پروپوزال ارشد حسابداری مدیریت بدهی-دارایی بانکها در بورس

ادامه پروپوزال پست قبلی:

بررسي عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق :

بررسی عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا كنون خيلي مورد بررسي قرار نگرفته است لذا تحقيق حاضر با توجه به اينكه اين مسئله را رو مورد بررسي قرار مي دهد داراي نوآوري بوده و جنبه جديدي از تحقيقات مرتبط با بانكها را مورد ارزيابي قرار مي دهد. انجام پایان نامه حسابداری

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي) : انجام پایان نامه حسابداری

با توجه به مسئله بیان شده و همچنین اهمیت مديريت دارايي-بدهي بانكها و تاثيري كه اين شيوه مديريت مي تواند بر سودآوري داشته باشد، هدف اصلي تحقيق ارزيابي عوامل موثر بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و جهت دستيابي به تحقيق حاضر اهداف فرعي زير تعيين مي گردند:

 1. بررسي تاثيري وضعيت اقتصادي بر مديريت دارايي-بدهي بانكها
 2. بررسي تاثيري ساختار مالكيت بانك بر مديريت دارايي-بدهي بانكها
 3. بررسي تاثيري ويژگيهاي هيأت مديره بانك بر مديريت دارايي-بدهي بانكها
 4. بررسي تاثير مديريت دارايي-بدهي بانك بر سودآوري آنها انجام پایان نامه حسابداری
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) : انجام پایان نامه حسابداری

هدف کاربردی پژوهش حاضر برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران و تحلیل گران بانكهاي فعال در بازار سرمايه و همچنين مديريت اين بانكها مي باشد. به گونه ای که نتایج حاصل از تحقیق حاضر قادر است مسیر درست شیوه ارزیابی بانكها را به کاربران شناسایی نموده و آنها را راهنمایی کند که مديريت دارايي-بدهي بانك به چه شيوه اي بر سودآوري آن تاثير گذار است. همچنين مديريت بانكها مي توانند از نتايج تحقيق حاضر، جهت چگونگي هدايت و راهبري دارايي ها و بدهي هاي بانك تحت مديريت خود، در راستاي افزايش سودآوري بهره گيرند. انجام پایان نامه حسابداری

ط-  سؤالات تحقیق : انجام پایان نامه حسابداری

با توجه به اهداف مطرح شده و در راستای دستیابی به آنها سوالات زیر مطرح می گردد:

 1. آيا وضعيت اقتصادي بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير گذار است؟ انجام پایان نامه حسابداری
 2. آيا ساختار مالكيت بانك بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير گذار است؟ انجام پایان نامه حسابداری
 3. آيا ويژگيهاي هيأت مديره بانك بر مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير گذار است؟ انجام پایان نامه حسابداری
ی-  فرضيه‏هاي تحقیق:

با توجه به سوالات مطرح شده و در راستای پاسخگویی به آنها فرضیات زیر ارائه می گردد: انجام  پایان نامه حسابداری

فرضیه اصلي اول: انجام پایان نامه حسابداری

ارتباط معناداری بین مدیریت دارایی-بدهی با وضعیت اقتصادی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي اول: انجام پایان نامه حسابداری

ارتباط معناداری بین نسبت بدهی به سرمایه با نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم:

ارتباط معنا داری بین نسبت سپرده به دارایی با نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي سوم:

ارتباط معنا داری بین نسبت وام ها به دارایی با نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضیه اصلي دوم:

ارتباط معناداری بین  مدیریت دارایی-بدهی با ساختار مالكيت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي اول: انجام پایان نامه حسابداری

ارتباط معناداری بین نسبت بدهی به سرمایه با ساختار مالكيت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم: انجام پایان نامه حسابداری

ارتباط معنا داری بین نسبت سپرده به دارایی با ساختار مالكيت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي سوم:

ارتباط معنا داری بین نسبت وام ها به دارایی با ساختار مالكيت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضیه اصلي سوم:

ارتباط معناداری بین مدیریت دارایی-بدهی با ويژگيهاي هيأت مديره بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي اول: انجام پایان نامه حسابداری

ارتباط معناداری بین نسبت بدهی به سرمایه با ويژگيهاي هيأت مديره بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم: انجام پایان نامه حسابداری

ارتباط معنا داری بین نسبت سپرده به دارایی با ويژگيهاي هيأت مديره بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فرضيه فرعي سوم:

ارتباط معنا داری بین نسبت وام ها به دارایی با ويژگيهاي هيأت مديره بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

پروپوزال حسابدرای،موضوع پروپوزال حسابداری،پایان نامه 
متغيرهاي تحقيق: انجام پایان نامه حسابداری

متغیرهای تحقیق حاضر با توجه به فرضیات مطرح شده بصورت زیر می باشد: انجام پایان نامه حسابداری

ردیف فرضیه اصلي فرضيه فرعي متغیر وابسته متغیر مستقل متغیر کنترلی
1 اول اول نسبت بدهی به سرمایه نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي اندازه شركت و نسبت سرمايه
2 دوم نسبت سپرده به دارایی نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي اندازه شركت و نسبت سرمايه
3 سوم نسبت وام ها به دارایی نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي اندازه شركت و نسبت سرمايه
4 دوم اول نسبت بدهی به سرمایه سهامداران نهادي، مالكيت دولتي، تمركز مالكيت و مالكيت مديريتي اندازه شركت و نسبت سرمايه
5 دوم نسبت سپرده به دارایی سهامداران نهادي، مالكيت دولتي، تمركز مالكيت و مالكيت مديريتي اندازه شركت و نسبت سرمايه
6 سوم نسبت وام ها به دارایی سهامداران نهادي، مالكيت دولتي، تمركز مالكيت و مالكيت مديريتي اندازه شركت و نسبت سرمايه
7 سوم اول نسبت بدهی به سرمایه استقلال و اندازه هيأت مديره اندازه شركت و نسبت سرمايه
8 دوم نسبت سپرده به دارایی استقلال و اندازه هيأت مديره اندازه شركت و نسبت سرمايه
9 سوم نسبت وام ها به دارایی استقلال و اندازه هيأت مديره اندازه شركت و نسبت سرمايه

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی) : انجام پایان نامه حسابداری

متغير وابسته: انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری در تحقيق حاضر همگام با تحقيق لينا و پترايتيته (2014) از سه شاخص براي ارزيابي مديريت دارايي-بدهي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گرديد است:

شاخص اول- نسبت بدهي به سرمايه(LEV): كه عبارت است كه اهرم مالي و از طريق تقسيم كل بدهي ها بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.

شاخص دوم- نسبت سپرده به كل دارايي(Deposits): كه عبارت است از ميزان منابعي كه از طريق سپرده ها تامين شده است و از طريق تقسيم كل سپرده ها بر كل دارايي ها بدست مي آيد.

شاخص سوم- نسبت وام ها به كل دارايي(loans): كه عبارت است از ميزان استفاده از منابع دريافتي در راستاي فعاليت تامين مالي جهت كسب سود سپرده و از طريق تقسيم كل وام ها بر كل دارايي ها بدست مي آيد.

 

تولید ناخالص داخلی(GDP):

انجام پایان نامه حسابداری تولید ناخالص داخلی، ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده درداخل مرزهای جغرافیایی یک کشور است. بنابراین، تولید ناخالص داخلی تولید کالاها وخدمات اشخاص و سرمایه داخلی بعلاوه تولید کالاها و خدمات اشخاص و شرکتهای خارجی و سرمایه خارجی در داخل کشور را در بر می گیرد.

نرخ رشد اقتصادی(ER):

انجام پایان نامه حسابداری رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

تعریف عملیاتی ساير متغیرهای تحقیق بصورت زیر می باشد:
نام متغیر نوع متغیر نماد تعریف
نسبت بدهي به سرمايه وابسته LEV عبارت است از تقسيم كل بدهي ها بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.
نسبت سپرده به دارايي وابسته Deposits عبارت است از تقسيم كل سپرده ها بر كل دارايي ها بدست مي آيد.
نسبت وام ها به دارايي وابسته loans عبارت است از تقسيم كل وام ها بر كل دارايي ها بدست مي آيد.
سهامداران نهاي مستقل Inst عبارت است از نسبت درصد سهامي كه در اختيار مالكان نهادي مي باشد
مالكيت دولتي مستقل Gov عبارت است از نسبت درصد سهامي كه در اختيار دولت مي باشد
مالكيت مديريتي مستقل manag عبارت است از درصد سهامي كه در اختيار مديران بانك مي باشند
تمركز مالكيت مستقل con عبارت است درصد بزرگترين سهامدار بانك
استقلال هيأت مديره مستقل Dep عبارت است از تقسيم تعدا اعضاي غير موظف هيأت مديره به كل تعداد اعضاي هيأت مديره
اندازه هيأت مديره مستقل Board عبارت است از تعداد اعضاي هيأت مديره
بازده دارایی وابسته ROA عبارت است از نسبت سود ناخالص به کل دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام وابسته ROE عبارت است از نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت کنترلی SIZE عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی های بانک ها
نسبت سرمایه کنترلی CTA عبارت است از نسبت کل سرمایه به کل دارایی

 

روش شناسی تحقیق :

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك) :

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

انجام پایان نامه حسابداری تحقیق حاضر از شاخه تحقیق های تجربی و نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی بانك های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد، تحقیق از نوع همبستگی می باشد. اطلاعات اساسی این تحقیق، اطلاعات مرتبط با مديريت دارايي-بدهي، وضعيت اقتصادي، ساختار مالكيت و هیأت مدیره و اطلاعات مرتبط با صورت های مالی بانك ها است. در این تحقیق ارتباط بین متغیر مستقل (وضعيت اقتصادي، ساختار مالكيت و ويژگي هاي هيأت مديره) با متغیر وابسته (مديريت دارايي-بدهي بانك) مورد سنجش قرار می گیرد.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها : انجام پایان نامه حسابداری

مدل رگرسیونی تحقیق: انجام پایان نامه حسابداری

مدلهای رگرسیونی مورد استفاده برای آزمون فرضيه اصلي اول بصورت زیر می باشد: انجام پایان نامه حسابداری

مدل اول: انجام پایان نامه حسابداری

مدل دوم: انجام پایان نامه حسابداری

مدل سوم: انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری در تمامی مدلهاي فوق ضریب متغیرهای مستقل در مدل نمایان کننده جواب فرضیه مي باشد. ضريب  براي آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي اول مورد استفاده قرار مي گيرد و ضريب  براي آزمون فرضيه فرعي دوم از فرضيه اصلي اول مورد استفاده قرار مي گيرد. به اینصورت که معنی داری ضریب فوق در مدل نشان دهنده معنی داری تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مي باشد يعني نشان دهنده تاثير وضعيت اقتصادي بر مديريت دارايي-بدهي بانك مي باشد و  جهت متغیرهاي فوق در مدل نیز جهت تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته را مشخص می نماید.

مدلهای رگرسیونی مورد استفاده برای آزمون فرضيه اصلي دوم بصورت زیر می باشد:

مدل اول: انجام پایان نامه حسابداری

مدل دوم: انجام پایان نامه حسابداری

مدل سوم: انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری در تمامی مدلهاي فوق ضریب متغیرهای مستقل در مدل نمایان کننده جواب فرضیه مي باشد. ضريب  براي آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم مورد استفاده قرار مي گيرد و ضريب  براي آزمون فرضيه فرعي دوم از فرضيه اصلي دوم مورد استفاده قرار مي گيرد. به اینصورت که معنی داری ضریب فوق در مدل نشان دهنده معنی داری تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مي باشد يعني نشان دهنده تاثير ساختار مالكيت بر مديريت دارايي-بدهي بانك مي باشد و  جهت متغیرهاي فوق در مدل نیز جهت تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته را مشخص می نماید.

مدلهای رگرسیونی مورد استفاده برای آزمون فرضيه اصلي سوم بصورت زیر می باشد:

مدل اول: انجام پایان نامه حسابداری

مدل دوم: انجام پایان نامه حسابداری

مدل سوم: انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری در تمامی مدلهاي فوق ضریب متغیرهای مستقل در مدل نمایان کننده جواب فرضیه مي باشد. ضريب  براي آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي سوم مورد استفاده قرار مي گيرد و ضريب  براي آزمون فرضيه فرعي دوم از فرضيه اصلي سوم مورد استفاده قرار مي گيرد. به اینصورت که معنی داری ضریب فوق در مدل نشان دهنده معنی داری تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مي باشد يعني نشان دهنده تاثير ويژگيهاي هيأت مديره بر مديريت دارايي-بدهي بانك مي باشد و جهت متغیرهاي فوق در مدل نیز جهت تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته را مشخص می نماید.

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره ) گردآوري داده‏ها :

انجام پایان نامه حسابداری داده‌های مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه‌ای، اطلاعیه‌های منتشر شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس گردآوری می‌شود. ابتدا از طریق منابع کتابخانه ای، نشریات، مقالات و منابع علمی مختلف(سایتهای علمی) ادبیات و نظریه های مربوط به موضوع تحقیق تدوین می گردد. انجام پایان نامه حسابداری

سپس مرحله اصلی تحقیق از طریق استخراج اطلاعات از صورتهای مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می گردد اطلاعات استخراج شده از طریق اکسل تلخیص و طبقه بندی گردیده و درنهایت از طریق نرم‌افزار eviews و با استفاده از روش رگرسیون، رابطه ریاضی بین متغیر مستقل و وابسته تعیین می‌شود. انجام پایان نامه حسابداری

بر همین اساس همانطور که اشاره شد برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود. انجام پایان نامه حسابداری

 1. در بخش کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات فارسی و لاتین و مقالات استخراج شده از اینترنت گردآوری شده است. انجام پایان نامه حسابداری
 2. بخش میدانی پژوهش، از طریق مطالعه اسناد ومدارک بامراجعه به بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بانک های اطلاعاتی این سازمانها و جمع آوری داده هایی از طريق بررسي صورت هاي مالي بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که جهت محاسبه متغیرهای پژوهش مورد نیاز است گردآوری می شود. در نهایت از طریق تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، نسبت به پذیرش و یا رد فرضیات مطرح شده اقدام می گردد. انجام پایان نامه حسابداری
د – جامعه آماري، روش نمونه ‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) :

انجام پایان نامه حسابداری جامعه آماري عبارت است از مجموعه افراد يا واحدهایی كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند كه پژوهشگر مايل است درباره صفت متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. نمونه آماری تعداد افراد انتخاب شده از جامعه می باشد که اطلاعات از آنها جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت نتایج به جامعه تعمیم داده می شود(منصورفر، 1385). انجام پایان نامه حسابداری

نمونة آماری: نمونه گروهی از اعضای جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش از آن حاصل می گردد و با استفاده از تجزیه و تحلیل این اطلاعات نتایج استخراج و به جامعه تعمیم داده می شود. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری هدفدار می باشد که در آن پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلی از جامعه و یا با عنایت به هدفهای معینی، داوری شخصی خود را برای انتخاب نمونه بکار می برد. انجام پایان نامه حسابداری

در این روش نمونه گیری نمونه به خاطر سهولت انتخاب نمی شود، بلکه قضاوت های پژوهشگر بر اساس اطلاعات قبلی او و هدفی که بر اساس جنبه های مجهول پژوهش بدنبال آن است، مبنای چگونگی انتخاب نمونه است (خاکی،1386،صص 98-99). لذا در پژوهش حاضر نمونه مورد بررسی با توجه به اهداف پژوهشگر، بانکهای پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران است که در صنعت بانکداری در ایران در فعالیت هستند و در دوره زمانی تحقیق مورد معامله قرار گرفته اند، كه بصورت زير مي باشند: انجام پایان نامه حسابداریانجام پای ان نامه حسابداری

ردیف نام بانک ردیف نام بانک ردیف نام بانک ردیف نام بانک
1 بانک اقتصاد نوین 4 بانک تجارت 7 بانک صادرات ایران 10 بانک کار آفرین
2 بانک پارسیان 5 بانک سرمایه 8 بانک قوامین 11 پست بانک ایران
3 بانک پاسارگاد 6 بانک سینا 9 بانک ملت

جدول (4): نمونه هاي تحقيق انجام پایان نامه حسابداری

 

هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: انجام پایان نامه حسابداری

برای آزمون فرضیه های این مطالعه تحلیل همبستگی رگرسیون چندگانه (چندمتغیره) مورد استفاده قرار می گیرد. رگرسیون چند متغیره روشی برای بررسی تاثیر چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است. معادله این رگرسیون به صورت زیر است: انجام پایان نامه حسابداری

Y = a + b1x1 + b2x2 + b 3 x 3 +e انجام پایان نامه حسابداری

در این معادله: a: عرض از مبداء، b: ضریب رگرسیون متغیرهای مستقل می باشد، Y: متغیرهای وابسته و ei: خطای پیش بینی نامیده می شود. قبل از آزمون رگرسیون برای فراهم کردن داده های جمع آوری شده جهت آزمون و اطمینان از اینکه داده ها قابلیت آزمون رگرسیون را دارند آزمون های زیر صورت می پذیرد. انجام پایان نامه حسابداری

هـ -1) آزمون کولموگروف – اسمیرنف،برای نرمال بودن داده ها

يکي از مهمترين فرضيات رگرسيوني، نرمال بودن باقيمانده‌هاي مدل است. نرمال بودن متغيرهاي وابسته به نرمال بودن باقي مانده هاي مدل (تفاوت مقادير برآوردي از مقادير واقعي) مي انجامد. پس لازم است نرمال بودن متغير وابسته قبل از برآورد پارامترها كنترل شود لازم است. بدین منظور با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار می گیرد تا داده های جمع آوری شده قابلیت آزمون را داشته باشد. انجام پایان نامه حسابداری

هـ -2) تحلیل همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری، آماری است که بوسیله آن می توان درجه ای را اندازه گیری کرد که متغیری به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است. ضریب همبستگی پیرسون همواره بین 1+ و 1- می باشد. هر چقدر این ضریب به عدد 1+ نزدیکتر باشد نشان از وجود همبستگی زیاد و مستقیم بین دو متغیر است و چنانچه ضریب همبستگی پیرسون به عدد 1- نزدیکتر باشد مفهوم آن همبستگی زیاد و معکوس بین آنها است. اگر چه قواعد سهل و سریعی برای تمایز کردن همبستگی زیاد از کم وجود ندارد اما وجود قاعده ای برای تفسیر مقدارهای مختلف ضریب همبستگی می تواند مفید باشد. انجام  انجام پایان نامه حسابداریپایان نامه حسابداری

هـ -3) آزمون دوربین واتسونا

به منظور جلوگیری از مشکل خود همبستگی در مدل فوق، ماتريس همبستگي را تشکیل داده، متغیر های مستقل را دو به دو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در این مسیر آزمون دوربین- واتسون (D-W) مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای رفع مشکل چند خطی بودن مدل، عوامل متورم کننده واريانس محاسبه و مشخص می شود. در نتیجه،برای تائید مدل کلی رگرسیون و ضرایب متغیرهای مستقل، از آزمون های F و t استفاده می کنیم.

 

پروپوزال ارشد حسابداری و مشاوره پایان نامه حسابداری

 انجام پایان نامه حسابداری

و- فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه : انجام پایان نامه حسابداری
 1. اردستانی, سارا السادات؛ ماندان مؤمنی و امیر بابک مرجانی، ۱۳۹۲، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: بانک ملی شعب غرب تهران)، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، شیراز، انجام پایان نامه حسابداری
 2. اسلامي بيدگلي، غلامرضا؛ مهرگان، محمدرضا و پديده، غلامي. (1390)، "مدیریت بهینه دارایی ها در بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی"، مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار، شماره 6 (پياپي 24)، بهار، صص 1-234. انجام پایان نامه حسابداری
 3. ايزدي نيا، ناصر؛ قندهاري، مهسا؛ عابديني، احمد و احمد، مرادي. (1390)، "مروری بر مدیریت دارایی ها و بدهی ها"، حسابداري و مديريت مالي، شماره 8، پاييز و زمستان، صص 16-33. انجام پایان نامه حسابداری
 4. بيدآباد، بيژن و اللهياري، محمود. (1387)، "كارايي نسبي مديريت دارايي و بدهي در بانكداري اسلامي"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره 12، بها، صص 34-48. انجام پایان نامه حسابداری
 5. خوش سيما، رضا و شهيكي تاش، محمدنبي. (1391)، "بررسي تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران"، فصلنامه برنامه ريزي و بودجه بندي، دوره 17، شماره 4، زمستان، صص 69-95. انجام پایان نامه حسابداری
 6. رئيس صفري، مجتبي؛ الواني، سيدمهدي و غلامرضا، چندقي. (1391)، " بررسي كارايي شعب بانكها و تعيين عوامل موثر بر آن"، فصلنامه مديريت دولتي، سال چهارم، شماره 11، صص 1-18. انجام پایان نامه حسابداری
 7. عامري راد قيصري، بهناز. (1393)، "تحلیل مدیریت دارایی و بدهی با رویکرد تصمیم‌گیری گروهی چندهدفه فازی"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشكده صنايع و مديريت. انجام پایان نامه حسابداری
 8. عرب مازاريزدی، محمد، باغوميان، رافيک و فرزانه كاكه‌خاني (1392)، " بررسي رابطه ميان ترکيب دارايی-بدهی و ريسك نقدينگي بانك‌ها در ايران"، دانش حسابرسی،‌سال سیزدهم، شماره 52، صص 1-42. انجام پایان نامه حسابداری
 9. عزیزی یوسف وند, رقیه؛ محمد زارعی محمودآبادی؛ اسد وقار فرحناک و علیرضا عزیزی یوسف وند، (1392)، "بررسی اثر مدیریت ریسک بر کارایی بانک های خصوصی (مطالعه موردی بانک انصار شعب استان گیلان)"، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی. انجام پایان نامه حسابداری
 10. عيسي زاده، سعيد و شاعري، زينب. (1391)، " بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی (مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا)"، اقتصاد پولي و مالي، سال 19، شماره 3، بهار و تابستان، صص 53-87. انجام پایان نامه حسابداری
 11. مشيري، اسماعيل و كريمي، مهناز. (1387)، "مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی (GP) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی : بانک کارآفرین)"، تحقيقات مالي، دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان، صص 89-114. انجام پایان نامه حسابداری
 12. معماریان, عرفان و حسینی ایمنی، سیدسعید. (1391)، "بررسی مدیریت دارایی و بدهی در بانک صادرات مازندران با تأکید بر سودآوری"،اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار، کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته. انجام پایان نامه حسابداری
 13. مقدم، مرتضي. (1392)، "مديريت دارايي ها و بدهي ها و نقش آن در تدوين استراتژي هاي بهينه تصميم گيري در تركيب دارايي-بدهي بانك"، بانك آينده، شماره1، آذر، صص 38-45. انجام پایان نامه حسابداری
REFERENCES: انجام پایان نامه حسابداری
 1. Biety, Monie, (2012), ”An introduction to Liquidity and Asset Management”, World Council of Credit Union, 2012. انجام پایان نامه حسابداری
 2. Chling. (2009). Bank Efficiency in Sub-Saharan Africa Middle –Income Countries IMF Working Paper, WP/09/14. انجام پایان نامه حسابداری
 3. Imbierowicz, B., Rauch, C., (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. J. Bank. Financ. 40, 242–256.
 4. Lina N, and I, Petraitytė. (2014), “Assessment of banks asset and liability management: problems and perspectives (case of Lithuania)”,  Contemporary Issues in Business, Management and Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 ( 2014 ), pp 1082 – 1093.انجام پایان نامه حسابداری
 5. Vaidyanathan, (1999), “Asset-liability management: Issues and trends in Indian context”, Asci Journal of Management, No.29. 39-48, 1999. انجام پایان نامه حسابداری
 6. Vithessonthi, Chaiporn. (2014), " Financial markets development and bank risk: Experience from Thailand during 1990–2012", Journal of Multinational Financial Management, No 27 (2014), pp 67-88.

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پایان نامه مدیریت مالی

پروپوزال ارشد حسابداری (مدیریت بدهی-دارایی بانکهای در بورس)

پروپوزال مدیریت مالی (تاثیر حساسیت وجه‌نقد نگهداری شده‌ی نامتقارن)

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها 

 

خدمات ادیب مشاور در زمینه رشته حسابداری

ارائه موضوع پایان نامه حسابداری

تدوین مقاله در رشته حسابداری

مشاوره در تدوین پروپوزال حسابداری

مشاوره و آموزش پایان نامه حسابداری

انجام تحلیل آماری رشته حسابداری

طراحی پرسشنامه رشته حسابداری

استفاده از نرم افزارهای تخصصی همچون لیزرل (lisrel)، اس پلاس(S plus)، مینی تب(minitab)، ساس(SAS)، اس پی اس اس (SPSS)

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.