مقاله مدیریت استراتژیک ارتباط مستقیم میان فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک گرایش بازار و تاثیرات بهبود بخش آن ها بر عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

 

چکیده مقاله

.این مسئله به عنوان یک تحلیل مقداری و کمی در زمینه ی گرایش بازار و فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک که کلید موفقیت عاملان بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک می باشد پیشنهاد شده است.

این اطلاعات با مطالعه پرسش نامه ی که توسط مدیران و مالکان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تکمیل شده بود به ثبت رسیده است و از این پرسش نامه جامع جهت سنجش و اندازه گیری فعالیت های استاتژیک برنامه ریزی شده استفاده می شده است.اندازه گیری عملکرد بنگاه ها و واحد های اقتصادی بر اساس سنجش گزارشات شخصی بوده که توسط این واحدها ارائه می گردیده می شد.یافته ها نشان می دهند که ارتباط مهم و قابل توجهی میان فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک گرایش بازار و عملکرد آن ها وجود دارد.امید است که این یافته ها بتوانند کک شایانی به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در جهت در امان ماندن از این فعالیت های رقابت آمیز به عمل آورند.

 

مقدمه:

موسسات و بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک نقش فزاینده مهمی در رشد اقتصادی اکثر کشور ها ایفا میکنند.این بنگا ه ها از طریق به کارگیری منابع مادی و انسانی به یک منبع مهم اشتغال و حداکثر سازی بهره وری در توزیع وتخصیص منابع تبدیل شده اند.بنگاه های اقتصادی به عنوان یک موتور محرک در اقتصاد عمل میکنند.موسسات مذبور به عنوان قوه تحرک و پویایی توصیف شده اند و سایز کوچک شان به آن ها خاصیت انعطاف پذیری پاسخ گویی سریع و بی درنگ کوتاهی سلسله مراتب تصمیم گیری و پاسخ گویی سریع به مشتریان را می دهد. با این وجود توانایی های بازارهای داخلی و محلی به خوبی مراکز تجارت جهانی منسوب به بازار آزاد جهت تخصیص منابع و تغییر نیاز مشتریان نمی باشد.در نتیجه اکثریت وسعی از تجارت های جدید شکست خورده و درمانده شدند. و تنها تعداد اندکی توانستند این بحران را مدیریت کرده و نجات یابند که این ایستادگی رقابتی برای آینده ملت ها بسیار وخیم است.این بنگاه ها نیازمند ارتقاء تاکتیک های مدیریتی جهت تشویق و ترغیب فعالیت های استراتژیک و بنگاه های اقتصادی می باشند علاوه بر آن می بایست به سه فاکتور مهم در زمینه گرایش بازار مانند:1)گرایش مشتریان 2)گرایش رقبا 3)اصل هماهنگی توجه ویژه نمایند.این مسئله یک خط مشی استراتژیک جهت تصمیم گیری از طریق تجزیه و تحلیل و فهم مشخصه های مختلف مانند صنایع،بازار و رقیبان را برای بنگاه ها به ارمغان می آورد.

2. گرایش بازار

شرکت هایی که به طور موثر و کارامد رفتارهای لازم و ضروری را در واکنش به اعتبار بالای مشتریان انجام می دهند سبب می گردد تا اعتبار خودشان هم فراهم گردد که این امر با گرایش بازار مرتبط است.

گرایش بازار شامل این سه بخش است:

  1. گرایش مشتریان

2. گرایش رقبا

3. اصل هماهنگی

به عبارت دیگر گرایش و فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک با عملکرد اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط در ارتباط است.تعدای از محققان ارتباط مثبتی میان گرایش بازار و عملکرد آن یافته اند این در حالی است که سایر محققان نتوانستند ارتباط مستقیمی میان گرایش بازار و عملکرد بنگاه ها بیابند.با این وجود ارتباطات مثبتی توسط چندین مولف و نویسنده به چاپ رسیده است.این عدم قطعیت بیان گر یک نیاز اساسی جهت شناسایی فاکتورهایی است که دوام و استحکام میان گرایش بازار و عملکرد آن را تضعیف می نمایند.بنابراین فرضیه های ناشی از این مطالعه شامل یک نکته می شود: فرضیه اول ارتباط مهم و قابل توجهی میان گرایش بازار و عملکرد بنگاه های اقتصادی متوسط و (H1

کوچک وجود دارد.

 

2.1. گرایش بازار

بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک نیازمند قابلیت های درونی محرکی هستند تا بتوانند آن ها را قادر به کشف فرصت های جدید سازد و موجودیت بنگاه ها را ارتقاء بخشد.بنابراین شرکت هایی که دستخشوش رشد و شکوفایی شده اند نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک جهت ایمن شدن در برابر فشار ناشی از رقیبان هستند.میزان عملکرد و کارایی بنگاه ها با عواملی مانند میزان مشارکت کارگران در تصمیم گیری،درجه انعطاف در پاسخگویی و انطباق سریع با تغییرات محیطی افزایش می یابد.بنگاه های اقتصادی کوچک م متوسط با رعایت این فاکتورها قادر خواهند بود که حیات و سلامت شرکت های خود را تضمین نمایند و به خلق ثروت بپردازند.بنابراین فرضیه ی بعدی این تحقیقاز این قرار است:

فرضیه دوم

ارتباط مهم و قابل توجهی میان فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک و عملکرد  بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک وجود دارد.

3.نمونه برداری و شیوه جمع آوری اطلاعات

این اطلاعات توسط یک درگاه پستی که توسط مدیران بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک به صورت سیستماتیک و تصادفی تکمیل گردیده بود جمع آوری گردیده اند.بر اساس این قاعده لیستی از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ که از میان تمامی صنایع برگزیده شده اند ارائه گردیده است.بنابراین در استفاده از این پرسش نامه ها که مبنای تحقیقات قرار می گیرند محدودیت هایی وجود دارد.با این وجود توجه به عواملی مانند کاهش هزینه ها تسهیلات و مصاحبه های دو سویه و جهت دار مهم تر از استفاده از پرسش نامه ها است.بنابراین خطر رایجی تحت عنوان ارائه گزارشات شخصی جهت دار از جانب بنگاه های اقتصادی وجود دارد.هم چنین مسئله ی تحت عنوان عدم پشتیبانی نقش موارد فوق را پر رنگ تر میکند.

3.1. سنجش

از پرسش نامه جامع جهت اندازه گیری فعالیت های برنامه ریزی شده بنگاه ها و استفاده از سی و چهار آیتمی که توسط مولفین برای ارتقاء سطح عملکردشان مطرح گریده بود استفاده شد.تمامی این مشخصه ها همراه یکدیگر انبوهی از متغییرها را تشکیل می دهند.

گرایش بازار نیز با استفاده از این پرسش نامه مورد سنجش و بررسی قرار گرفت.

پرسش نامه جامع جهت سنجش و اندازه گیری فعالیت های استراتژیک بنگاه ها اقتصادی توسط چندین مولف به چاپ رسیده و در این پرسش نامه 9 سوال جهت سنجش یک سری آیتم مطرح گردیده است.

های زیر مطرح گردیده بود:

گرایش مشتریان

گرایش رقبا

اصل هماهنگی و اتحاد

این آیتم در یک مقیاس پنج وجهی سنجیده شد که یکی از آن ها کاملا مخالف و یکی از آن ها کاملا موافق بود.صحت و اعتبار سنجش گرایش بازار قبلا ثابت شده بود.بنابراین هیچ گونه توافقی میان محققان جهت سنجش مناسب عملکرد،مطالعات گذشته وجود نداشت.اما پیشنهاد شده بود ک سنجش عملکرد شامل رشد و عملکرد مالی با اندیشه صحیح و درست صورت پذیرد.این مسئله که سنجش عینی عملکرد مناسب تر از سنجش ذهنی آن است عموما به رسمیت شناخت شد.به هر حال جمع آوری داده های عینی بسیار مشکل است زیرا مدیران و مالکان بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک تمایلی به ارائه اطلاعات بنگاه ها ندارند.علاوه بر این ممکن است سنجش های جهت داری از عملکردشان را ارائه کنند.بنابراین بر اساس این مطالعه قرار بر این شد عملکرد بنگاه ها با استفاده از پاسخ هایی که مالکان بنگاه ها ارائه کرده اند سنجیده شود و استفاده از روش عینی پذیرفته شد.

قابلیت صحت و اطمینان

این حربه ها که جهت سنجش فاکتورهای اقتصادی به کار برده شدند در طی مطالعات گوناگونی سنجیده شده بودند و تعدادی از سوالاتی که در آن استفاده شده بودند مورد بازنگری قرار گرفتند.بنابراین این پرسش نامه یک بار مورد امتحان و سنجش قرار گرفت تا معیارهای هماهنگی در آن سنجیده شوند.جدول زیر متغییرهایی را که آلفای آن ها بیش از 7% است را نشان میدهد:

 

متغییر شماره آیتم ارزش آلفا
فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک 34 0.920
گرایش بازار 9 0.744
عملکرد و اجرا 5 0.823

 

این متغییرها بعد از تایید اعتبار فاکتورهای مورد مطالعه منتشر شده اند.قبل از اجرای این آنالیزها شایستگی یافته های قبلی طی دو آزمون سنجیده شده بود.فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک و گرایش بازار 60.82و66.22 درصد از پراکنش ها را به تربیت در جدول شماره دو نشان دادند.تنها فاکتورهایی با ارزش بالای 0.30 مطرح شده بودند بنابراین هیچ آیتمی جا نیفتاده و یا حذف نشده بود.

4.1 ویژگی های آزمون

متغییر های این مطالعه حاکی از صحت و اعتبار پرسش نامه هستند قبل از اجرای این آزمون شایستگی اطلاعات ناشی از آن در دو آزمون قبلی نمایش داده شده بود.در جدولی که در زیر بدان اشاره خواهیم کرد مجموعه ی از پاسخ ها نشان داده شده است بر اساس آن جدول اکثریت مدیران مذکر بودند با فراوانی81.2و تنها 18 درصد از مدیران مونث بودند.اکثریت این تعداد با یکدیگر برابر بودند و تحصیلات آن ها آکادمیک نداشتند و تنها 4.5 درصد آن ها دارای مدارک دانشگاهی بودند.بیش از 0.50 درصد بنگاه های اقتصادی 10 سال سابقه کار داشتند و تنها کمتر از 0.23 درصد آن ها بیش از 15 سال از تشکیل و شکل گیری شان میگذشت.0.62 درصد از شرکت های مورد مطالعه در بخش تولیدی فعالیت داشتند و 0.54 درصد از آن ها حداقل 20 کارمند را تحت پوشش خود گرفته بودند.

 

 

بخش ها ظرفیت فاکتورها
فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک 0.731
تغییر شرایط اقتصادی 0.704
پیش بینی فروش و ترجیحات خریدار 0.675
اصلاح استراتژی فروش 0.662
ظهور تکنولوژی های نوظهور و غیرمنتظره 0.636

 

 

عملکرد اقتصاد و امور مالی(خلاصه)

ثبت بازار و رقابت های جدید 0.625
مطالعات تحقیقاتی فروش 0.615
ظهور فرصت های پیش بینی نشده 0.609
ارتقاء قابلیت های مهم 0.601
پیگیری سریع سیاست ها 0.600
تغییر در آیین نامه ها 0.565
برنامه های بلند مدت 0.589
سنجش استراتژی های عینی 0.581
حرکت بر اساس ترجیحات ونیاز کارکنان 0.575
پیشرفت های سیاسی که صنعت را تحت الشعاع قرار میدهد 0.565
برنامه اقدامات کوتاه مدت 0.562
تولیدات مهم/معرفی خدمات 0.555
فاکتورهای اقتصادی 0.544
اهداف سالانه 0.543
توسعه صورت وضعیت 0.526
توانایی شروع فعالیت های بزرگتر فروش به صورت رایگان 0.526
جمع آوری اطلاعات از فروشندگان و دیگر اعضای کانال ها 0.521
فاکتورهای تکنولوژیکی 0.518
تغییر جدید سیاست ها و فعالیت ها 0.518
استراتژی رقیبان 0.518
حرکت به سمت خواسته های جدید مشتریان 0.509
فاکتورهای سیاسی 0.483
آمارگیری نفوس 0.477
تغییر موقعیت بازار فروش بنگاه ها 0.458
معرفی سریع و آسان فعالیت های جدید 0.445
گرایش سریع بازار به سمت نیاز مشتریان 0.406
ظهور تهدیدهای پپیش بینی نشده 0.401
توانایی معرفی فعالیت ها بارها و در ملآ عام 0.450
عدم نیاز به تاییدات بالاتر و ارتقاء توانائی های درونی 0.381
درصد اختلاف توضیحات 60.82

 

 

گرایش بازار

شعبه بازاریابی و فروش من اختصاصی است 0.954
رضایت خریداران من بسیار مهم است 0.651
به طور کلی بنگاه اقتصادی من تمام توانش را برای شناسایی بازار فروش متمرکز خواهد کرد 0.626
به طور کلی بنگاه من تمام توانش را جهت انجام دستورات فروشندگان به کار خواهد گرفت 0.443
پرداخت هزینه بابت آگهی های تبلغاتی برا بنگاه اقتصادی من سودمند است 0.429
مقایسه هزینه های من نسبت به رقیبانم بسیار رقابتی است 0.414
ارائه محصولات من بسیار قابل قبول تر از رقیبانم است 0.364
به طور کلی کارگران را تشویق به خلاقیت و ارائه ایده های نو مینمایم 0.349
ظرفیت برقراری ارتباط با مشتریان توسط من بیش از سایرین است 0.489
درصد اختلاف توضیحات 66.22

 

توصیفات فراوانی درصد
جنسیت
مذکر 289 81.2
مونث 67 18.8
تحصیلات
تحصیلات مقدماتی 302 84.8
دیپلم 38 10.7
مدرک دانشگاهی 16 4.5
نوع شرکت
صنعتی 221 62.0
خدماتی 102 28.7
کشاورزی 33 9.3
تعداد کارمندان
5 نفر و کمتر 64 18.0
بین 6 تا 19 نفر 99 28.0
سال های خدمت
کمتر از 5 سال 84 23.6
بین 6 تا 10 سال 107 30.1
بین 11 تا 15 سال 83 23.2
بیش از 15 سال 82 23.1

 

 

آزمودن فرضیه ها:

آنالیزهای رگرسیون جهت سنجش ارتباط میان گرایش بازار و عملکرد میان گرایش بازار و بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک و فعایت های برنامه ریزی شده استراتژیک و بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک استفاده گردید.

به طور مثبت و قابل SPP نتایج آنالیزهای رگرسیون در جدول شماره چهار نشان داده است که میزان

توجهی با نوع عملکرد در ارتباط است.این یافته نظریه ی شماره یک مبنی بر ارتباط میان گرایش بازار و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ را پشتیبانی میکند.همچنین نتیجه آن اعلام میدارد که گرایش بازار به طور مثبت و قابل توجهی با عملکرد در ارتباط است که این مسئله نظریه شماره دو را مبنی بر ارتباط میان فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک  و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ را پشتیبانی میکند.

 

SPP و MOرگرسیون: 4 جدول شماره

Beta t-value sig
SPP 0.359 7.235 0.000*
MO 0.407 8.379 0.000*

 

بر اساس نحوه عملکرد رگرسیون ها توسطSPP تاثیر غیر مستقیم گرایش بازار بر بارن و کنی در سال هزارونهصدوهشتادونه اثبات گردید.براساس این روش باید ثابت شود مستقلا با گرایش بازار و عملکرد و اجرا در ارتباط است.جهت اثبات تاثیرات غیرSPP که  مستقیم باید نشان داده شود که ضریب تغییرات رگرسیون ها وابسته به کاهش یا تمایل   زمانی که گرایش بازار به عنوان یک میانجی به معادله اضافه SPP ارتباط میان عملکرد میگردد می باشد.

 

 مدیریت استراتژیک

 

مفهوم عملیاتی:

 

و عملکرد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط SPP این مطالعه با رسیدگی و سنجش ارتباط میان

و عملکرد بنگاه های اقتصادی مالزی گردید. این تلاش ها تجربیMOموجب در میان نهاده شدن تاثیرات

نبوده ولو اینکه مطالعات بیشماری بر روی فاکتورهای فوق الذکر صورت پذیرفته است.

 

تشریح مطالب و نتیجه گیری :

یافته های این مطالعات نشان می دهد که هدف فعالیت های برنامه ریزی شده استراتژیک و بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک ثابت نگه داشتن و ارتقاء عملکرد شرکت ها در زمینه تجارت است.این مسئله اثبات میکند که جهت دست یابی به هدف فوق باید رفتار کارفرمایان اقتصادی و بنگاه های اقتصادی بهبود یابد.در یک محیط رقابتی شناخت شرکت از مشتریان و رقیبان به بنگاه ها کمک میکند تا تمامی تمرکزآن ها بر تغیررات شرکت باشد.این یافته ها کمک بزرگی به بنگاه های اقتصادی جها تقویت ابتکارعمل وارتقاء موقعیت و عملکرد ممتاز آن ها می نماید.این مسدله می تواند به نجات بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک از محیط و بازار رقابتی کمک شایانی نماید.

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.