پایان نامه مدیریت بازرگانی ارایه چارچوبی برای به کارگیری مدیریت دانش مشتری در سازمان‌ها به منظور چابکی سازمان

مدیریت بازرگانی

چکیده پایان نامه

هدف این پژوهش ارایه چارچوبی برای به کارگیری مدیریت دانش مشتری در سازمانها به منظور چابکی سازمان در شرکت فناوری اطلاعات دایره آبی شهرکردبود. این پژوهش کاربردی و از نوع پژوهش های اکتشافی و ازحیث افق زمانی از پژوهش های تک مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت فناوری اطلاعات دایره آبی شهرکردمی باشند که برای به دست آورد نمونه از فرمول کوکران استفاده می شود. برای تجزیه وتحلیل داده ازروش دلفی به منظور نهایی سازی فهرست عوامل وشاخص های موثر بر مدیریت دانش مشتری استفاده شده است .تعداد دورهای دلفی دراین پژوهش سه دور می باشد. و برای تعیین ضرائت اهمیت و اوزان هر یک ازعوامل و شاخص های موثر بر مدیریت دانش مشتری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.

کلید واژه پایان نامه : مدیریت دانش، مدیریت دانش مشتری

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.