دانلود پایان نامه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان میان فردی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دارای فوبی اجتماعی

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

چکیده پایان نامه 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی دو رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان میان فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دارای فوبی اجتماعی بود. روش این مطالعه، آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 93-1392 بود. به منظور انتخاب نمونه مرحله شیوع شناسی ابتدا 400 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری انتخاب شدند. سپس از بین افراد دارای فوبی اجتماعی (بر اساس نقطه برش)، 51 آزمودنی به صورت تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 17 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. آزمودنی های هر گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه‌ی 90 دقیقه ای به تفکیک تحت درمان پذیرش و تعهد و روان درمانی میان‌فردی قرار گرفتند. آزمودنی های گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. با استفاده از پرسشنامه های اضطراب، افسردگی و فوبی اجتماعی پیش آزمون و پس آزمون برای هر سه گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان‌درمانی میان فردی باعث کاهش اضطراب و افسردگی و فوبی اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به روان درمانی میان‌فردی بر کاهش اضطراب، افسردگی و فوبی اجتماعی موثرتر است. بنابراین، این پژوهش ضمن تأیید اثربخشی روان درمانی میان فردی در کاهش اضطراب و افسردگی، نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای دانش آموزان دارای فوبی اجتماعی قابلیت کاربرد داشته و می تواند به عنوان یک مداخله‌ی روانشناختی در کنار سایر مداخلات مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، جمع هراسی، روان درمانی میان فردی، روانشناسی بالینی، اضطراب، افسردگی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید