پروپوزال مدیریت بازرگانی ارزیابی تاثیرات به کارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در عملکرد مراکز درمانی

 

چکیده پایان نامه

سازمان‌ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگزیر از استقرار سیستم های نوین مدیریتی هستند. از آنجا که مدیریت در رشته‌های دولتی، صنعتی، مالی، بازرگانی، بیمه و ……..توسعه پیدا کرده است. متناسب با این عرصه‌ها، رویکرد‌ها و تکنیک‌ها‌ی مختلفی ارائه شده که هر کدام در جای خود حائز اهمیت هستند. و هریک از این فنون و نظریات بر اساس اهمیتی که برای موسسین آن داشته‌اند از یک زاویه و رد یک بخش خاصی از مدیریت، پدید آمده و کوشش کرده‌اند آن امور را به صورت تخصصی‌تر مورد توجه قرار دهند. از جمله فنونی که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده و در سال‌های اخیر هم در عرصه مدیریت کشور موضوعیت یافته است مدل تعالی سازمانی EFQM است. این مدل صرفاً یک تکنیک برای ارزیابی عملکرد سازمان‌هاست. در این مدل نقاط قوت و ضعف شناسایی و نقاط قابل بهبود جهت اصلاح معرفی می شوند. پژوهش حاضر عملکرد بیمارستان شهید رجائی شهرستان قزوین را ارزیابی می‌نماید. و هدف اصلی آن تعیین شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و همچنین شناخت نقاط قوت و نواحی قابل بهبود بیمارستان می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی و توصیفی است. و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد. و برای تدوین مبانی نظری و تئوریک پژوهش از روش مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است. در فصل دوم مبانی و ادبیات پژوهش بیان می‌شود. در فصل سوم روش تحقیق شرح داده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش و آزمون فرضیه‌ها مجموعاً 56 سوال مطرح گردیده است. جامعه آماری مورد پژوهش مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف بیمارستان می‌باشد. در فصل چهارم این تحقیق به تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان، اطلاعات مربوط به شاخص‌های نه‌گانه مدل EFQM پرداخته شده است. در فصل پنجم نیز به تشریح نتایج اصلی پژوهش و همچنین پیشنهادات و راه‌کارهایی جهت کاهش شکاف در معیارهای 9 گانه مدل EFQM و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی پایان نامه: ارزیابی عملکرد، مدل تعالی سازمانی EFQM، مدیریت راهبردی، ارزشیابی کارمندان

 

برای دانلود پایان نامه با عنوان ذکر شده لطفا از طریق لینک زیر ثبت سفارش کنید:

سفارش آنلاین جهت دریافت پایان نامه

 

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت بررسی ارتباط مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه مدیریت بازرگانی نقش برنامه‌ریزی در توسعه صادرات فرش ایران

دانلود مطالب دانشگاهی