پایان نامه مدیریت مالی تببین تاثیر نقش مدیریت کاهش هزینه بر بنگاههای اقتصادی در رقابت جهان

 حسابداری و مدیریت مالی

چکیده پایان نامه

در شرایط رقابتی جهان امروز‌،‌سازمان‌های مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه هزینه‌هایشان با رقبای بالفعل‌و حتی بالقوه، آگاهی داشته و فعالانه در میدان رقابت در بعد هزینه وارد عمل شوند. پژوهش حاضر با هدف « تبیین نقش مدیریت کاهش هزینه بر بنگاههای اقتصادی در رقابت جهانی(مورد مطالعه:گروه اقتصادی گلستان) » انجام شد. نمونه‌های پژوهشی در مطالعه حاضر 40 نفر از کارکنان بنگاه اقتصادی گلستان بوده‌اند، نتایج بدست آمده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS نشان می‌دهد که میزان ضریب مسیر حسابداری هزینه به عملکرد مالی بنگاه اقتصادی برابر با643/0 می‌باشد و بدین معنی است که از دید پاسخ‌دهندگان حسابداری هزینه به میزان 64 درصد می‌تواند به صورت مستقیم بر عملکرد مالی بنگاه اقتصادی اثر بگذارد، میزان ضریب مسیر سیستم قیمت گذاری به عملکرد مالی بنگاه اقتصادی گلستان برابر با 518/0 می‌باشد و بدین معنی است که از دید پاسخ دهندگان سیستم قیمت گذاری به میزان 52 درصد می‌تواند به صورت مستقیم بر عملکرد مالی بنگاه اقتصادی گلستان اثر بگذارد، میزان ضریب مسیر حسابداری هزینه به سیستم قیمت گذاری برابر با 732/0 می‌باشد و بدین معنی است که از دید پاسخ دهندگان حسابداری هزینه به میزان 73 درصد می‌تواند به صورت مستقیم بر سیستم قیمت گذاری اثر بگذارد، میزان ضریب مسیر اثرات تعدیل کننده به عملکرد مالی بنگاه اقتصادی برابر با 587/0 می‌باشد و بدین معنی است که از دید پاسخ دهندگان اثرات تعدیل کننده به میزان 59 درصد می‌تواند به صورت مستقیم بر عمکرد مالی بنگاه اقتصادی اثر بگذارد، همچنین در مطالعه حاضر بر اساس سه نتیجه حاصل از سه جدول اثرات کل، اثرغیر مستقیم و اثرات مستقیم و معناداری اثرات کل و اثر غیر مستقیم، ارتباط معناداری بین PSC و عملکرد مالی از طریق متغیر میانجی اثرات تعدیل کننده مشاهده شد ولی ارتباط معناداری بین PSC با عملکرد مالی از طریق PEU مشاهده نشد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که مولفه‌های مدیریت کاهش هزینه من جمله حسابداری هزینه (CAC)، عملکرد مالی شرکت، سیستم قیمت گذاری (PSC) و اثرات تعدیل کننده (تقاضا-موادخام) در ارتباط تنگاتنگی باهم هستند بنابراین توصیه می شود در پژوهش های آتی به این متغیرها توجه شود.

کلید واژه پایان نامه: عملکرد مالی، مدیریت هزینه

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه مدل سنتی با مدل نوین اهلسن در فرآیند ارزش گذاری حقوق صاحبان سرمایه

دانلود پایان نامه حسابداری رابطه بین کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری

پایان نامه حسابداری بررسی رابطه بین تغییر حسابرس (اختیاری و اجباری)، اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی

پایان نامه حسابداری مدیریت مالی ارایه چارچوبی برای پیاده سازی حسابداری تعهدی

دانلود پایان نامه مدیریت مالی بررسی اقدامات مالی در شرکت های تولیدی استان ایلام و ارتباط آن با عملکرد مالی

پایان نامه حسابداری بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری به عنوان استانداردهای حسابداری ایران

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.