پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

هدف پژوهش حاضر از یک سو بررسی مقایسه ای کنش‌های اجرایی(بازداری پاسخ ، برنامه ریزی - سازماندهی و حافظه کاری کلامی و دیداری- فضایی) در کودکان مبتلا به ADHD و زیرریخت های آن با کودکان عادی و از سوی دیگر بررسی تاثیر شیوه های درمانی آموزش کنش های اجرایی، دارو درمانگری و ترکیب این دو شیوه بر افزایش کنش های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی آنان بود. بدین منظور تعداد 45 آزمودنی مبتلا به ADHD 7 تا 12سال از کلینیک ویژه بیمارستان های روانپزشکی ابن سینا و فوق تخصصی کودکان شیخ از طریق نمونه گیری دردسترس و 15 کودک عادی 7 تا 12 سال از چند مدرسه مقطع ابتدایی شهر مشهد به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اختلال ADHD و زیرریخت های آن با استفاده از مقیاس درجه بندی SNAP-IV ، آزمون های CBCL ،TRF، پرسشنامه علائم مرضی کودکان(CSI-4) و مصاحبه بالینی تشخیص داده شد و سپس کودکان مبتلا به اختلال ADHD با توجه به زیرریخت شناسایی شده در سه گروه آزمایش به صورت تصادفی قرار گرفتند. به منظور اندازه گیری کنش های اجرایی بازداری پاسخ ، برنامه ریزی و سازماندهی و حافظه کاری کلامی و دیداری - فضایی از آزمون رنگ - واژه استروپ ، آزمون عملکرد پیوسته ، آزمون برج لندن ، آزمون مازهای پرتئوس، خرده آزمون مازهای وکسلر کودکان ،خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلر کودکان ، آزمون نگهداشت دیداری بنتون و آزمون روبرداشت و بازپدیدآوری یک شکل تجمعی ری استفاده گردید.آموزش کنش های اجرایی با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری، نرم افزار آموزش بازداری ، ابزارهای مربوطه و نیز مشاوره های انفرادی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس تک متغیری، تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری و مقایسه های چندگانه نشان داد که در سازه بازداری پاسخ به طور کلی تفاوت معناداری بین عملکرد کودکان مبتلا به ADHD و کودکان عادی وجود نداشت اما در سازه برنامه ریزی‌-‌ سازماندهی و سازه حافظه کاری کلامی و دیداری- فضایی تفاوت های معناداری بین کودکان عادی و ADHD وجود داشت. بعلاوه بین زیرریخت های اختلالADHD تفاوت های معناداری در سازه های کنش های اجرایی وجود نداشت.همچنین نتایج حاکی از آن بود که درمان ترکیبی شامل دارو‌ درمانگری و آموزش کنش‌های اجرایی (آموزش حافظه کاری،آموزش بازداری،آموزش برنامه ریزی و سازماندهی) می تواند در افزایش کنش های اجرایی موثرتر از هر یک از آن شیوه ها به تنهایی باشد و بعلاوه درمان ترکیبی منجر به کاهش بیشتر نشانه های بالینی این کودکان نسبت به دو شیوه درمانگری دیگر شد. در مجموع نتایج این پژوهش نارساکنش وری های اجرایی کودکان ADHD را تایید نمود و نشان داد که درمان ترکیبی می تواند در بهبود کنش های اجرایی که در سبب شناسی این اختلال جایگاه ویژه ای دارند موثرتر باشد و منجر به کاهش بیشتر نشانه های بالینی این اختلال گردد.

کلید واژه پایان نامه: اختلال پیش فعالی همراه با کاستی توجه، روان درمانگری، روانشناسی بالینی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

فصل اول : کلیات و طرح پژوهش

1-1 مقدمه ........................................................................................................................................................ 2
1-2 بیان مساله ............................................................................................................................................... 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش .................................................................................................................. 15
1-4 اهداف پژوهش ...................................................................................................................................... 20
1-5 سوال های پژوهش ............................................................................................................................. 20
1-6 فرضیه های پژوهش............................................................................................................................. 21
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ............................................................................. 21
1-7-1 تعاریف مفهومی ....................................................................................................................... 21
1-7-2 تعاریف عملیاتی ..................................................................................................................... 23

فصل دوم: گستره¬ی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................... 25
2-2 تاریخچه اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی ................................................................................. 25
2 -3 نشانه های اصلی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی.................................................................... 28
2 -3-1 بعد نارسایی توجه................................................................................................................... 29
2 -3-2 بعد تکانشگری/ فزون کنشی (بازداری زدایی رفتاری) .................................................. 32
2 -3-2 -1 فزون کنشی ........................................................................................................ 32
2 -3-2 -2 تکانشگری .......................................................................................................... 34
2 -4 ملاک های تشخیصی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی ......................................................... 35
2-5 زیر ریخت های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی ..................................................................... 40
2-6 شیوع و تفاوت های جنسیتی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی ............................................ 42
2-7 اختلال های همراه(همبود)با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی .............................................. 45
2-8 سنجش اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی .................................................................................... 48
2-8 روشهای سنجش ............................................................................................................................ 49
2-8-1-1 مقیاس های درجه بندی رفتار ..................................................................................... 50
2-8-1-2 مصاحبه ............................................................................................................................ 52
2-8-1-3 آزمایش ها و آزمون های روانشناختی و عصب روانشناختی.................................... 55
2-8-1-4 آزمایش پزشکی................................................................................................................. 57
2-9 علت شناسی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی............................................................................ 57
2-9-1 علل عصب شناختی و عصب روانشناختی ........................................................................... 58
2-9-2 علل ژنتیکی ............................................................................................................................... 63
2-9-3 علل محیطی و روانی-اجتماعی............................................................................................... 66
2-10 نظریه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی............................................................................. 68
2-10-1 نظریه BIS وBAS گری و کوای ................................................................................... 69
2-10-2 نظریه کنترل تلاشمند راتبرت ......................................................................................... 70
2-10-3 نظریه الگوی فعال شناختی ............................................................................................... 71
2-10-4 الگوی گذرگاه دوگانه اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی........................................... 72
2-10-5 الگوی کنش های اجرایی برون ........................................................................................ 72
2-10-6 نظریه تلفیقی نارساکنش وری اجرایی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی.............. 73
2-10-7 الگوی عصب روانشناختی دو رگه کنش های اجرایی(خود نظم جویی)بارکلی....... 74
2-10-7-1 بازداری رفتاری ............................................................................................... 76
2-10-7-2 خود نظم جویی ............................................................................................ 77
2-10-7-3 جایگاه کنش های اجرایی در الگوی بارکلی ............................................. 78
2-10-7-3-1حافظه کاری غیر کلامی ........................................................ 79
2-10-7-3-2 درونی سازی گفتار (حافظه کاری کلامی) ........................ 80
2-10-7-3-3 خود نظم جویی عاطفه/انگیزش/برانگیختگی .................. 81
2-10-7-3-4 برنامه ریزی یا بازسازی ...................................................... 81
2- 10-7-4 کنترل حرکتی/ سیالی/ ترکیب ................................................................. 82
2-10-7-5 جایگاه توجه پایدار در الگوی بارکلی........................................................... 83
2-11 کنش های اجرایی .............................................................................................................................. 84
2-11-1 تعریف کنش های اجرایی ................................................................................................... 85
2-11-2 کنش های اجرایی و کرتکس پیشانی .............................................................................. 87
2-11-3 تحول کنش های اجرایی ................................................................................................... 89
2-11-4 سنجش کنش های اجرایی ............................................................................................... 93
2-11-5 کنش های اجرایی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ......................................... 98
2-11-5-1 بازداری رفتاری و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ......................... 100
2-11-5-2 حافظه کاری و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی .............................. 109
2-11-5-3 برنامه ریزی- سازماندهی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی......... 119
2-11-6 کنش های اجرایی و زیرریخت های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی.............. 123
2-12 درمان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ................................................................................ 126
2-12-1 دارو درمانگری ................................................................................................................... 127
2-12-1-1 دارو های محرک ........................................................................................... 128
2-12-1-2 دارو های غیر محرک .................................................................................... 131
2-12-2 درمان های روانی – اجتماعی ....................................................................................... 132
2-12-2-1 رفتار درمانگری ............................................................................................. 132
2-12-2-2 شناخت درمانگری و شناخت رفتار درمانگری ........................................ 136
2-12-2-3 آموزش مهارت های اجتماعی .................................................................... 136
2-12-3 درمان کنش های اجرایی ........................................................................................................ 137
2-12-3-1 آموزش توجه ........................................................................................................... 138
2-12-3-1 آموزش حافظه کاری ............................................................................................. 142
2-12-4 نوروفیدبک ................................................................................................................................... 146
2-12-5 درمان های چند مدلی(ترکیبی) ............................................................................................. 147

فصل سوم : روش شناسی

3-1 طرح و متغیّرهای اصلی پژوهش ......................................................................................................151
3-2 جامعه‌ی آماری،گروه و حجم نمونه و شیوه‌ی نمونه ¬برداری ..................................................... 152
3-3 ابزارها و مقیاس¬های پژوهش ........................................................................................................... 153
3-3-1 مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان ............................................................. 153
3-3-2 مقیاس درجه بندی بندی SNAP-IV ......................................................................... 155
3-3-3 آزمون های نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ(ASEBA) ................................. 156
3-3-4 پرسشنامه علائم مرضی کودکان(CSI-4) ...................................................................... 159
3-3-5 مصاحبه بالینی......................................................................................................................... 161
3-3-6 آزمون برج لندن ..................................................................................................................... 162
3-3-7 آزمون مازهای پروتئوس ..................................................................................................... 164
3-3-8 خرده آزمون مازهای آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان ......................... 165
3-3-9 آزمون رنگ - واژه استروپ .................................................................................................. 166
3-3-10 آزمون عملکرد پیوسته ....................................................................................................... 168
3-3-11 خرده آزمون فراخنای ارقام آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان ........ 170
3-3-12 آزمون نگهداشت دیداری بنتون ....................................................................................... 171
3-3-13 آزمون روبرداشت و بازپدیدآوری یک شکل تجمعی (فرم الف) ................................. 173
3-4 آموزش کنش های اجرایی ............................................................................................................... 176
3-4-1 آموزش حافظه کاری ............................................................................................................. 176
3-4-2 آموزش بازداری ...................................................................................................................... 178
3-4-3 آموزش برنامه ریزی و سازماندهی ..................................................................................... 179
3-5 شیوه اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها .................................................................................. 180
3-5-1 فاز اول: تهیه آزمون ها و برنامه های آموزش کنش های اجرایی................................. 180
3-5-2 فاز دوم :اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها ................................................................. 181
3-6 طرح آماری و شیوه تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ............................................................ 183

فصل چهارم :یافته های پژوهش
4-1 مقدمه ................................................................................................................................................. 185
4-2 اطلاعات توصیفی پژوهش ................................................................................................................ 185
4-2 -1 اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش ...................................................................... 185
4-2-2 شاخص های توصیفی عملکرد کودکان عادی و ADHD در سازه های
کنش های اجرایی ............................................................................................................... 187
4-2-3 شاخص های توصیفی عملکرد زیر ریخت هایADHD در سازه های
کنش های اجرایی ................................................................................................................ 189
4-2-4 شاخصجهای توصیفی عملکرد گروه های درمان با توجه به زیرریخت های اختلالADHD در سازه های کنش های اجرایی ..................................................... 191
4-2-5 شاخص های توصیفی کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به ADHD در
گروه های درمان با توجه به زیرریخت ............................................................................ 195
4-3 نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش ............................................................................................ 196
4-3-1 نتایج مربوط به فرضیه اول پژوهش .................................................................................. 196
4-2-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم پژوهش ............................................................................... 201
4-2-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم پژوهش ............................................................................... 206
4-2-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ............................................................................ 214

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه ................................................................................................................................................ 219
5-2 عملکرد کودکان ADHD در مقایسه با کودکان عادی در کنش¬¬¬های اجرایی ..................... 219
5-3 عملکرد کودکان مبتلا به زیرریخت های اختلال ADHD در کنش¬¬¬های اجرایی .............. 225
5-4 تاثیر شیوه درمان بر افزایش کنش¬¬¬های اجرایی کودکان مبتلا به ADHD ....................... 228
5-5 تاثیر شیوه درمان بر بهبود نشانه های بالینی کودکان مبتلا به ADHD ............................ 231
5-6 جمع بندی یافته های پژوهش ..................................................................................................... 233
5-7 محدودیت های پژوهش ................................................................................................................. 235
5-8 پیشنهادها ی پژوهش ..................................................................................................................... 236

 

 

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر محرک‌های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید