پایان نامه مدیرت بازرایابی بررسی عوامل موثر بر تعهدات مصرف‌کننده از دیدگاه مدیران بازاریابی با رویکرد کیفی

مدیریت بازرگانی

چکیده پایان نامه

در عصر حاضر که شیوه‌های تبادل داده‌ها به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود، حجم فعالیت‌های اقتصادی بدون نیاز به افزایش فضای فیزیکی، افزایش پیدا می‌کند و با کوتاه‌تر شدن زمان انجام این معاملات، تسهیلات فراوانی برای کسب‌وکارهای مختلف فراهم آمده است؛ که باید توجه داشت که شرکت‌هایی که به‌دنبال جذب و حفظ مشتریان خود هستند، از این فضا دور نمانند و به‌دنبال راه‌های جدید تعامل با مشتریان و مصرف‌کنندگان باشند تا بتوانند تعهد آنان را به شرکت بالا برده و مشتریان را وفادار به محصول و خدمات خود نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تعهدات مصرف-کننده از دیدگاه مدیران بازاریابی با رویکرد کیفی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور حجم نمونه برابر 36 نفر انتخاب گردید. روش‌های مورد استفاده در جمع‌آوری اطلاعات را داده‌های کتابخانه‌ای و پرسشنامه تشکیل می‌دادند. پایایی و روایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (844/0) مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از آزمون-های آماری معادلات ساختاری فرضیه پژوهش با عنوان برنامه‌های اصلی استفاده شده توسط شرکت‌ها برای توسعه تعامل با مصرف‌کننده حاکی از کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر طرح‌های بازخورد از طرف مصرف‌کنندگان ‌دارد، مورد تأیید قرار می‌گیرد.

کلید واژه پایان نامه: مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده.........................................................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه..................................................................................................................................................................................3
1-2 بیان مسأله............................................................................................................................................................................3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................................................5
1-4 اهدافپژوهش.......................................................................................................................................................................6
1-4-1 هدف اصلی............................................................................................................................................................6
1-4-2 اهداف ویژه............................................................................................................................................................6
1-4-2 اهداف کاربردی ....................................................................................................................................................7
1-5 فرضیه پژوهش...................................................................................................................................................................7
1-6 مدل پژوهش .....................................................................................................................................................................7
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش..................................................................................................................7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
2-1 مقدمه ..................................................................................................................................................................................9
2-2 مبانی نظری ......................................................................................................................................................................10
2-2-1 مدیریت ارتباط با مشتری ....................................................................................................................................10
2-2-1- 1 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری .............................................................................................................10
2-2-1-2 تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری ........................................................................................................11
2-2-1-3 منافع استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ...................................................................................12
2-2-1-4 اصول موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری .................................................................................................13
2-2-1-5 فرایند و مسیر تکوین مدیریت ارتباط با مشتری ..................................................................................... 15
2-2-1-6 معیارهای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری .......................................................................................... 16
2-2-1-7 ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری .........................................................................................................17
2-2-1-8 انواع مدیریت ارتباط با مشتری................................................................................................................18
2-2-1-9 چارچوب گارتنر ......................................................................................................................................19
2-2-1-10 برخی از چالش‌های اجرایی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ..............................................................20
2-2-1-11 رضایت مشتری چیست..........................................................................................................................20
2-2-1-12 انواع سیستم مدیریت ارتباط با مشتری...................................................................................................21
2-2-1-13 امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ......................................................................................... 22
2-2-1-14 نحوه ارتباط با مشتری در عصر ارتباطات ..............................................................................................23
2-2-2 تعریف مصرف‌کننده ............................................................................................................................................27
2-2-2-1 وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‌کنندگان .................................................... 28
2-2-2-2 حقوق مصرف‌کننده کدام است ................................................................................................................ 30
2-2-2-3 وضعیت حقوق مصرف‌کنندگان در یران ....................................................................................................31
2-2-2-4 راهکارهای حقوق مصرف‌کنندگان ............................................................................................................35
2-2-2-5 قوانین حمایتی مصرف‌کنندگان ..................................................................................................................36
2-2-2-6 دگدگونی در حقوق مصرف‌کنندگان .........................................................................................................36
2-2-2-7 تعریف رفتار مصرف‌کنندگان ....................................................................................................................37
2-2-2-8 نکات کلیدی رفتار مصرف‌کننده ...............................................................................................................36
2-2-2-9 مفهوم وفاداری مشتری .............................................................................................................................40
2-2-2-10 وفاداری به نشان تجاری ........................................................................................................................41
2-2-3 بازاریابی .............................................................................................................................................................45
2-2-3-1 تعریف بازاریابی........................................................................................................................................45
2-2-3-2 ابعاد گوناگون بازاریابی.............................................................................................................................46
2-2-3-3 مقاصد و اهداف عینی طرح بازاریابی........................................................................................................48
2-2-3-4 اهداف عینی بازاریابی ..............................................................................................................................48
2-2-3-5 ویژگی‌های یک طرح بازاریابی موفق ......................................................................................................49
2-2-3-6 اجزای یک طرح بازاریابی........................................................................................................................49
2-2-3-7 مولفه‌های اصلی یک دفترچه طرح بازاریابی ............................................................................................50
2-2-3-8 اصول بازاریابی الکترونیک ساختارها و چالش‌ها......................................................................................54
2-2-3-9 علل تشکیل . نیاز به بازار الکترونیکی .....................................................................................................54
2-2-4 بازخورد .............................................................................................................................................................56
2-2-4-1 تعریف بازخورد .......................................................................................................................................56
2-3 پیشینه‌یژوهش...................................................................................................................................................................59
3-3-1 پیشینه پژوهش‌های داخلی .....................................................................................................................................59
3-3-1 پیشینه پژوهش‌های خارجی ...................................................................................................................................60
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................63
3-2 روش‌شناسی پژوهش........................................................................................................................................................63
3-3 منابع و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات.........................................................................................................................63
3-4 جامعه و نمونه آماری ......................................................................................................................................................63
3-5 قلمرو پژوهش .................................................................................................................................................................64
3-5-1 قلمرو موضوعی پژوهش ....................................................................................................................................64
3-5-1 قلمرو مکانی پژوهش...........................................................................................................................................64
3-5-1 قلمرو زمانی پژوهش...........................................................................................................................................64
3-6 مقیاس اندازه‌گیری...........................................................................................................................................................64
3-7 روش‌ تجزیه و تحلیل داده‌ها .......................................................................................................................................................64
3-7-1 آزمون کولموگروف –اسمیرنوف ........................................................................................................................65
3 -7-2 روش همبستگی اسپیرمن ...................................................................................................................................65
3-7-3 رگرسیون ساده ....................................................................................................................................................65
3-7-4 ضریب همبستگی ................................................................................................................................................67
3-8 روایی اندازه‌گیری ............................................................................................................................................................67
3-8 اعتبار پرسشنامه ...............................................................................................................................................................67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................70
4-2 آمار توصیفی ....................................................................................................................................................................70
4-3 آمار استنباطی ..................................................................................................................................................................73
4-3-1 بررسی نرمال بودن متغیرها ...................................................................................................................................73
4-3-2 ضریب همبستگی پیرسون ....................................................................................................................................73
4-4 تحلیل فرضیه پژوهش بر اساس مدل رگرسیون .............................................................................................................74
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................78
5-2 نتیجه‌گیری .......................................................................................................................................................................78
5-3 پیشنهادهای پژوهش..........................................................................................................................................................79
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی (حاصل ازپژوهش) .............................................................................................................79
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی .........................................................................................................................80

 

پایان نامه مدیریت مدل ترکیبی تحلیل ارزش مشتری،مورد مطالعه: بیمه نوین

 پایان نامه مدیریت بازرگانی ارایه چارچوبی برای به کارگیری مدیریت دانش مشتری در سازمان‌ها به منظور چابکی سازمان

پروپوزال مدیریت بازرگانی شناسايي و اولويت بندي چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران

پروپوزال مدیریت بازرگانی عوامل موثر و میزان وفاداری بین شبکه توزیع فروشگاهی وشرکت

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسي تاثير استراتژي منابع انساني بر عملكرد نوآوري با نقش ميانجي مديريت دانش

پایان نامه مدیریت بازرگانی تأثیر مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی در شرکت های بازرگانی استان تهران

پایان نامه مدیریت بررسی تأثیر هوش تجاری بر مدیریت تبلیغات بین‌الملل

پروپوزال مدیریت استراتژیک تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك بر اساس مدل پورتر در مجتمع پتروشيمي مارون

پروپوزال مدیریت بازرگانی ارزیابی تاثیرات به کارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در عملکرد مراکز درمانی

پایان نامه مدیریت بازرگانی نقش برنامه‌ریزی در توسعه صادرات فرش ایران

دانلود پایان نامه مدیریت ارزیابی آمادگی سازمانی برای پذیرش و پیاده‌سازی سامانه آموزش الکترونیکی

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تجربه مشتری با وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری

پروپوزال مدیریت دولتی پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک

پایان نامه مدیرت بازرایابی بررسی عوامل موثر بر تعهدات مصرف‌کننده از دیدگاه مدیران بازاریابی با رویکرد کیفی

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.