دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه مولفه‌های روانشناسی مثبت با شادی ذهنی با نقش واسطه‌گری بهزیستی روانشناختی در میان دانش‌آموزان

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه 

شادی و سلامت روان از جمله عوامل اثر گذار بر آینده تحصیلی نوجوانان است و هدف از این پژوهش بررسی رابطه مولفه های روانشناسی مثبت با شادی ذهنی دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی 95- 1394 بود که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه ای متناسب با جنسیت، براساس جدول مورگان تعداد320 دانش آموز(106پسر و 214دختر)انتخاب شدند و به پرسشنامه های شادی ذهنی لیبومیرسکی(1999)، بهزیستی روانشناختی ریف(2001)، خودکارآمدی شرر(1982)، خوش بینی شییر و کارور (1994)، تاب آوری کونور و دیویدسون ( 2003)، هدفمندی در زندگی اسچیر و همکارانش (2006)، شکوفایی روانشناختی داینر(2008)، امیدواری نوجوانان پاملا هیندز (1985) پاسخ دادند. داده ها از طریق آزمون معناداری همبستگی، تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی، خوش بینی، امید، هدفمندی در زندگی، تاب آوری و شکوفایی روانشناختی با شادی ذهنی رابطه مثبت معناداری دارند و بهزیستی روانشناختی در رابطه بین خوش بینی و شکوفایی روانشناختی با شادی ذهنی نقش واسطه ای جزیی دارد. همچنین بین بهزیستی روانشناختی، خودکارآمدی، خوش بینی، امید، هدفمندی در زندگی، تاب آوری، شکوفایی روانشناختی و شادی ذهنی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. با توجه به رابطه مستقیم مولفه های روانشناسی مثبت با عملکرد تحصیلی آنها، لازم است مشاوران مدارس برای افزایش شادی و بهزیستی، از طریق برقراری روابط صمیمی با دانش آموزان، با آموزش اعتماد به توانایی ها و کنترل خود در برابر فشارهای روزانه، سطح خودکارآمدی، امید، هدفمندی در زندگی، تاب آوری و شکوفایی دانش آموزان را افزایش دهند.

کلید واژه پایان نامه: مولفه های بهزیستی روانشناختی، شادی ذهنی، روانشناسی مثبت

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید