل مسائل شبکه با الگوریتم‎های ابتکاری 8
2-1 مقدمه 9
2-2 الگوریتم جستجوی گرانشی 9
2-3 الگوریتم جستجوی گرانشی باینری 11
2-4 الگوریتم جستجوی گرانشی فازی 11
2-5 الگوریتم جستجوی گرانشی کوانتومی 13
2-6کاربرد GSA در خوشهبندی 14
2-7 الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته 17
2-8 الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مسائل چند مدی 18
2-9 اعمال عملگر فروپاشی بر الگوریتم جستجوی گرانشی 19
2-10 معرفی الگوریتم‌های ابتکاری سه مقداره موجود 20
2-10-1 الگوریتم گرانشی سه مقداره برای حل مسائل مسطحسازی گراف 20
2-10-2 الگوریتم وراثتی سه مقداره برای حل مسائل مسطح سازی گراف 21
2-11 حل مسائل بهینه سازی انجام شده بر روی شبکههای حسگر بیسیم 23
2-11-1 بهینهسازی چند هدفه برای کنترل توپولوژی و پوشش در شبکههای حسگر بیسیم 23
2-11-2 بهینهسازی چند هدفه پوشش، طول عمر، انرژی مصرفی و اتصال در به کارگیری شبکههای حسگر بیسیم 26
2-11-3 استراتژی چند هدفه کنترل پوشش برای بهینه سازی انرژی در شبکههای حسگر بیسیم 28
2-11-4 بهینه سازی پوشش نقطهای و اتصال پذیری در شبکه‌های حسگر بیسیم با کاهش تعداد حسگرهای فعال با استفاده از الگوریتم وراثتی 29
فصل سوم 32
تعریف مسئله و الگوریتم جستجوی گرانشی 32
3-1 مقدمه 33
3-2الگوریتم جستجوی گرانشی 33
3-2-1 تشکیل سیستم، وضع قوانین و تنظیم پارامترها 33
3-2-2 گذر زمان، حرکت اجرام و به روز رسانی پارامترها 35
3-3 الگوریتم گرانشی سه مقداره موجود برای حل مسأله مسطح سازی گراف 36
3-4 جمعبندی 40
فصل چهارم 41
روش پیشنهادی وآزمایشها و نتایج 41
4-1 مقدمه 42
4-2 الگوریتم پیشنهادی 42
4-3 پیادهسازی الگوریتم جستجوی گرانشی سه مقداره پیشنهادی بر روی شبکه حسگر بی‎سیم 45
4-3-1ماکزیمم کردن پوشش 46
4-3-2 اساس شبکه بندی 47
4-3-3 محاسبه نرخ پوشش پایه 48
4-3-4 اسکن شبکه بر اساس گسترش مجدد 49
4-3-5 کمینهکردن مصرف انرژی نامتعادل 49
4-3-6 بهینه کردن تعداد گرههای بیدار 50
4-4 آزمایشات و نتایج 51
4-4-1 آزمایش 1 52
4-4-2 آزمایش2 55
4-4-3 معیار یکنواختی 55
4-4-4 مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم گرانشی سه مقداره موجود(TGSA) 56
4-5 جمع بندی 57
فصل پنجم 58
جمعبندی و پیشنهادات 58
5-1 مقدمه 59
5-2نتیجهگیری 59
5-3 پیشنهادات 60
منابع و مآخذ 62


فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1-نمایش پاسخ وراثتی 24
شکل 4-1- شبه کد مربوط به الگوریتم جستجوی گرانشی سه مقداره 44
شکل 4-2 فلوچارت جستجوی گرانشی سه مقداره 45
شکل 4-2- نرخ پوشش شبکه در مقابل تعداد حسگرهای فعال برای جمعیتهای مختلف در الگوریتم پیشنهادی 53
شکل 4-3- نرخ پوشش شبکه در مقابل تعداد حسگرهای فعال برای جمعیتهای مختلف در الگوریتمTASCC 53
شکل 4-4- نرخ پوشش شبکه در مقابل تعداد حسگرهای فعال برای الگوریتمهای مختلف 54
شکل 4-5- انرژی مصرفی نامتعادل برای الگوریتمهای مختلف 55

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم TGSA موجود و مراجع 39
جدول 3-2- تعداد تکرارهای مورد نیاز برای گراف‎های متفاوت در الگوریتم TGSAموجود 40
جدول 4-1- پارامترهای شبیه سازی 51
جدول 4-2- نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی برای جمعیتها و تعداد حسگرهای مختلف 54
جدول 4-3- مقادیر MRD حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی برای جمعیتهای مختلف 56
جدول 4-4- مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم TGSA 57

 

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت

موضوع پایان نامه مهندسی برق انجام پایان نامه برق قدرت

آموزش نرم افزار گمز و شبیه سازی با گمز

پروپوزال مهندسی برق قدرت ریز شبکه

هماهنگی حفاظتی یکپارچه رله‌های اضافه جریان همراه با جایابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع الکتریکی 

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن (کد 12)

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن کد 215

پروپوزال مهندسی برق محاسبه تعرفه های پویا در شبکه های توزیع با ضریب نفوذ بالای خودروهای برقی با در نظر گرفتن کلیدزنی بهینه فیدر

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید