اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور با استفاده از ملاک‌های ورود به پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از کودکان 5 تا 5/6 ساله شهر اصفهان تعداد 20 نفر با اختلالات یادگیری غیرکلامی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آموزش مهارت‌های روانی- حرکتی طی جلساتی به گروه آزمایش داده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت از آزمون عصب روانشناختی کانرز، آزمون هوش وکسلر کودکان پیش‌دبستانی و تست نپسی بود. داده‌های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری( مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در پرسشنامه عصب روانشناختی( در نمره کل و در خرده مقیاس‌ها)، تفاوت معنی داری در پس آزمون وجود دارد و این آموزش بر نقایص عصب روانشناختی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی پیش از دبستان موثر می‌باشد (05/0p<).

کلید واژه‌ها: اختلالات یادگیری، اختلالات یادگیری غیر‌کلامی‌، مهارت‌های روانی _ حرکتی، نقایص عصب روانشناختی، کودکان پیش‌دبستانی

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر محرک‌های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید