پروپوزال ارشد مدیریت اثرات بکارگیری مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بیمارستان شهدای تجریش

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری، انجام پایان نامه ارشد و دکتری ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

 

 

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات بکارگیری مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بیمارستان شهدای تجریش می باشد. در این تحقیق که کابردی و از نوع توصیفی_پیمایشی می باشد، مدیران بیمارستان شهدای تجریش به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و با استفاده از روش تصادفی ساده اقدام به نمونه گیری شده است. در مطالعه حاضر برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده می شود. بطوریکه در روش کتابخانه‌ای از مقالات، کتابها و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق و در میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. داده های حاصل از توزیع پرسشنامه ها نیز با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری، روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

فرضیه اصلی

 • مدیریت کیفیت جامع تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بیمارستان شهدای تجریش دارد.

فرضیات فرعی

 • بهبود مستمر تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • کار گروهی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • آموزش کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • تعهد مدیریت ارشد تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • تمرکز بر مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • بهبود مستمر تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • کار گروهی تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • آموزش کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.

تعهد مدیریت ارشد تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.

 • تمرکز بر مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.

پیشینه تحقیق

محقق

(سال)

موضوع مدل/ متغیرهای اصلی جامعه آماری و نمونه روش گردآوری و تحلیل داده یافته­های تحقیق
بوارانتا[1] و همکاران (2017) شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت کیفیت جامع و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت: شواهدی از صنعت هتلداری یونان متغیر های مستقل:

·      مدیریت کیفیت کارکنان

·      اقدامات کیفیت مدیریت ارشد

·      برنامه‌ریزی کیفیت استراتژیک

·      دانش و آموزش کارکنان

·      تمرکز بر مشتری

متغیر های وابسته:

·      عملکرد مالی

·      مشتری محوری

·      کیفیت خدمات

جامعه:

مدیران صنعت هتلداری یونان

 

نمونه:

153 مدیر کیفیت ارشد و میانی

روش گردآوری داده ها:

پرسشنامه

 

روش تحلیل داده ها:

تحلیل عاملی اکتشافی

ابعاد مدیریت کیفیت جامع(شامل مدیریت کیفیت کارکنان، اقدامات کیفیت مدیریت ارشد، برنامه‌ریزی کیفیت استراتژیک، دانش و آموزش کارکنان و تمرکز بر مشتری بر عملکرد موثر می باشد.
پسوماس و جاکا[2] (2016) تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد شرکت های خدماتی: شواهدی از اسپانیا متغیر های مستقل:

·      اقدامات کیفیت مدیران ارشد

·      مدیریت کیفیت کارکنان

·      مدیریت فرآیند

·      دانش و آموزش کارکنان

·      تمرکز بر مشتری

متغیر های وابسته:

·      عملکرد مالی

·      عملکرد عملیاتی

·      رضایت مشتری

·      عملکرد کیفیت خدمات/ محصول

جامعه:

شرکت های خدماتی در اسپانیا

 

نمونه:

151 نفر از مدیران شرکت ها

روش گردآوری داده ها:

پرسشنامه

 

روش تحلیل داده ها:

تحلیل عاملی اکتشافی

ابعاد مدیریت کیفیت جامع(شامل اقدامات کیفیت مدیران ارشد؛ مدیریت کیفیت کارکنان ؛ مدیریت فرآیند؛ دانش و آموزش کارکنان و تمرکز بر مشتری بر ابعاد مختلف عملکرد(شامل عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی، رضایت مشتری و عملکرد کیفیت خدمات/ محصول موثر می باشد.
الشدایفت[3]

(2015)

اجرای مدیریت کیفیت جامع بیمارستان ها بهبود مستمر

کار گروهی

آموزش

تعهد مدیریت ارشد

تمرکز بر مشتری

جامعه:

کارکنان بخش بهداشت و سلامت دولتی، ارتشی، دانشگاهی و خصوصی در عربستان صعودی

 

نمونه:

332 پرستار

روش گردآوری داده ها:

پرسشنامه محقق ساخته

 

روش تحلیل داده ها:

تحلیل عاملی اکتشافی

نتایج تحقیق نشان داده است که مولفه های بهبود مستمر، کار گروهی، آموزش، تعهد مدیریت ارشد و تمرکز بر مشتری 70 درصد واریانس مربوط به اجرای مدیریت کیفیت جامع را تبیین می کنند.
احمدپور کاسگری و سود بخش

(1394)

رویکرد مدیریت کیفیت جامع و بهبود عملکرد مالی دربانک ها

و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری

متغیر های مستقل:

·      رهبری

·      بهبود مستمر

·      مشارکت داخلی و خارجی

·      تمرکز بر مشتری

·      مدیریت فرآیند

·      دستاورد کارمندان

·      یادگیری

 

متغیر وابسته:

·      عملکرد مالی

جامعه:

بانک ها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری

 

نمونه:

10 بانک، 5 شرکت

بیمه و 16 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

روش گردآوری داده ها:

پرسشنامه

 

روش تحلیل داده ها:

مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره

میان هریک از ابعاد هفت گانه مدیریت کیفیت جامع (شامل: رهبری، بهبود مستمر، مشارکت داخلی و

خارجی، تمرکز بر مشتری، مدیریت فرآیند، دستاورد کارمندان و یادگیری) و عملکرد مالی؛ و در نتیجه، میان

مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

دیانتی دیلمی و پورچنگیز

(1393)

بررسی تاثیر بکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر روند عملکرد مالی شرکت (بررسی موردی) مدیریت کیفیت جامع

روند صعودی بازده دارایی ها

روند صعودی بازده بهره وری سرمایه

روند صعودی بازده فروش

روند صعودی میزان سرمایه گذاری شرکت

روند صعودی سودآوری شرکت

روند صعودی کارایی شرکت

روند صعودی سود هر سهم

روند صعودی توان بازپرداخت بدهی ها

جامعه:

شرکت سازه پویش

 

نمونه:

مدیریت کنترل کیفیت

روش گردآوری داده ها:

پرسشنامه

 

روش تحلیل داده ها:

مقایسه شیب ها و پراکندگی روند نسبت ها و

شاخص اندازه اثر

اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع، باعث تغییر در روند و بهبود عملکرد مالی شرکت شده است. حتی در برهه های زمانی که اجرای مدل، بهبود چشمگیردر عملکرد شرکت نداشته است، توانسته حداقل باعث ثبات در عملکرد مالی آن گردد.
سپهوند

و عارف نژاد

(1393)

بررسي و تحليل تاثير مديريت كيفيت فراگير (TQM) و يادگيري سازماني بر عملكرد نوآوري

(با مطالعه موردي در شركت زمزم اصفهان)

متغیر مستقل:

·      مديريت كيفيت فراگير

 

متغیر میانجی:

·      يادگيري سازماني

 

متغیر وابسته:

·      عملکرد نوآوري

جامعه:

شركت زمزم اصفهان

 

نمونه:

مدیریت کنترل کیفیت

روش گردآوری داده ها:

پرسشنامه

 

روش تحلیل داده ها:

معادلات ساختاري و نرم افزار Amos

مديريت كيفيت فراگير بر عملكرد نوآوري و يادگيري سازماني، يادگيري سازماني بر عملكرد نوآوري تاثير مثبت دارد و همچنين نقش ميانجي يادگيري سازماني در ارتباط بين مديريت كيفيت فراگير و عملكرد نوآوري تاييد شد.

[1] Bouranta

[2] . Psomas & Jaca

[3] . Al-Shdaifat

 

بیان مسأله (شامل مسأله اصلی، ارائه شواهدی دال بر وجود مسئله، علل احتمالی بوجود آمدن مسئله، قلمرو، ابعاد و ويژگي‌هاي مسئله ، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم…)

سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری است که در زیرساخت بخش های مختلف جامعه اهمیت ویژه ای دارد. یکی از مراکزی که در کانون توجه بوده و جزء اولویت های توسعه بخش بهداشت و درمان است، بیمارستان ها هستند(عرب و همکاران، 1385). بيمارستان ها، بازوي مهم ارائه خدمات سلامت است و قسمت عمده منابع نظام سلامت را به خود اختصاص مي دهد. اطلاعات موجود حاكي از آنند كه، در سالهاي اخير، نزديک به نيمي از هز ينه هاي بخش درمان در ايران صرف هزينه هاي خدمات بستري شده است. در واقع، با بهبود عملکرد اين سازمانها، گامي مهم در جهت كنترل و نگهداشت هزينه هاي بخش سلامت برداشته خواهد شد(صادقی و زارع، 1388).

از سوی دیگر امروزه سازمانها به طور مداوم با محيطي متلاطم و ناآرام روبه رو هستند و تهديدهاي محيطي از هر سو حيات و بقاي آنها را به مخاطره مي اندازد. بقا در چنين محيط هايي تنها از طريق به دست آوردن عملكرد سازماني برتر امكان پذير است كه لازمه آن توجه به عوامل مؤثر بر عملكرد سازماني است(ابراهيمي نژاد و قادری،1392). چرا که عملکرد سازمانی ضعیف نه تنها موجب کاهش جذب مشتریان جدید برای سازمان می شود بلکه باعث از میان رفتن اعتماد مشتریان فعلی سازمان نیز می گردد. به گفته گودمن و پنینگز (1997) عملکرد یک عنصر ضروری در تجزیه و تحلیل سازمان است و ما نمی توانیم یک نظریه درباره سازمان بیابیم که این مفهوم را شامل نشود(گودمن و پنینگز[1]،1997).

توجه به عملکرد یکی از مصادیق و معیارهای توسعه و پیشرفت در سازمان ها می باشد. از اینرو امروزه با توجه به سرعت فزاینده تغییر در سازمانها، مدیران در جستجوی راه‌هایی برای افزایش عملکرد سازمانی می باشند(ملایی زرندی و همکاران، 1395).

عملکرد معیاری است برای اندازه گیری و تعیین میزان کارایی و اثربخشی سازمان در یک دوره زمانی خاص که از طریق نشانه هایی در بازار، مشتری و … مشخص می گردد(عربیون و همکاران، 1392). همچنین عملکرد سازمانی به میزان دستیابی سازمان به اهداف مالی و بازار خود اشاره دارد(چاوز[2] و همکاران، 2017).

در ادبیات عوامل مختلفی بیان شده که بر عملکرد سازمانی موثر است؛ که پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع یکی از این عوامل می باشد(بوارانتا و همکاران، 2017؛ پسوماس و جاکا، 2016؛ الشدایفت، 2015).

مدیریت کیفیت جامع راهی برای اداره یک سازمان است؛ که بر کیفیت و مشارکت تمامی اعضای سازمان استوار بوده؛ و هدف آن، دستیابی به موفقیت طولانی مدت می باشد. همچنین، وجود شرط کیفیت، یکی از لازمه های حیاتی در راستای تقویت منابع سازمان، به منظور دستیابی به سطوح بالاتر بازدهی و کارآمدی می باشد. مدیریت کیفیت جامع، تلاشی است پیگیر، برای بهبود مستمر فرآیندها، تولیدات، خدمات و همه فعالیت های سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه انجام دادن کار در رابطه با شرایط متغیر محیطی(احمدپور کاسگری و سود بخش، 1394).

اجرای اصول مدیریت کیفیت جامع راهی مطمئن به منظور بهبود عملکرد سازمانی و دستیابی به مزیت رقابتی در سازمانها می باشد(پسوماس و جاکا، 2016). از اینرو بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان تلاش کرده اند تا با پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت جامع به طور مداوم عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند(سینها[3] و همکاران، 2016).

حال با توجه به اهمیت مقوله عملکرد سازمانی و مدیریت کیفیت جامع و نیز نقش سازمانهای بهداشتی_درمانی و بیمارستانها در توسعه جوامع، که پیشتر به آنها اشاره شد، در این تحقیق بر آن شدیم تا به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بیمارستان شهدای تجریش پرداخته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی بر آییم که  پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع چه اثراتی بر عملکرد بیمارستان شهدای تجریش دارد؟

 1. اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 • بررسی اثرات بکارگیری مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بیمارستان شهدای تجریش.

اهداف فرعی:

 • بررسی اثرات بکارگیری بهبود مستمر بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری کار گروهی بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری آموزش کارکنان بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری تمرکز بر مشتری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری بهبود مستمر بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری کار گروهی بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری تعهد مدیریت ارشد بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش.
 • بررسی اثرات بکارگیری تمرکز بر مشتری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش.

 

 1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق( شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد)

4-1. ضرورت و اهميت تحقیق از  بعد نظری (دستاوردهاي نظري)

با مرور پژوهش های مختلف داخلی و خارجی در حوزه تاثیرگذاری سیستم مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد می بینیم که توجه به این مقوله در سازمانهای حوزه بهداشت و سلامت از نگاه پژوهشگران داخلی به طور کامل و از نگاه پژوهشگران خارجی تا حدی مغفول مانده است. این فقدان الگوی جامع تاثیرگذاری سیستم مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد در بیمارستانها و سایر موسسات بهداشتی درمانی لزوم تدوین چنین الگویی را بیش از پیش آشکار می نماید.

 

4-2. ضرورت و اهميت تحقیق از منظر كاربردي (دستاوردهاي كاربردي برای پاسخ به نیاز دستگاههای اجرایی و شرکت­ها)

هر سازمان جهت بهبود عملکرد خویش نیازمند شناسایی عوامل موثر و بررسی نوع و میزان تاثیرگذاری آنها بر عملکرد می باشد تا بتواند با تمرکز بر روی آن عوامل و تقویت آنها عملکرد خود را بهبود بخشد. و از آنجا که اندیشمندان مختلف فعالیتهای متفاوتی را برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع ضروری دانسته اند، لازم است تا آن بخش از فعالیت هایی که می تواند بر عملکرد بیمارستان تاثیر داشته باشد شناسایی شده و مدیران بیمارستان به جای مواجهه با طیف وسیعی از فعالیت های مدیریت کیفیت جامع که الزاما تاثیری بر عملکردشان ندارند، بر روی نقاط کلیدی و چند فعالیت مشخص تمرکز نموده و از این طریق بیشترین بهره برداری را از پیاده سازی این سیستم نمایند.

 

4-3.  ضرورت و اهميت تحقیق از جنبه قانوني و برنامه‌اي (دستاوردهاي كاربردي مرتبط با سیاست­های کلی نظام، نقشه جامع علمي كشور، برنامه­های توسعه و سایر قوانین و اسناد بالادستی)

در کشور ما توجه ویژه به مقوله بهداشت، درمان و سلامت در اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه شده است. بطوریکه در برنامه ششم توسعه  اهدافی مانند ‌توسعه آموزش علوم پزشكي براي پاسخ به نيازهاي نظام سلامت، افزايش اميد به زندگي، كاهش بار بيماري‌هاي غيرواگير و عوامل خطر، حفاظت مالي مردم در قبال هزنيه هاي خدمات سلامت، پوشش فراگير در دسترسي عادلانه به خدمات درماني با كيفيت، ارتقاي سلامت باروري و فرزندآوري، بهبود شاخص توسعه كودكان، خوداتكايي در طراحي و توليد مواد و فرآورده هاي دارويي،‌ واكسن، محصولات زيستي، ملزومات و تجهيزات پزشكي، ظرفيت سازي منابع انساني در حوزه پژوهش هاي سلامت، ارتقاي كيفي تحقيقات سلامت، افزايش بهره وري و … در حوزه سلامت تعیین شده است. و از آنجا که بیمارستان ها یکی از اصلی ترین سازمانهای حوزه بهداشت و درمان می باشند، لازم است تا جهت دستیابی به اهداف این برنامه عملکرد خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشند. و از آنجا که پیش نیاز دستیابی به عملکرد بهینه شناسایی عوامل موثر و بررسی نوع و میزان تاثیرگذاری آنها بر عملکرد می باشد، این ضرورت ایجاد شد تا در این پزوهش به بررسی تاثیر یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد سازمانی یعنی مدیریت کیفیت جامع پرداخته شود.

 

 1. سهم دانش­افزایی و نوآوری تحقیق (Contribution and Originality)

از آنجا که طبق بررسی های صورت گرفته تا کنون چنین موضوعی در داخل کشور در میان بیمارستانها صورت نگرفته است می توان گفت که این پژوهش از منظر جامعه مورد مطالعه (بیمارستان) دارای نوآوری می باشد. بطوریکه نتایج این تحقیق می تواند منجر به خلق مدلی جهت بررسی تاثیرگذاری اجرای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بیمارستان گردد.

 

6.چارچوب نظری تحقیق

 

پروپوزال مدیریت کیفیت جامع

6-1.  مروري بر مباني نظري تحقیق (بیان مفاهیم اساسی، نظريه‌ها و مدل­هاي مرتبط با موضوع)

در زمینه تاثیر گذاری مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته و مدل های مختلفی نیز ارائه شده است. در سال1394 احمدپور کاسگری و سود بخش در تحقیقی با عنوان “رویکرد مدیریت کیفیت جامع و بهبود عملکرد مالی دربانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری” به بررسی رابطه هریک از ابعاد هفت گانه مدیریت کیفیت جامع (شامل: رهبری، بهبود مستمر، مشارکت داخلی و خارجی، تمرکز بر مشتری، مدیریت فرآیند، دستاورد کارمندان و یادگیری) و عملکرد مالی پرداخته و بیان داشته است که، میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. در سال 1385 نیز محقر و همکارانش در تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر فعالیت‌های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان‌ها” به بررسی تأثیر فعالیت‌های مدیریت کیفیت شامل رهبری، رویکرد واقع‌گرایانه به تصمیم گیری، مشتری مداری، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت فرایندها بر عملکرد سازمان شامل: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمان و نتایج مالی و بازار پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت بر معیارهای عملکردی رضایت کارکنان، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و معنا دار داشته ولی تأثیر گذاری این فعالیت‌ها بر معیار نتایج مالی و بازار تأیید نشده است.

در خارج از کشور نیز در 2017 بوارانتا  و همکاران در تحقیقی با عنوان “شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت کیفیت جامع و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت: شواهدی از صنعت هتلداری یونان” نشان داده اند که ابعاد مدیریت کیفیت جامع(شامل مدیریت کیفیت کارکنان، اقدامات کیفیت مدیریت ارشد، برنامه‌ریزی کیفیت استراتژیک، دانش و آموزش کارکنان و تمرکز بر مشتری بر عملکرد موثر می باشد. در سال 2015 نیز لساد الشدایفت مطالعه‌ای با عنوان ” اجرای مدیریت کیفیت جامع بیمارستان ها ” انجام داده و  مولفه های بهبود مستمر، کار گروهی، آموزش، تعهد مدیریت ارشد و تمرکز بر مشتری را به عنوان فعالیت های مدیریت کیفیت اثر گذار بر عملکرد بیمارستانها معرفی نموده است؛ که این ابعاد مبنای پژوهش حاضر نیز قرار گرفته است.

 

6-2. چارچوب مفهومي / مدل تحقيق (متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها)

 

سئوالات یا فرضیه­های تحقیق:

فرضیه اصلی:

 • مدیریت کیفیت جامع تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بیمارستان شهدای تجریش دارد.

فرضیات فرعی:

 • بهبود مستمر تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • کار گروهی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • آموزش کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • تعهد مدیریت ارشد تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • تمرکز بر مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • بهبود مستمر تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • کار گروهی تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • آموزش کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • تعهد مدیریت ارشد تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.
 • تمرکز بر مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات بیمارستان شهدای تجریش دارد.

 

 1. تعاریف نظری واژگان تخصصی:

مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع، تلاشی است پیگیر، برای بهبود مستمر فرآیندها، تولیدات، خدمات و همه فعالیت های سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه انجام دادن کار در رابطه با شرایط متغیر محیطی(احمدپور کاسگری و سود بخش، 1394).

عملکرد

عملکرد معیاری است برای اندازه گیری و تعیین میزان کارایی و اثربخشی سازمان در یک دوره زمانی خاص که از طریق نشانه هایی در بازار، مشتری و … مشخص می گردد(عربیون و همکاران، 1392). همچنین عملکرد سازمانی به میزان دستیابی سازمان به اهداف مالی و بازار خود اشاره دارد(چاوز[1] و همکاران، 2017).

 

د-مباحث روش شناسی

 1. نوع تحقیق و دلیل به کارگیری آن

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. چرا که  درباره یک موضوع واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن می‌توان به‌طور عملی استفاده کرد. همچنین این پژوهش از نوع توصیفی است چراکه اولاً، شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و ثانیاً، اجرای تحقیق میتواند به شناخت بیشتر و بهبود شرایط موجود کمک کند. از سویی دیگر، از نوع پیمایشی است؛ زیرا به دنبال جمع‌آوری نقطه نظرات اعضای جامعه آماری می باشد و در واقع با بررسی‌های میدانی به دنبال بدست‌آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه‌ها، باورها، نظرات و مشخصات اعضای جامعه آماری می باشد.

 

 1. روش تحقیق و دلیل به کارگیری آن

همچنین به لحاظ روش انجام تحقیق نیز، پژوهشی کمی می‌باشد. چرا که در این تحقیق تلاش داریم تا جنبه های مشاهده پذیر یک پدیده قابل اندازه گیری را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 1. فرایند اجرایی تحقیق

گام اول: مشخص کردن موضوع کلی پژوهش

گام دوم: مرور مقاله‌ها و پایان نامه‌های مرتبط با پژوهش

گام سوم: استخراج مدل مفهومی بر اساس پژوهش‌های پیشین

گام چهارم: تعیین اهداف، سوالات و فرضیات

گام پنجم: تدوین سؤالات پرسشنامه بر اساس مرور متون

گام ششم: تعیین جامعه و نمونه

گام هفتم: توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها

گام هشتم: تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها

گام نهم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

گام دهم: اصلاحات نهایی

 

 1. قلمرو تحقیق (موضوعي، مكاني و زماني)
 • قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش عبارت است از بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد
 • قلمرو زمانی: این تحقیق به لحاظ قلمرو زمانی در تابستان و پاییز 1396 صورت می پذیرد.
 • قلمرو مکانی: این تحقیق به لحاظ قلمرو مکانی در استان تهران و در بیمارستان شهدای تجریش صورت می پذیرد.
 1. جامعه آماري و دليل انتخاب آن

جامعه آماري این پژوهش مدیران بیمارستان شهدای تجریش می باشند و علت انتخاب جامعه نیز این بوده است که چون پاسخ دهندگان به پرسشنامه لازم است اطلاعات جامعی در زمینه های مختلف داشته باشند و تنها مدیران بیمارستان چنین اطلاعاتی را دارند، این افراد به عنوان اعضای جامعه مشخص شده اند.

 

 1. تعداد نمونه و نحوه برآوردآن

در این تحقیق از یکی قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل نمونه لازم در روش PLS[2] استفاده شده که  توسط بارکلای[3] و همکاران(1995) ارائه می شود. این نویسندگان اظهار می نمایند که حداقل حجم نمونه لازم برای استفاده از روش PLS برابر بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده زیر می باشد:

 1. ده برابر تعداد شاخص های مدل اندازه گیری ای که دارای بیشترین شاخص در میان مدل های اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است.
 2. ده برابر بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوند.

 

 1. روش نمونه‌گيري و دليل انتخاب آن

در این پژوهش از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده خواهد شد. در این نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است(سرمد و همکاران، 1390).

 

 1. منبع و روشهای گردآوري داده‌ها

در مطالعه حاضر برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده می شود.

 

 1. ابزارهای گردآوري داده‌ها

در مطالعه حاضر در روش کتابخانه‌ای از مقالات، کتابها و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق و در میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده می شود.

 

 1. روشهای سنجش روایی و پایایی ابزار گرد‌آوري داده‌ها

روش­های سنجش پایایی:

 • آلفای کرونباخ
 • ضرایب بارهای عاملی
 • پایایی ترکیبی

روش­های سنجش روایی:

 • روایی محتوا
 • روایی همگرا

 

 

 

 1. روشهای تجزیه و تحلیل داده­ها (تکنیک­ها و آزمون­های مورد نظر و دليل انتخاب آن)

در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. مدل معادلات ساختاری (SEM) ترکیبی از دو مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است. یکی از روشهای معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است که در این تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

 

 1. تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی (تعریف سازه­ها و متغیرهای اصلی پژوهش و نحوه سنجش آن)

مدیریت کیفیت جامع

در این پژوهش مدیریت کیفیت جامع بر اساس شاخص های بهبود مستمر، کار گروهی، آموزش کارکنان، تعهد مدیریت ارشد و تمرکز بر مشتری اندازه گیری می‌شود(الشدایفت[4]، 2015).

عملکرد

در این پژوهش عملکرد بر اساس شاخص های عملکرد مالی و کیفیت خدمات اندازه گیری می‌شود(بوارانتا[5] و همکاران، 2017).

 

 1. دستاوردها و نتایج مورد انتظار

 

رديف

نام سازمان دستاورد و نوع استفاده

1

برای دانشکده و دانشگاه بهره مندی از نتایج تحقیق در راستای تدوین نظریات جدید و تکمیل نظریات موجود و نیز بهره مندی از پیشنهادات پژوهشی ارائه شده در راستای ایده گرفتن برای انجام تحقیقات دیگر

2

برای سازمانها و مدیران بهره مندی مدیران سازمان مورد مطالعه از نتایج تحقیق در راستای بهبود سطح عملکرد از طریق پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع

3

برای جامعه ارتقاء سطح درمان و سلامت در جامعه از طریق ارائه خدمات بهتر بیمارستانی ناشی از استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان مورد مطالعه

 

 

 

[1] . Chavez

[2] . partial least squares

[3] .Barclay

[4] . Al-Shdaifat

[5] Bouranta

دانلود مطالب رایگان دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.