موضوع پایان نامه  روانشناسی و پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی

در این پست نمونه موضوعات رشته روانشناسی  جهت کمک به دانشجویان ارشد و دکتری قرار داده شده است که بتوانند در زمینه انجام پایان نامه ، پروپوزال و سمینار از این موضوعات جهت انتخاب موضوع استفاده کنند.رشته مدیریت دارای گرایش های مختلف می باشد و انتخاب موضوع پایان نامه در هر گرایش به علاقه دانشجو بستگی دارد. جهت انتخاب موضوع پایان نامه دانشجو می بایست منابع مختلف را مطالعه نموده و با توجه به به روز بودن و در دسترس بودن منابع جهت انتخاب موضوع پایان نامه با کمک استاد راهنما اقدام نماید. بدیهی است انتخاب موضوع پایان نامه بدون کمک مشاور یا استاد راهنما و بدون اینکه دانشجو تجربه ای در این فرآیند داشته باشد می تواند باعث اتلاف وقت و هزینه گردد. بنابراین لازم است ابتدا زمینه مورد علاقه دانشجو مشخص گردد و سپس مقالات مرتبط و به روز مطالعه شود که بتواند موضوعی نزدیک به علاقه خود و با نوآوری انتخاب کند. انتخاب اشتباه موضوع پایان نامه می تواند دانشجو را در فصول پایان نامه دچار مشکل سازد و حتی منجر به تکرار مجدد تدوین پروپوزال گردد. موضوعات پیشنهادی در این پست می تواند زمینه ای جهت راهنمای دانشجو برای دید وسیع تر و روشن تر را فراهم سازد.

 

1.بررسی نقش عوامل اجتماعی در طلاق عاطقی زوجین

2.نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیش بینی رضایت زناشویی

3.نقش سبک زندگی در رضایت زناوشویی زوجین

4.اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر رضایت زناشویی

5.نقش متغیرهای ارتباطی در پیش بینی طلاق عاطفی

6.بررسی رویکرد درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) بر رفتارهای مقابله ای، ناگویی خلقی و بهبود صمیمیت زناشویی (با در نظر گرفتن نقش واسطه ای ویژگیهای ش‍خ‍ص‍ی‍تی) در زوجین تازه ازدواج کرده

7.تأثير زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي مبتنی بر مدل گراس، بر بهبود خودکنترلی، تصویر بدنی و افسردگی ناشی از زوجین دارای اضافه وزن دارای مشکل در روابط زناشویی

8.بررسي تأثير ايماگوتراپي (تصويرسازي ارتباطي) بر بازتوانی عاطفی، سبكهاي صمیمیت و عشق ورزي زوجين در کیفیت روابط جنسی در زنان دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به کلینیک های رواندرمانی

9.مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر بهبود کفایت ارتباطات زناشویی، سبک های عشق ورزی و بهبود خودکارآمدی روانشناحتی در روابط جنسی در زوجین دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به کلینیک های رواندرمانی

10.مقایسه تاثير زوج درماني به شيوه درمان عقلاني– هيجاني و آموزش غني سازي زندگي زناشويي، بر بهبود رضایت جنسی، تعارضات جنسی و افکار غير منطقي زوجين در روابط زناشویی زوجین مراجعه کننده به کلینیک های رواندرمانی

11.اثربخشی امیددرمانی مبتنی بر نظریه اسنایدر، بر سبک های اسنادی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زوجین دارای مشکلات پیوندهای تعاملی عاطفی و ارتباطات زناشویی

12.اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، کاهش افسردگی و بهبود خودپنداره روانی زنان خیانت دیده

13.بررسي تأثير واقعیت درمانی به شیوه گلاسر بر تحمل ابهام، جهت گیری هدف و تاب آوری روانشناختی (با در نظر گرفتن نقش واسطه ای ویژگیهای ش‍خ‍ص‍ی‍تی)‌ زوجین مراجعه کننده به کلینیک های رواندرمانی

14.بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنویت درمانی، در کاهش خشم، کاهش هراس اجتماعی و بهبود بازتوانی هیجانی در زنان خیانت دیده (یا در زوجین دارای مشکلات ارتباطی و در آستانه طلاق)

15.بررسی تأثیر آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي- رفتاري بر بهبود عشق ورزی زناشویی، آمادگی برای ارتباط جنسی و بهبود ترس از تصویر بدنی زوجین تازه ازدواج کرده (دارای استرس های زناشویی

16.مقایسه تطبیقی کنترل خشم، ارزیابی تصویر بدنی (BMI) و رویکردهای مدیریت استرس ناشی از تنفر از اضافه وزن، در زنان و مردان دارای اختلال پرخوری

17.مقایسه رویکردهای خودتنظیمی هیجانی، سبک های اسنادی و شیوه های تفکر در در زنان و مردان دارای اختلال پرخوری

18.بررسی ارتباط مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری، با شادکامی، خوش بینی و شوخ طبعی زنان ناکام (دارای مشکلات پزشکی) در تولد فرزندان سالم

19.بررسی ارتباط ذهن آگاهی با خودکارآمدی، کفایت اجتماعی و سبک های تفکر در زنان دچار بدفرمی های شکلی- بدنی

20.بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی، با شکل گیری مفهوم، ش‍ی‍وه‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍زاع‍ی‌ و بازتوانی شناختی در بیماران افسرده دارای مشکلات قلبی

 

رشته روانشناسی

21.مقایسه سبک های اسناد، میزان خودکارآمدی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان و مردان دارای فشار خون بالا

22.ارتباط برنامه بازتواني روانشناختی با ارتقای امید به زندگی و بهبود ارزیابی كيفيت زندگي بيماران متقاضی عمل پيوند عروق كرونر

23.بررسی ارتباط کمباری و ت‍ع‍ارض‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ا تحمل ابهام، سرسختی روانشناختی و جهت گیری هدف زنان افسرده

24.بررسی رویکردهای خودتنظیمی هیجانی جهت کاهش پرخاشگری، کاهش هراس اجتماعی و ارتقای خودکارآمدی روانشناختی در زنان افسرده ناشی از اضافه وزن

25.ارتباط مفاهیم نظریه ذهن با فرآیند بهبود رضایت زناشویی، رفع اختلال جنسیت طلبی و بهبود تمایلات جنسی زوجین دارای اختلالات ارتباطی

26.مقایسه سبک های اسنادی، میزان خودکارآمدی اجتماعی و سازگاری روانشناختی بیماران دارای مشکلات ارتوپدی

27.بررسی ارتباط بین خودکارآمدی روانشناختی، با تاب آوری، کفایت اجتماعی و تصویر بدنی زنان افسرده دارای اضافه وزن

28.ارتباط ویژگی های شخصیتی با خوداثرمندی، کاهش ترس از تصویر بدنی و افزایش عزت نفس در زنان دارای اضافه وزن افسرده

29.مقایسه میزان استفاده از رویکردهای مثبت خودتنظیمی شناختی هیجان، جهت کاهش پرخاشگری، کاهش هراس اجتماعی و ارتقای خودکارآمدی روانشناختی در زنان افسرده ناشی از اضافه وزن

30.ارتباط مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری با کنترل تحریف های شناختی، خودتنظیمی هیجانی و خودپنداره روانشناختی زنان دارای استرس های شدید روانشناختی

31.مقایسه میزان تاب آوری روانشناختی، کفایت اجتماعی و سازگاری روانی و زنان افسرده مورد خیانت واقع شده با زنان مطلقه

32.بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی پنج عاملی با خودکارآمدی، سرسختی روانشناختی و تحمل ابهام در دختران افسرده مجرد

33.بررسی ارتباط خودتنظیمی هیجانی والدین، با جهت گیری هدف، خوش بینی و سبک های اسناد فرزندان دارای استرس

34.بررسی و مقایسه ارتباط آموزش مؤلفه های نظریه انتخاب گلاسر با سبک های اسناد و میزان تحمل استرس در زنان دارای اختلال استرس شدید با زنان مطلقه

35.ارتباط رفتارهای مراقبتی- نظارتی والدین با جهت گیری هدف زندگی، خودکارآمدی و عزت نفس فرزندان دختر افسرده ناشی از تجرد زیاد

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

 

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم.

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست.

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند:

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید.

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

  • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
  • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
  • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
  • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
  • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
  • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
  • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
  • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
  • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد.

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، اقتصاد و حسابداری است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای این نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

نرم افزار SPSS

نرم افزار گمز

نرم افزار دیگ سایلنت DIGSILENT

شبیه سازی با COMSOL

شبیه سازی با pscad

شبیه سازی با PSIM

نرم افزار Microfit

نرم افزار EQS

نرم افزار COMFAR

نرم افزار OXMETRICS

نرم افزار GAMS

نرم افزار SAS

نرم افزار STATISTICA

نرم افزار Splus

نرم افزار Microfit

نرم افزار Mapple

نرم افزار Axume

نرم افزار PHStat

نرم افزار SigmaPlot

نرم افزار DE

نرم افزار PQ Method

نرم افزار GeoDa

نرم افزار FX Equation 4.004.5

نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

نرم افزار ProKalc 7.9f

نرم افزار GA Solver

نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

نرم افزار Gretl

نرم افزار RATS

نرم افزار CATS

نرم افزار Algebra Equation Solver

نرم افزار WINQSB

نرم افزار SHAZAM 14

نرم افزار Algebrator 4.2 Build

نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276

نرم افزار Basic Math Solved! 2008

نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536

نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41

و …