پایان نامه اقتصاد بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تراز پرداختها در ایران

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دو ویژگی: “برخورداری از تکنولوژی و سیستم‌های روز هر صنعت” و “تأمین منابع مالی به صورت سرمایه‌ و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تأثیر آن بر رشته اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور” از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور از داده‌های سال‌های 1388-1358 در قالب مدل معادلات به ظااهر نامرتبط (SUR) و از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری خاری از 2 طریق حساب سرمایه به طور غیر مستقیم و تراز پرداخت ها به طور مستفیم به ترتیب به میزان0/25 و0/35 بر رشته اقتصاد تأثیری مثبت و معنی‌داری دارد.

کلید واژه پایان نامه: رشته اقتصاد

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.