دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی ارائه الگوی پیش بین رضامندی زندگی بر اساس روابط ساختاری سازه های روانشناسی مثبت گرا

 

چکیده پایان نامه

هدف پژوهش حاصل  ارائه الگوی پیش بین رضامندی زندگی بر اساس روابط ساختاری سازه های روانشناسی مثبت گرا بود. بدین نظور 1000 نفر از کارکنان دانشگاه های تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های بهزیستی معنوی، دینداری، امیدواری خوش بینی، عزت نفس، خودکارآمدی و رضامندی زندگی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه ارائه شده ، تنها در برخی شاخص ها برازش داشت و بنابراین تعدیل شد و مدل تعدیل شده برازش بهتری با داده ها نشان داد. آشکار شد که متغیرهای معنویت و دینداری، امیدواری، عزت نفس و خودکارآمدی رابطه مستقیم معناداری با رضامندی زندگی دارند.  همچنین بین متغیرهای معنویت و دینداری به واسطه متغیرهای امیدواری،خوش بینی، عزت نفس و خودکارآمدی و رضامندی زندگی رابطه غیر مستقیم معناداری یافت شد. بین متغیرهای جنس،وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی با رضامندی زندگی رابطه معناداری وجود نداشت. در پژوهش حاضر نقش سازه های روانشناسی مثبت گرا بر رضامندی زندگی تایید شد. که این یافته بیانگر اهمیت نقش سازه های روانشناسی مثبت گرا در رضامندی زندگی است. 

واژگان کلیدی: سازه های روانشناسی مثبت گرا، معنوی، دینداری، امیدواری خوش بینی، عزت نفس، خودکارآمدیف رضامندی زندگی

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.