مقاله مدیریت شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری، انجام پایان نامه ارشد و دکتری ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از شاخه پیمایشی می‌باشد. همچنین به لحاظ روش انجام تحقیق نیز، تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمانهای دولتی در شهر تهران بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری باز صورت گرفته است. در بخش کمی نیز، به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده از رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP) بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 29 عامل در قالب 5 طبقه اصلی گردید که به لحاظ اهمیت عبارتند از عوامل سازمانی_مدیریتی (با وزن 0.331)، عوامل فردی (با وزن 0.311)، عوامل فرهنگی_اجتماعی (با وزن 0.146)، عوامل نهادی (با وزن 0.111) و عوامل محیطی (با وزن 0.099).

 

واژه‌های کلیدی: فساد اداری، سازمان‌های دولتی، تحلیل محتوای کیفی، رویکرد تحلیل سلسه مراتبی

 

مقدمه

فساد، مسئله‌ای است که در همة دوران‌ها گریبانگیر دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است. فساد اداری، به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد، از زمانی که فعالیت‌های بشر سازمان یافت و شکل منسجمی به خود گرفت، مانند جزء جدایی ناپذیر از متن سازمان ظهور کرده است (طالقانی و همکاران، 1393).

فساد اداری پدیده‌ای فراگیر در جوامع مختلف بوده (بوسکو[1]، 2016) و یک آسیب اجتماعی شناخته شده است که باعث آسیب‌های اخلاقی بزرگ شده و تهدیدی برای رشد و توسعه پایدار جامعه می‌باشد (هاک[2] و همکاران، 2013).

مسأله فساد و نابسامانی اداری یکی از مهمترین آسیب‌هایی است، که نظم نوین اجتماعی در عرصه بروکراتیک اداری را به خطر می‌اندازد (یزدان پناه و همکاران، 1392).

مسأله فساد اداری به دلیل اهمیت و نقش مهمی که در سلامت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی دارد، از جمله مهمترین موانع در زمینه نیل به توسعه و سعادت اقتصادی است (حسن‌دوست خانی و یزدان پناه، 1393). فساد اداری با تأثیر منفی برکارایی و اثر بخشی نظام مدیریت اداری، سبب به هدر رفتن منابع ملی و در نتیجه کاهش اثر بخشی دولت در هدایت امور و سلب اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌شود (اعتباریان و همکاران، 1393). این معضل، اقتصاد داخلی را فلج کرده، جریان توسعه را مختل ساخته، سازمان‌های دموکراتیک را مورد تهدید قرار داده، اصل حاکمیت قانون را مخدوش نموده و باعث بروز سایر تهدیدات علیه امنیت ملی می‌گردد (افضلی، 1391).

در ادبیات تعاریف مختلفی از فساد اداری ارائه شده است. هاک و همکارانش (2012) فساد اداری را قانون شکنی یک مقام مسئول برای کسب منافع خصوصی تعریف می‌نمایند (هاک و همکاران، 2013).

بانک جهانی فساد اداری را سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی یا گروهی تعریف نموده است (هادوی نژاد و جاوید، 1394). وینای کومار و بهاسکر[3] (2016) نیز فساد اداری را سوء استفاده از قدرت برای کسب منافع خصوصی و اقداماتی چون اختلاس، رشوه خواری و ... تعریف نموده‌اند (وینای کومار و بهاسکر، 2016).

در سال‌های اخیر جهان شاهد رشد بی‌سابقه آگاهی نسبت به پیامدهای گسترش فساد بوده است. سازمان‌های بین المللی، دولت‌ها و نهادهای جامعه مدنی فساد را به عنوان مانعی جدی برای تحقق حقوق شهروندی، دموکراسی، رشد کیفی و ثبات ملی و بین المللی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. از این رو، ایجاد و توسعه سیاست‌ها و اقدامات کارآمد در مبارزه با فساد امری ضروری است. یکی از این اقدامات شناسایی دلایل به روز فساد اداری در جهت ارائه راه‌کارهای مناسب برای مقابله با آن می‌باشد (ابزری و فغانی، 1392).

پژوهشگران با نگاه متفاوت به موضوع، عوامل مختلفی را بر بروز فساد اداری مؤثر دانسته‌اند. مواردی مانند سطح توسعه (درآمد سرانه) کشور، اندازه بخش دولتی، کیفیت مقررات اداری و اقتصادی، سنت‌های فرهنگی، ساختار حقوقی کشور و ... از جمله این عوامل هستند (بوسکو[4]، 2016). اما از آنجا که هر یک از اندیشمندان این حوزه از منظر خاصی به موضوع نگریسته‌اند، تا کنون الگوی جامعی که در برگیرنده تمامی عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی باشد، مشاهده نشده است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع فساد اداری و نقش آن در توسعه جوامع و نیز فقدان الگوی جامع جهت معرفی عوامل مؤثر بر فساد اداری، بر آن شدیم تا در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی بپردازیم.

 

روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از شاخه پیمایشی می‌باشد. همچنین به لحاظ روش انجام تحقیق نیز، تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر در هر دو بخش کیفی و کمی، خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمانهای دولتی در شهر تهران بوده و با توجه به این‌که هدف بهره‌مندی از یک نمونه غنی و مطلع بوده است، راهبرد نمونه‌گیری هدفمند و غیر تصادفی مدنظر قرار گرفته است. لذا اقدام به انتخاب نفراتی شده است که بیشترین اشراف و تخصص را در حیطه موضوع تحقیق داشته باشند. بر این اساس در بخش کیفی پس از انجام مصاحبه با 13 نفر از خبرگان به مرحله اشباع نظری رسیده شد. در بخش کمی نیز با توجه به اینکه طبق نظر ریزا و وازیلیس (1988) در استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی تعداد پاسخ دهندگان نباید زیاد باشد و در کل 5 الی 15 نفر پیشنهاد می‌شود (مدیری و همکاران، 1393)، 13 نفری که در بخش کیفی انتخاب شده بودند به عنوان اعضای نمونه در بخش کمی نیز انتخاب شدند. در گردآوری داده‌ها و اطلاعات نیز از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. در بخش کیفی این پژوهش و به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اداری، از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری استفاده شده و در بخش کمی و به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده از رویکر تحلیل سلسه مراتبی (AHP) بهره گرفته شده است.

 

یافته‌های پژوهش

همانگونه که پیشتر اشاره شد روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است. بر این اساس تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز در دو بخش کیفی و کمی صورت می‌پذیرد. در مرحله کیفی با مراجعه به 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمانهای دولتی در شهر تهران، نظرات آنها را جمع آوری و سپس آنها را کدگذاری و طبقه بندی شده و بدین ترتیب عوامل مؤثر بر فساد اداری شناسایی شدند. در بخش کمی نیز جهت رتبه بندی عوامل شناسایی شده با استفاده از تکنیک AHP، پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و در اختیار اعضای نمونه قرار گرفته و سپس، اقدام به تجزیه و تحلیل انتخاب پرسشنامه‌ها و رتبه بندی عوامل شناسایی شده گردیده است.

 

تجزیه و تحلیل داده‌های بخش کیفی

در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. در کد گذاری باز مفاهیم کلیدی گفته‌های افراد مصاحبه شده استخراج شده و در کد گذاری محوری عنوانی به مجموعه‌ای از مفاهیم مشترک بیان شده تعلق می‌گیرد. در نهایت مؤلفه‌های کد گذاری محوری در قالب چارچوبی کلی‌تر از موضوعات تحت عنوان "تم" طبقه بندی می‌شوند (آنسلم و کوربین 1393). در این راستا در بخش کد گذاری باز عوامل بیان شده توسط هر مصاحبه شونده مشخص شده و در بخش کد گذاری محوری عوامل نزدیک به هم در دسته‌های کلی‌تر طبقه بندی شده و مفهومی کلی که بیانگر ویژگی‌های آن طبقه باشد به آن تعلق می‌گیرد.

در این بخش روند مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و با انجام مصاحبه‌های 12 و 13 این نتیجه حاصل شد که عوامل بیان شده توسط مصاحبه شوندگان جدید عموماً در مصاحبه‌های قبل وجود داشته و به عبارت دیگر در مصاحبه‌های جدید عوامل جدیدی شناسایی نشده و به نوعی تکرار مصاحبه‌های پیشین می‌باشند. از اینرو این نتیجه حاصل شد که در این مرحله به اشباع نظری رسیده و مصاحبه‌ها متوقف گردید.

حال در قسمت به جمع بندی مصاحبه‌های انجام شده پرداخته و کلیه عوامل شناسایی شده در قالب جدول (1) دسته بندی می‌گردد. همچنین در این جدول جهت تعیین اهمیت هر یک از عوامل فراوانی آن تعیین شده و در ستونی مجزا ارائه گردیده است.

 

جدول 1: عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی

شناسه کد گذاری فراوانی
باز محوری
I1, I3, I7, I10, I12 عدم پایبندی به اخلاقیات عوامل فردی 5
I2, I3, I8, I9, I11, I13 تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی 6
I1, I6, I10, I12 بی تعهدی سازمانی 4
I3, I7, I12 فقدان وجدان کاری 3
I1, I3, I7 فقر اقتصادی 3
I7, I8, I9, I10 فقدان انضباط کاری 4
I4, I6, I7, I11 نارضایتی شغلی 4
I2, I3, I6, I7, I8, I11 ادراک بی عدالتی در سازمان 6
I2, I3, I9, I12 عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان عوامل سازمانی_مدیریتی 4
I7, I8, I10 فقدان شایسته سالاری 3
I4, I6, I7, I11, I13 طولانی بودن و پیچیده بودن فرایند انجام کار 5
I1, I3, I6, I7, I8, I12 عدم شفافیت 6
I10, I13 تعارض اهداف فرد و سازمان 2
I3, I4, I10 کیفیت نامناسب زندگی کاری 3
I2, I3, I7, I9 ایمنی و بهداشت روانی نامطلوب در محیط کار 4
I1, I6, I10 نظام پرداخت نامناسب 3
I2, I3, I5, I9 نظام ترفیع ناعادلانه 4
I5, I12 سیستم ناکارآمد ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل 2
I2, I11, I12 عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری 3
I1, I4, I6, I7, I12 سطح پایین آموزش عوامل فرهنگی_اجتماعی 5
I5, I7, I8 جامعه مدنی توسعه نیافته 3
I8, I9, I13 عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی 3
I1, I3, I7, I10 ضعف مردم سالاری 4
I1, I2, I5, I7, I9, I11, I13 مداخله دولت در اقتصاد عوامل نهادی 7
I2, I4, I5, I6, I7, I8, I10, I11 ابهام در قوانین و مقررات 8
I6, I7, I8, I9, I13 ناکارآمدی سازمان‌های مبارزه با فساد اداری 5
I5, I7, I9, I11, I13 توسعه نیافتگی دولت الکترونیک 5
I2, I4, I8, I10 عدم مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداری عوامل محیطی 4
I3, I5, I6, I12 فقدان مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل در مبارزه با فساد اداری 4

 

همانگونه که در جدول فوق قابل مشاهده است، با جمع بندی مصاحبه‌های صورت گرفته مجموعاً 29 عامل در قالب 5 طبقه اصلی شناسایی گردیده است. بر این اساس می‌توان گفت که عوامل سازمانی_مدیریتی (با 11 عامل و 39 مورد فراوانی) و عوامل فردی (با 8 عامل و 35 مورد فراوانی) مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی می‌باشند. پس از آن عوامل نهادی (با 4 عامل و 25 مورد فراوانی)، عوامل فرهنگی_اجتماعی (با 4 عامل و 15 مورد فراوانی) و عوامل محیطی (با 2 عامل و 8 مورد فراوانی) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی به طور خلاصه در نمودار (1) قابل مشاهده می‌باشد.

رتبه بندی عوامل شناسایی شده

در این بخش به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده با استفاده از تکنیک AHP می‌پردازیم.

قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)

جدول (2) به مقایسه زوجی عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی بر اساس نظرات خبرگان می‌پردازند.

 

جدول 2: ماتریس مقایسه زوجی عوامل مؤثر بر فساد اداری پس از تجمیع نظرات خبرگان

عوامل نهادی عوامل محیطی عوامل فردی عوامل سازمانی_مدیریتی عوامل فرهنگی_اجتماعی عوامل مؤثر بر فساد اداری
1.9 2.8 0.19 0.23 1 عوامل فرهنگی_اجتماعی
2.3 2.6 1.3 1 4.347 عوامل سازمانی_مدیریتی
2.6 2.2 1 0.769 5.263 عوامل فردی
0.81 1 0.454 0.384 0.357 عوامل محیطی
1 1.234 0.384 0.434 0.526 عوامل نهادی
8.61 9.834 3.329 2.818 11.494 جمع ستون

 

نرمال سازی، وزن دهی و رتبه بندی عوامل شناسایی شده

برای تعیین وزن معیارها، از مفهوم نرمال سازی و میانگین موزون استفاده می‌شود. بدین منظور مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود. مقادیر نرمال شده جداول فوق و وزن هر یک از عوامل شناسایی شده به صورت زیر خواهد بود.

جدول 3: ماتریس نرمال شده عوامل مؤثر بر فساد اداری

رتبه وزن‌ها عوامل نهادی عوامل محیطی عوامل فردی عوامل سازمانی_مدیریتی عوامل فرهنگی_اجتماعی عوامل مؤثر بر فساد اداری
3 0.146 0.220 0.284 0.057 0.081 0.807 عوامل فرهنگی_اجتماعی
1 0.331 0.267 0.264 0.390 0.354 0.378 عوامل سازمانی_مدیریتی
2 0.311 0.302 0.223 0.300 0.273 0.458 عوامل فردی
5 0.099 0.094 0.101 0.136 0.136 0.031 عوامل محیطی
4 0.111 0.116 0.125 0.115 0.154 0.045 عوامل نهادی

 

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (3)، عوامل سازمانی_مدیریتی (با وزن 0.331)، عوامل فردی (با وزن 0.311)، عوامل فرهنگی_اجتماعی (با وزن 0.146)، عوامل نهادی (با وزن 0.111) و عوامل محیطی (با وزن 0.099) به ترتیب مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی می‌باشند.

 

محاسبه نرخ سازگاری در قضاوت‌ها

نرخ ناسازگاری[1] وسیله‌ای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. اگر نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0 باشد سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسه‌ها باید تجدید نظر شود. نتایج محاسبات مربوط به نرخ سازگاری در جدول (4) قابل مشاهده می‌باشد.

 

 

جدول 4: نرخ سازگاری در قضاوت‌ها


CR
CI lmax عوامل مؤثر بر فساد اداری
0.098 0.1.9 5.439

 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، CR محاسبه شده کمتر از 0.1 است. بنابراین ماتریس مقایسه زوجی عوامل مؤثر بر فساد اداری مربوط به ماتریس تجمیع نظرات خبرگان کاملاً سازگار است.

 

بحث و نتیجه‌گیری

فساد اداری از جمله پدیده‌هایی است که دولت‌ها و حکومت‌ها را دچار چالش‌های عدیده‌ای نموده است. این امر موجب شده تا روند توسعه کشورها به طور قابل ملاحظه‌ای دچار مشکل شود. در خصوص فساد اداری نگاه‌های متعددی وجود دارد؛ بطوریکه هر یک از اندیشمندان از منظر خاصی به موضوع نگریسته و تعریفی خاص از آن ارائه داده‌اند. این تعاریف علیرغم تفاوتی‌هایی که با هم دارند در بسیاری از نقاط مشترک هستند. آنچه در تمامی تعاریف فساد اداری مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.

ایران نیز همچون سایر کشورهای دنیا درگیر چالش فساد اداری بوده و ضعیت بسیار نامطلوبی در این حوزه دارد. بطوریکه طبق گزارش سازمان شفافیت جهانی در سال 2016 ایران در میان 167 کشور جهان از نظر فساد اداری دارای رتبه 131 می‌باشد. این بدان معنی است که تنها 37 کشور در جان وضعیتی بدتر از ایران را دارند. این وضعیت نابسامان در بخش دولتی و اداری کشور نه تنها بخش قابل توجهی از وقت و انرژی و امکانات کشور را صرف مبارزه با آن نموده است، بلکه از طریق هدر رفت منابع و سوء استفاده از آنها امکان دستیابی به رشد و توسعه پایدار را سلب نموده است.

همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد اندیشمندان دلایل متعددی را برای فساد اداری مطرح نموده‌اند. فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی مؤثر، نبود ساختارهای شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌ها و ... از جمله مهکمترین دلایل بروز فساد اداری بیان شده است.

اهمیت مقوله فساد اداری و لزوم شناسایی عوامل مؤثر بر آن موجب شد تا در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی پرداخته شود. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که عوامل سازمانی_مدیریتی (شامل عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان، فقدان شایسته سالاری، طولانی بودن و پیچیده بودن فرایند انجام کار، عدم شفافیت، تعارض اهداف فرد و سازمان، کیفیت نامناسب زندگی کاری، ایمنی و بهداشت روانی نامطلوب در محیط کار، نظام پرداخت نامناسب، نظام ترفیع ناعادلانه، سیستم ناکارآمد ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل و عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیری)، عوامل فردی (شامل عدم پایبندی به اخلاقیات، تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی، بی تعهدی سازمانی، فقدان وجدان کاری، فقر اقتصادی، فقدان انضباط کاری، نارضایتی شغلی و ادراک بی عدالتی در سازمان)، عوامل فرهنگی_اجتماعی (شامل سطح پایین آموزش، جامعه مدنی توسعه نیافته، عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی و ضعف مردم سالاری)، عوامل نهادی (شامل مداخله دولت در اقتصاد، ابهام در قوانین و مقررات، ناکارآمدی سازمان‌های مبارزه با فساد اداری و توسعه نیافتگی دولت الکترونیک) و در نهایت عوامل محیطی (شامل عدم مشارکت مردم در مبارزه با فساد اداری و فقدان مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل در مبارزه با فساد اداری) به ترتیب مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی می‌باشند.

بر این اساس دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی همچون مجلس، دیوان محاسبات، و ... می‌توانند با بهره گیری از نتایج بدست آمده و رفع عواملی که منجر به بروز فساد در دستگاههای اداری و دولتی می‌شود گامی بلندتر در راستای مبارزه با این مقوله شوم بردارند. در این راستا انجام اقداماتی از قبیل برخورد قاطع با عوامل فساد و تصویب قوانین کیفری و جزایی کار آمد و راهگشا برای برخورد مؤثر با آنها، کاهش تصدی گری بخش دولتی_حاکمیتی و کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی، اصلاح و تقویت نهادهای نظارتی و بهینه سازی فرآیند نظارت، استقرار نظام احقاق حقوق و تأمین خسارت ارباب رجوع، ترویج ارزش‌های اخلاقی در جامعه، تقویت نهادهای مدنی به منظور نظارت بر دستگاه‌های دولتی_حاکمیتی، تشویق مشارکت مردمی در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه‌های دولتی_حاکمیتی، تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد، رعایت اصل شایسته سالاری در انتخاب مدیران، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت، شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و ... می‌تواند راهگشا باشد.

 

 

[1]. Inconsistency Ratio (I.R)

[1]. Bosco

[2]. Hacek

[3]. Vinay Kumar &Bhasker

[4]. Bosco

 

پروپوزال مدیریت بازاریابی(استراتژی)

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

فصل اول پایان نامه مدیریت بازرگانی بیمه

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 

خدمات ادیب مشاور در زمینه رشته مدیریت

ارائه موضوع پایان نامه مدیریت

تدوین مقاله در رشته مدیریت

مشاوره در تدوین پروپوزال مدیریت

مشاوره و آموزش در پایان نامه مدیریت

انجام تحلیل آماری رشته مدیریت

طراحی پرسشنامه رشته مدیریت

استفاده از نرم افزارهای تخصصی همچون لیزرل (lisrel)، اس پلاس(S plus)، مینی تب(minitab)، ساس(SAS)، اس پی اس اس (SPSS)

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.