پایان نامه اقتصاد رابطه بین تورم و رشد اقتصادی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

هدف از این مقاله استخراج سطح آستانه‌ای تورم است که قبل از آن سطح نرخ تورم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و بعد از آن سطح نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ تورم و رشد اقتصادی و سرانجام بررسی اثر شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی نرخ تورم و اثر آن بر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور ابتدا به تخمین سطح آستانه‌ای تورم با استفاده از متغیرهای موهومی می پردازیم. در این راستا برای نرخ تورم از 16 درصد تا 20درصد متغیر موهومی در نظر گرفته ایم. و با استفاده از متغیرهای دیگر نظیر جمعیت و سرمایه‌گذاری به تخمین رابطه رشد اقتصادی و تورم پرداخته ایم. هدف از این تحقیق این نیست که به تبیین رشد در اقتصاد ایران پرداخته شود بلکه هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نرخ تورم و رشد اقتصادی است که در این راستا از چند مقاله خارجی الگو برداری شده است که همگی از این مدل برای تخمین سطح آستانه‌ای تورم استفاده کرده اند( در واقع از متغیرهایی چون مخارج دولت، درآمدهای نفتی، نیروی کار، سرمایه، انرژی و ... برای تبیین رشد استفاده می شود که خارج از هدف پایانامه است.) البته مدل اقتصاد سنجی این تخمین ها و توصیف نحوه تخمین سطح آستانه‌ای تورم در فصل سوم پایان‌نامه لحاظ شده است. در مرحله بعدی به بررسی رابطه بلند مدت بین دو متغیر می پردازیم در این راستا از آزمون همجمعی جوهانسن جوسیلوس (1988) استفاده می کنیم.سپس به بررسی اثر شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی نرخ تورم بر رشد اقتصادی، با استفاده از فیلتر هودریک پریکات می پردازیم. اثر شوک مثبت نشان می‌دهد که از 18 درصد به بعد شوک مثبت بر تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد یعنی اگر تورم بالاتر از نرخ 18 درصد باشد شوک مثبت در تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.

کلید واژه پایان نامه: اقتصاد

خدمات ادیب مشاور در زمینه رشته اقتصاد

ارائه موضوع پایان نامه رشته اقتصاد

تدوین مقاله در رشته رشته اقتصاد

مشاوره در تدوین پروپوزال رشته اقتصاد

مشاوره و آموزش در پایان نامه رشته اقتصاد

انجام تحلیل آماری رشته رشته اقتصاد

طراحی پرسشنامه رشته رشته اقتصاد

استفاده از نرم افزارهای تخصصی همچون لیزرل (lisrel)، اس پلاس(S plus)، مینی تب(minitab)، ساس(SAS)، اس پی اس اس (SPSS)

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.