دانلود پایان نامه تأثیر مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی در شرکت های بازرگانی 

دانلود مطالب دانشگاهی

چکیده پایان نامه مدیریت بازرگانی

مدیریت استعداد، کاربرد مجموعه ای از فعالیتهایی یکپارچه است که سازمانها با استفاده از آن از تأمین (جذب، حفظ، انگیزش) و توسعه ی نیروهای مورد نیاز خود در حال و آینده اطمینان می‌یابند و با تأکید بر این که افراد مستعد از منابع اصلی سازمان به‌شمار می‌روند، هدفشان حفظ جریان استعدادها است. گاهی اوقات فرض بر این گذاشته می‌شود که مدیریت استعداد تنها برای افراد کلیدی سازمان تعریف می‌شود؛ اما هر فردی در سازمان استعدادی دارد، منتها برخی نسبت به سایرین استعداد بیشتری دارند و بنابراین فرآیند مدیریت استعداد نباید محدود به تعداد کمی از افراد شود. پژوهشی که در صورت خواهد گرفت، توصیفی بوده و از نوع همبستگی است. این پژوهش را می توان از نوع پژوهش های میدانی به حساب آورد. روش انجام این پژوهش پیمایش (زمینه یابی) است. 100 نفر از مدیران ارشد و مدیران میانی شرکت های بازرگانی استان تهران که به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده اند. که با استفاده از فرمول کوکران و با احتساب خطای 5% حجم نمونه داده شده به حدود 80 نفر می‌رسد. در نتیجه دریافتیم که بین مدیریت استعداد و توسعه منابع انسانی، جذب استعداد و توسعه منابع انسانی، بین انتخاب استعداد و توسعه منابع انسانی، بکارگیری استعداد و توسعه منابع انسانی، توسعه استعداد و توسعه منابع انسانی، کارآمدی نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه پایان نامه مدیریت بازرگانی: مدیریت استعداد، توسعه منابع انسانی، منابع انسانی، شرکت بازرگانی

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.