پایان نامه روانشناسی عمومی بررسی رابطه بین استرس شغلی وسلامت عمومی با کنترل متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده و سرسختی روانشناختی در کارکنان نوبتکار و غیر نوبتکار در یکی از شرکتهای نفتی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

تحقیق حاضر نیز که تحت عنوان (بررسی رابطه بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی با کنترل متغیرهای سرسختی روان شناختی و حمایت سازمانی ادراک شده در یکی از شرکتهای نفتی می‌باشد)، در راستای شناسایی رابطه میان استرس شغلی و عدم سلامت عمومی، همچنین اثرات متغیرهای کنترل کننده حمایت سازمانی ادراک شده و سرسختی روانشناختی و در نهایت شناسایی و مقایسه پیامدهای استرس شغلی در بین کارکنان نوبتکار و غیر نوبتکار می‌باشد. اهدافی که در پژوهش حاضر پیگیری شده‌اند عبارتند از:تعیین رابطه بین استرس شخص و سلامت عمومی تعیین رابطه بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی در کارکنان روزکار و نوبتکار. تعیین رابطه بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی با توجه به متغیرهای تعدیل کننده سرسختی روان شناختی و حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان روزکار و نوبتکار. فرضیه‌های اصلی که در پژوهش حاضر مطرح گردید به قرار ذیل می‌باشد: بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی رابطه مثبت وجود دارد. بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی کارکنان روزکار و نوبتکار تفاوت وجود دارد. بین ضرایب همبستگی مشکلات مدیریتی و عدم سلامت عمومی کارکنان روزکار و نوبتکار تفاوت وجود دارد. بین ضرایب همبستگی مشکلات رفاهی و عدم سلامت عمومی کارکنان روزکار و نوبتکار تفاوت وجود دارد. در کلیه فرضیه‌ها متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده و سرسختی روان شناختی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده‌ است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان رسمی یکی از شرکتهای نفتی بوده که درزمان اجرای این تحقیق 1120 نفر بوده‌اند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای صورت گرفته و تعداد 300 نفر از جامعه موجود از بین کارکنان و سرپرستان روزکار و نوبتکار به تناسب تعداد آنها در قسمتهای مختلف ادارات عملیاتی و ستادی سازمان انتخاب شده‌اند. در این پژوهش چند ابزار اندازه گیری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است که عبارتند از: مقیاس استرس شغلی واحد صنعتی (IujsI)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، مقیاس سرسختی روان شناختی اهواز (AHI) و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده می‌باشد. همه این پرسشنامه‌ها از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار بودند. همچنین جهت افزایش دقت ابزارهای اندازه‌گیری، پایای هر یک از این پرسشنامه‌ها با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ و تنیصف محاسبه شده است که ضرایب مورد نظر نشان داد که این پرسشنامه‌ها از پایای بالایی برخوردار می‌باشند. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات کسب شده برحسب نوع کار (روزکار و نوبتکار) صورت پذیرفته است. در سطح استنباطی از روشهای همبستگی ساده، همبستگی تفکیکی و آزمون تحلیل Z استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از روشهای فوق نشان داد: - بین متغیر استرس شغلی و عدم سلامت عمومی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین متغیرهای استرس شغلی و عدم سلامت عمومی کارکنان روزکار و نوبتکار رابطه معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی بدون دخالت متغیرهای تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده و سرسختی روان شناختی کارکنان روزکار بیش از کارکنان نوبتکار بوده است و تفاوت از نظر آماری معنادار بوده است. ضریب همبستگی بین مشکلات مدیریتی و عدم سلامت عمومی بدون دخالت متغیرهای تعدیل کننده در کارکنان روزکار بالاتر از نوبتکار می‌باشد. ضریب همبستگی بین مشکلات رفاهی و عدم سلامت عمومی بدون دخالت متغیرهای تعدیل کننده در کارکنان روزکار بالاتر از نوبتکار می‌باشد. به طور کلی اثر متغیرهای تعدیل کننده در رابطه بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی، مشکلات مدیریتی و عدم سلامت عمومی مشکلات رفاهی و عدم سلامت عمومی در کارکنان روزکار و نوبتکار اثبات گردیده است لذا تأثیر متغیرهای تعدیل کننده قابل توجه می‌باشد. در فرضیات جانبی نیز به طور کلی حداقل در یکی از متغیرها میانگین متغیرهای تحقیق در کارکنان روزکار به شکل معناداری بالاتر از مقدار آن در کارکنان نوبتکار بوده است.

کلید واژه پایان نامه: روانشناسی، سلامت عمومی، استرس شغلی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر محرک‌های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

پایان نامه روانشناسی مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران

پایان نامه روانشناسی تابلو بالینی نشانگان پیش قاعدگی و راهبردهای مقابله‌ای مبتلایان به آن و نقش علایم و نشانه‌های پیش قاعدگی بر ابعاد کیفیت زندگی

پایان نامه روانشناسی مقایسه الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی در بیماران مبتلا به صرع فوکال و ژنرالیزه و افراد بهنجار

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید