موضوع و پروپوزال ادبیات فارسی ، پایان نامه ادبیات و زبان فارسی

 

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

آرایش سازه ها در زبان فارسی: گفتمان مناظره‌ای

بیان مسئله

پروپوزال ادبیات فارسی ترتیب بنیادی  سازه ها در زبان فارسی یکی از مهمترین مسائل مطرح در بررسی زبانشناختی نحو فارسی و همچنین رده شناسی بوده است. زبان فارسی  دارای آرایش واژگانی منعطف و در سطح جمله دارای ترتیب “فاعل-مفعول-فعل است. این ترتیب “ترتیبی بی نشان ” است که می تواند تحت تاثیر برخی فرآیندهای نحوی دگرگون شود. این پژوهش بر آن است  به بررسی جایگاه نحوی واژه ها با توجه به ترتیب حضور آن ها در جمله بپردازد. به این معنا که ابتدا  با بررسی بسامد رخداد سازه های فاعل، مفعول صریح و مفعول غیر صریح در جملات فارسی می کوشیم  منظره ای عمومی و کلی از توالی کلمات نمایان کنیم. نتایج حاصل را با رویکرد کینان(1976) در مورد جایگاه فاعل و همچنین نتایج ارائه شده در مقاله هادسون (1992) و مقاله برزنان (2010)  در مورد مفعول صریح و مفعول غیر صریح و رساله دکتری خانم پگاه فقیری (2016) که از توزیع مفعول ها در زبان فارسی براساس پیکره بی جن خان و چند آزمون روانشناسی زبان حاصل شده است، مقایسه خواهیم کرد.

اهمیت پژوهش

هدف از این پژوهش، توصیف روشن تر و بررسی دقیق تر از آرایش سازه ها زبان فارسی است. از دستاوردهای این پژوهش می توان در تهیه و تدوین کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و همچنین تالیف کتاب های ویژه کودکان و نوجوانان استفاده کرد.

با توجه به تغییرات سریع در گونه گفتاری و همچنین توصیف داده های واقعی،  ضروری است ترتیب بنیادی سازه های در زبان فارسی در چارچوبی نظام مند مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد.

پرسش های پژوهش
 • ترتیب بی نشان سازه ها در زبان فارسی چیست؟
 • بسامد رخداد سازه های نحوی بنیادی زبان فارسی چگونه است؟
 • یافته های این پژوهش چه اطلاعاتی درباره نشانداری مقوله های نحوی به دست می دهند؟
فرضیه های پژوهش
 • ترتیب بی نشان سازه ها در زبان فارسی “فاعل-مفعول حرف اضافه ای-مفعول صریح- فعل ” است.
 • بسامد وقوع مقوله های بنیادی نشاندار در زبان فارسی بالاتر از بسامد وقوع مقوله های بی نشان است. (منظور از مقوله های بنیادی، موضوع ها هستند و به بررسی غیر موضوع نخواهیم پرداخت.)
 • حرکت های نحوی در نشاندار شدن جمله ها نقش آفرین هستند.
ادبیات فارسی

پایان نامه ادبیات فارسی

پیشینه پژوهش

رویکرد رده شناسی قائل به همگانی های زبانی و تعمیم های قاعده مند است. مطالعه رده شناسی زبان ( مطالعه تفاوت های زبان ها) همواره مستلزم مطالعه همگانی های زبان (مطالعه شباهت های زبان ها) جهت دستیابی گوناگونی های نظام مند رده شناسی زبان ها می باشد (دبیرمقدم، 1392). در این پژوهش منظور از رده شناسی، رده شناسی آرایش سازه ها است و آنچه که مورد اهمیت است و ملاک رده بندی به حساب می آید، ترتیب توالی سازه های مختلف در انواع جملات است.

ماهوتیان (1383) و  مجیدی (1390) در مطالعات خود به بررسی و مطالعه جمله و ترتیب سازه های نشاندار و بی نشان در زبان فارسی پرداخته اند. زبان فارسی را زبانی ضمیر انداز خوانده اند و ترتیب بی نشان سازه ها را به صورت فاعل-گروه حرف اضافه – مفعول – فعل فرض نموده اند. از دیگر نکات مطرح شده ترتیب انعطاف پذیر سازه ها در زبان فارسی است. راسخ مهند (1384) از قلب نحوی به عنوان حرکتی نحوی که باعث نشاندار شدن جمله ها می شود، نام برده و به بررسی جایگاه مفعول مستقیم می پردازد. راسخ مهند (1392) به بررسی عوامل نقشی موثر بر پسایند سازی در زبان فارسی از جمله وزن دستوری، معرفگی و جانداری می پردازد. دبیر مقدم(1369) به توصیف شرایط رخداد “را” در جمله های نشاندار پرداخته و مبتدا سازی را یکی از ساز و کارهای زبانی می داند که آرایش بی نشان ساختار جمله را دگرگون می کند و ساختاری نشاندار می سازد.  دبیرمقدم (2001) با بهره گیری از معیارهای درایر در زبان فارسی به نتایج جالبی در مورد آرایش واژه ها دست یافته است و براساس آنها دو فرضیه پیشنهاد کرده است. فرضیه اول اینکه زبان فارسی در حال دگرگونی از رده مفعول – فعل به رده فعل-مفعول است و فرضیه دوم اینکه فارسی در اصل زبانی با آرایش واژگانی منعطف بوده است.

پژوهشگران خارجی که در سطح بین المللی به بحث رده شناسی زبان ها پرداخته اند از جمله برنارد کامری هم در مورد ترتیب سازه ها در زبان فارسی تحقیق کرده  اند (دبیرمقدم1393). ریچارد هادسون (1992) به بررسی جایگاه مفعول مستقیم در ساخت های نشاندار در زبان انگلیسی پرداخته است. او براساس 11 استدلال نتیجه گرفته است که  برخلاف تصور غالب در ساخت فعل های دومفعولی، گروه اسمی که بلافاصله بعد از فعل قرار می گیرد، مفعول مستقیم نیست  بلکه مفعول غیرمستقیم است. کینان (1976) تلاش می کند تا تعریف جامعی از “فاعل” ارائه نماید، به نحوی که در هر ساخت و هر زبانی قابل شناسایی باشد. او ابتدا مروری بر جهانی های سلسله مراتب دسترسی کامری (1972) دارد : گروه اسمی که در مرتبه بالاتر سلسله مراتب قرار دارد، فاعل است.  اصل جانشینی پرمیوتر و پستال ( 1974) و اصل پیوستگی جانسون (1974) را مورد بررسی قرار می دهد و در مرحله اول  به لزوم تشخیص نقش های معنایی مانند فاعل، مفعول مستقیم و … اشاره می کند. وی با مثال هایی از زبان های مختلف سعی بر این دارد که عوامل دخیل در تشخیص فاعل را اعم از مطابقه، نقش معنایی، استقلال وجودی، تسلط بلافصل … را تبدیل به قواعدی کند که در تمامی زبان ها پاسخگو باشد. گیون (1976) و لازار (1984) هم به بررسی مقوله مفعول پرداخته اند.  گیون فاعل را به عنوان مقوله ای مرکب که از لحاظ معناشناختی نقش “عامل” و از لحاظ کاربردشناختی نقش “مبتدا” را دارد، معرفی میکند. اما حرکت مفعول به جایگاه فاعل را فقط سبکی و کاربردشناختی می داند که تغییر دهنده کانون در جمله است. لازار هم به بررسی جایگاه گوناگون از مفعول مستقیم در درون یک بند در جملات متعدی  می پردازد. از نظر او جملات را در سه سطح روابط معنایی، نحوی و نقشی می توان بررسی کرد.

روش شناسی پژوهش

داده های این تحقیق از ساخت هایی استخراج شده است که کاربرد واقعی در زبان دارند. مثال های ارائه شده در این پایان نامه بر پایه جملات فارسی هستند که از مطالب پژوهش های پیشین و گزیده ای از جملات نامزدهای انتخاباتی در مناظره اول، دوم و سوم انتخابات ریاست جمهوری 1396 (مجموعا 10 ساعت) جمع آوری شده است. داده هایی که ارزیابی شده اند، جمله ها و بندهای ساده و کامل هستند. نوع جمله ها به لحاظ پرسشی و خبری یا امری بودن براساس ملاک های صوری انتخاب شده است. تحلیل داده ها بر پایه مبانی صورت گرایی و رده شناسی و با روش توصیفی و تحلیلی است. براساس اصول صورت گرایی مسائل مربوط به بافت زبانی و واحدهای بزرگتر از جمله را در تحلیل های زبانی در نظر نمی گیریم و فقط به بررسی جمله و اجزا تشکیل دهنده آن می پردازیم. تحلیل نظری داده ها در این پژوهش در قالب رده شناسی زبان و 28 مورد از همگانی های گرینبرگ که مرتبط با “ترتیب واژه” است،  انجام شده است.

تعریف اصطلاحات اختصاصی پژوهش
 • نشانداری: مفهومی است که به رابطه عدم تناظر بین جفت های نامتناظر نشاندار – بی نشان اطلاق می گردد. برای نمونه، “مفرد” عضو بی نشان و “جمع” عضو نشاندار از یک تقابل را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، جفت مذکور نامتناظر هستند و یکی از آنها نشاندار و دیگری بی نشان است.
 • قلب نحوی: قلب نحوی فرایندی است کـه موجـب تغییـرتـوالی کلمـات در جمله میشود و در نتیجه آرایش سازه ها در جمله نشاندار مـیشـود، امـا ایـن تغییـر محـل سازه ها در معنـای تحلیلـی جملـه بی تـأثیر اسـت.
 • سلسله مراتب دستوری: در رده شناسی، تعیین الگوهای متنوع زبان شناختی در زبان های گوناگون است. با بهره گیری از این سلسله مراتب می توان تعیین نمود که کدام نوع زبانی امکان وجود دارد و کدام ندارد. این امکان از یک رشته قواعد جهان شمول استلزامی به دست می آید که در این سلسله مراتب نهفته است.
مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش

از جمله مشکلاتی که برای انجام پژوهش وجود دارد، کمبود منبع مرتبط با موضوع نشانداری و همچنین رده شناختی در زبان فارسی بود. از دیگر تنگناهای این تحقیق، نبود پیکره زبان فارسی گفتاری محاوره ای است.

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.

 

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم.

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست.

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند:

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید.

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

 • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
 • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
 • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
 • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
 • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
 • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
 • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
 • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد.

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، اقتصاد و حسابداری است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای این نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

نرم افزار SPSS

نرم افزار گمز

نرم افزار دیگ سایلنت DIGSILENT

شبیه سازی با COMSOL

شبیه سازی با pscad

شبیه سازی با PSIM

نرم افزار Microfit

نرم افزار EQS

نرم افزار COMFAR

نرم افزار OXMETRICS

نرم افزار GAMS

نرم افزار SAS

نرم افزار STATISTICA

نرم افزار Splus

نرم افزار Microfit

نرم افزار Mapple

نرم افزار Axume

نرم افزار PHStat

نرم افزار SigmaPlot

نرم افزار DE

نرم افزار PQ Method

نرم افزار GeoDa

نرم افزار FX Equation 4.004.5

نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

نرم افزار ProKalc 7.9f

نرم افزار GA Solver

نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

نرم افزار Gretl

نرم افزار RATS

نرم افزار CATS

نرم افزار Algebra Equation Solver

نرم افزار WINQSB

نرم افزار SHAZAM 14

نرم افزار Algebrator 4.2 Build

نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276

نرم افزار Basic Math Solved! 2008

نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536

نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41

و …

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.