پایان نامه مدیریت بررسی تأثیر هوش تجاری بر مدیریت تبلیغات بین‌الملل

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش تجاری بر مدیریت تبلیغات بین‌الملل شرکت‌های بازرگانی شهر اصفهان در سال (1397) تحقیق حاضر ازنظر هدف، تحقیقی توسعه‌ای-کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات دسته میدانی و کتابخانه‌ای و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات و نحوه جمع‌آوری اطلاعات، تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های بازرگانی شهر اصفهان به تعداد 18 شرکت از روش سرشماری 258 پرسشنامه تکمیل شد؛ پرسشنامه پژوهش بر اساس پرسشنامه 6 عاملی پروویچ و همکاران (2012) تدوین شده است و برای اطمینان از روایی پرسشنامه، ازنظرها و راهنمایی‌های 10 تن از استادان صاحب‌نظر در علم مدیریت استفاده شد و دیدگاه‌های آن‌ها در پرسشنامه نهایی لحاظ شد ضریب پایایی پرسشنامه‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (825/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. یافته‌ها حاکی از این است که تمامی ابعاد (یکپارچگی داده‌ها، قابلیت تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعات، کیفیت دسترسی به اطلاعات، فرهنگ تصمیم‌گیری تحلیلی و استفاده از اطلاعات در فرآیند تصمیم‌گیری)، می‌تواند به عنوان عوامل هوش تجاری در نظر گرفته شود. علاوه بر این نتیجه کیفیت دسترسی به اطلاعات در تبلیغات بازاریابی بین‌الملل شرکت‌های بازرگانی شهر اصفهان، بیشترین رتبه اولویت را دارد و قابلیت‌های تحلیلی و کیفیت دسترسی به اطلاعات در رتبه دوم و یکپارچگی داده‌ها در رتبه سوم و پس‌ازآن فرهنگ تصمیم‌گیری تحلیلی و در انتها کیفیت محتوای اطلاعاتی در تبلیغات بازاریابی بین‌الملل شرکت‌های بازرگانی شهر اصفهان، در آخرین رتبه قرار دارد.

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

کلید واژه پایان نامه: هوش تجاری، مدیریت تبلیغات بین الملل

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.