پایان نامه روانشناسی مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران بود. پژوهش کاربردی و از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت نفت پارس تهران در سال 94-1393 به تعداد 1100 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 285 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های عملکرد شغلی پاترسون، انگیزه پیشرفت گیزلی و خودکارآمدی شرر و آدامز استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ t گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان تأثیر مثبت گذاشته است بدین صورت که کارکنانی که آموزش ضمن خدمت دیده‌اند نسبت به کارکنانی که آموزش ضمن خدمت ندیده‌اند در عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی نمره بهتری کسب کرده‌اند

کلیدواژه‌ها: دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

دانلود موضوعات روانشناسی 

پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (طرحواره های ناسازگار)

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی ویژگیهای بالینی-روانشناسی پرخاشگری و اضطراب بین رانندگان متخلف و غیر متخلف

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بررسی همبسته های بالینی و عصب روانشناختی ناآگاهی از اختلال روانی در بیماران سایکوز ناشی از متامفتامین

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان با اصول روانشناسی تربیتی 

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالین دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی شهرستان گلپایگان

دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر برنامه های توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر جبران نقائص شناختی بیماران با آلزایمر خفیف

دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه هوش معنوی با شادکامی به واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی بالینی تاثیر روانشناسی تحریک نوری بر کاهش اضطراب فراگیر و افزایش قدرت تمرکز

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روانشناختی بهزیستی کارکنان بیمارستان امام خمینی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر محرک‌های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی

پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگیهای روانشناختی مرتکبین خشونت خانوادگی

پایان نامه روانشناسی بالینی  بررسی کنش‌های اجرایی و تاثیر شیوه‌های درمانگری در افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های بالینی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر نقایص عصب روانشناختی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

پایان نامه روانشناسی مقایسه عملکرد شغلی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده شرکت نفت پارس تهران

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید