پایان نامه مدیریت ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق فعالیت های توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی، نوآوری و مدیریت دانش در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی

 مدیریت بازرگانی

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی مفهومی برای افزایش عملکرد از طریق فعالیت های توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی، نوآوری و مدیریت دانش در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و ازلحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)، استان آذربایجان غربی، شامل 437 نفر می‌باشد که از بین آنان 205 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان نمونه با استفاده از برآورد جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه فعالیت های توسعه منابع انسانی ادراک شده والنتین و همکاران (2013)، پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همکاران(2007)، پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون(2003)، پرسشنامه نوآوری آنتونیک و همکاران (2001) و پرسشنامه عملکرد شغلی بورمن و موتوویدلو (1993) استفاده شد. قابل ذکر است که تمامی ابزار از روایی و پایایی برخوردارند. روایی ابزار با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های فعالیت‌های توسعه منابع انسانی، مدیریت دانش، نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی، به ترتیب 88/0، 89/0، 94/0، 92/0 و 90/0 بدست آمد. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها از روش مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و روش بارون و کینی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین فعالیت های توسعه منابع انسانی با مدیریت دانش، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین فعالیت های توسعه منابع انسانی با یادگیری سازمانی در این پژوهش تایید شد. نتایج حاکی از آن بود که که بین فعالیت های توسعه منابع انسانی و نوآوری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و نوآوری کارکنان و بین یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین نوآوری و عملکرد شغلی کارکنان می باشد. در این پژوهش نقش میانجی مدیریت دانش، بین فعالیت های توسعه منابع انسانی و نوآوری تایید شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی، نقش میانجی بین فعالیت های توسعه منابع انسانی و نوآوری ایفا می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت به منظور افزایش عملکرد کارکنان باید روش های توسعه منابع انسانی مناسب را انتخاب و از طریق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی کارکنان، زمینه لازم برای نوآوری و بهبود عملکرد آنان را فراهم آورد.

کلید واژه پایان نامه: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، عملکرد شغلی

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

 پایان نامه مدیریت بازرگانی ارایه چارچوبی برای به کارگیری مدیریت دانش مشتری در سازمان‌ها به منظور چابکی سازمان

پروپوزال مدیریت بازرگانی شناسايي و اولويت بندي چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران

پروپوزال مدیریت بازرگانی عوامل موثر و میزان وفاداری بین شبکه توزیع فروشگاهی وشرکت

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسي تاثير استراتژي منابع انساني بر عملكرد نوآوري با نقش ميانجي مديريت دانش

پایان نامه مدیریت بازرگانی تأثیر مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی در شرکت های بازرگانی استان تهران

پایان نامه مدیریت بررسی تأثیر هوش تجاری بر مدیریت تبلیغات بین‌الملل

پروپوزال مدیریت استراتژیک تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك بر اساس مدل پورتر در مجتمع پتروشيمي مارون

پروپوزال مدیریت بازرگانی ارزیابی تاثیرات به کارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در عملکرد مراکز درمانی

پایان نامه مدیریت بازرگانی نقش برنامه‌ریزی در توسعه صادرات فرش ایران

دانلود پایان نامه مدیریت ارزیابی آمادگی سازمانی برای پذیرش و پیاده‌سازی سامانه آموزش الکترونیکی

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تجربه مشتری با وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری

پروپوزال مدیریت دولتی پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک

پایان نامه مدیرت بازرایابی بررسی عوامل موثر بر تعهدات مصرف‌کننده از دیدگاه مدیران بازاریابی با رویکرد کیفی

پروپوزال مدیریت تاثير منابع فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با نقش میانجی زنجيره سود

پایان نامه مدیریت بازرگانی شناسایی و توصیف مولفه‌های سازمان جهادی در عرصه تجارت و بازرگانی

پایان نامه مدیریت بررسی اثر کیفیت سیستم آموزش شرکت های بازاریابی بر میزان آمادگی کارکنان در جهت جذب مشتریان جدید

پایان نامه مدیریت ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق فعالیت های توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی، نوآوری و مدیریت دانش در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی