پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسي تاثير استراتژي منابع انساني بر عملكرد نوآوري با نقش ميانجي مديريت دانش

 

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت بازرگانی به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود

 

بیان مساله

در سال های اخیر با تغییر ماهیت رقابت بین المللی، سازمانها با و فناوری قدیمی نمی توانند در خصوص موفقیت های بازار و مالی خود مطمئن باشند. بسیاری از صاحبنظران، نوآوری و ایجاد تمایز را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده  و معتقدند نوآوری موجب مزیت رقابتی بنگاه در بازارهای داخلی و خارجی شده  و یک عنصر ضروری به منظور بقای سازمان در بلندمدت و بخش مکمل راهبرد سازمان می باشد. در مواجهه با محیط متغیر، نوآوري ها سازمان را به انعطاف پذیري در برابر تغییر مجهز می کنند و کلید بقا و موفقیت اند(لیائو و همکاران، 2008). صاحب نظران، نوآوري را به عنوان يك عنصر فعال كننده حياتي براي شركت ها به منظور ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط پيچيده و در حال تغيير امروزي به شمار مي آورند. شركت هايي كه از نوآوري بالاتري برخوردار مي باشند در زمينه اعمال واكنش در برابر محيط هاي در حال تغيير سريع تر عمل نموده و توانایی توسعه قابليت هاي جديدي را خواهند داشت كه به آنها اجازه مي دهد به عملكرد بهتري دست يابند (چن و هانگ[1]، 2009).

در ادبیات موضوع، به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت دانش به عنوان محرک نوآوری نگریسته میشود(چن و هانگ، 2009).

ابتکارات و اقدامات نوآوری به طور فزاینده به دانش، تخصص و تعهد کارکنان به عنوان درون دادهای فرایند ایجاد ارزش وابسته است. دیدگاه مبتنی بر دانش سازمان را به عنوان مخزن دانش و شایستگی ها تشریح می کند. این دیدگاه، دانش و شایستگی های منابع انسانی را به عنوان دارایی های با ارزش برای سازمان ها معرفی می کند. اقدامات منابع انسانی ابزار و شیوه های اصلی هستند که توسط آن ها سازمان ها می توانند مهارت ها، نگرش ها و رفتار افراد را برای انجام کارهایشان و نیل به اهداف سازمانی موجود مورد تاثیر قراردهند.(کولین و کلارک[1]،2003)

بر اين اساس، فعالیتهای منابع انساني استراتژيك را مي توان به عنوان عاملی به حساب آورد كه مي توانند سبب ايجاد فعاليت هاي نوآورانه شود چرا كه اين گونه رويه هاي منابع انساني استراتژيك به شركت ها اجازه خواهد داد تا قابليت اكتشاف و بهره برداري از دانش و تخصص در محيط سازماني خود را داشته باشند(اسکاربروگ[2]،2003).

حال با توجه به آنچه که در بالا در خصوص اهمیت عملکرد نوآوری در سازمانها اشاره شد و نیز با عنایت به اهمیت ویژه صنعت نفت در کشور، لزوم توجه به عوامل تاثیرگذار بر بهبود عملکرد نوآوری در این صنعت  بیش از پیش ضرورت پیدا می نماید. از اینرو در این تحقیق بر آن شدیم تا در قالب مدل مفهومی که در ادامه ارائه می شود به بررسي تاثير استراتژي های منابع انساني بر عملكرد نوآوري با نقش ميانجي مديريت دانش در شرکت ملی نفت ایران پرداخته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی برآییم که استراتژي منابع انساني به طور مستقیم و نیز از طریق مدیریت دانش چه تاثیری بر عملكرد نوآوري در واحد مهندسي مطالعات  مخازن جنوب شرکت ملی نفت ایران دارد؟

 

[1] . Collin and Clark

[2] . Scarbrough

 

سوابق مربوط

مطالعات داخلی

در سال 1389 پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر وظایف استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر نواوری عملکرد با تاکید بر نقش واسط ظرفیت مدیریت دانش مورد مطالعاتی بیمارستان بعثت شهرستان همدان" توسط رضایی راد  و همکارانش صورت گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر وظایف استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر منابع انسانی شاغل در حوزه ی درمان پرداخته است و در این راستا سازه ی مدیریت دانش به عنوان متغیر واسط و نواوری عملکرد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از استراتژی تحقیق پیمایشی - تحلیلی برای اجرای تحقیق استفاده شده و پرسنل درمانی بیمارستان بعثت شهر همدان به عنوان جامعه آماری و 198 نفر به عنوان نمونه ی اماری با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. همچنین در این پژوهش از معادلات

 • ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و رویه هالاند استفاده شده است. نتایج پژوهش حکایت از این مطالب دارد که مدل تحقیق مدل نظری قوی برای پیش بینی نوآوری عملکرد کارکنان بوده و همه ی روابط مستقیم بین متغیرهای مدل معنادار بوده اند و این که وظایف استراتژیک منابع انسانی ظرفیت مدیریت دانش تاثیر تعیین کننده ای برنوآوری عملکردکارکنان دارند.
 • در سال 1388 پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه مطالعه موردی: شرکتهای قطعه ساز خودرو" توسط محقر و همکارانش صورت گرفته است. این مقاله بصورت تجربی اثر عوامل اقدامات استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش را برعملکرد نوآورانه، می آزماید. داده های مورد استفاده در این مطالعه از 181 سازمان جمع آوری گردیده است. روش پژوهش مقاله از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی فرضیات از مدل معادلات ساختاری و تجزیه تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت مدیریت دانش اثری مثبت و معنی دار بر عملکرد سازمانی دارد ولی اقدامات استراتژیک منابع انسانی اثری معنادار بر عملکرد نوآورانه ندارد ولی به صورت غیرمستقیم و با تاثیر بر ظرفیت مدیریت دانش می تواند اثری مثبت و معنی دار بر عملکرد نوآورانه داشته باشد. همچنین از بین 5 بعد اقدامات استراتژیک منابع انسانی تنها آموزش و جبران خدمات بر عملکرد نوآورانه اثر مثبت و معنادار داشتند.

در سال 1388 پژوهشی دیگر با عنوان " اقدامات راهبری مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تاکید بر نقش مدیریت دانش" توسط برومند و رنجبري صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني به طور مثبتي با عملکرد نوآوري مرتبط است. همچنين اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني به طور مثبتي با ظرفيت مديريت دانش

 • رابطه دارد. اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني براي انگيزش تمايل کارکنان به منظور کسب، تسهيم و کاربرد دانش در سازمان ها مفيد و سودمند هستند. اقدامات راهبردي مناسب مديريت منابع انساني مي تواند توسعه محيط سازماني کمک کننده به فعاليت هاي مديريت دانش را حمايت و ارتقا دهد. هم چنين ظرفيت مديريت دانش در ابعاد کسب، تسهيم و کاربرد، کمک مثبت زيادي به عملکرد نوآوري سازمان مي کند. ظرفيت مديريت دانش بر رابطه بين اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني و عملکرد نوآوري نيز تاثير مي گذارد.

مطالعات خارجی

 • در سال 2014 پژوهشی با عنوان " فعالیت های منابع انسانی راهبردی، عملکرد نوآوری و مدیریت دانش: ارائه پیشنهاد برای سازمانهای برزیلی" توسط رزا ماریاما و باربوسا براگا[1] و همکارانش صورت گرفته است. این پژوهش با یک رویکرد کیفی توصیفی_نظری از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات، به مطالعه ی مدل یکپارچه پیشنهاد شده توسط چن و هوانگ (2009) می پردازد. در این پژوهش نقش میانجی مدیریت دانش در ارتباط بین فعالیت های استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآوری ارائه شده توسط نویسندگان با ادبیات ملی و بین المللی مقایسه شده است.

در سال 2009 پژوهشی با عنوان" شيوه هاي منابع انساني استراتژيك و عملكرد نوآوري- نقش واسطه ای ظرفيت مديريت دانش" توسط چن و هانگ[2] صورت گرفته است. اين مطالعه نقش ظرفيت مديریت دانش و ارتباط بين رويه هاي منابع انساني استراتژيك و عملكرد نوآوري را از نقطه نظر مدیریت دانش محور مورد بررسي قرار داده است. اين مطالعه از تحلیل رگرسيون جهت آزمودن فرضيه مطرح شده در يك نمونه متشكل از 146 شركت استفاده مي نمايد. نتايج این

 • پژوهش معرف آن هستند كه فرآیندهاي منابع انساني استراتژيك به طور مثبتي در ارتباط با ظرفيت مديريت دانش مي باشند كه در مقابل داراي تاثير مثبتي بر روي عملكرد نوآوري هستند. اين يافته ها مشخص مي سازند كه ظرفيت مديريت دانش فراهم آورنده يك نقش رابط و ميانجي بين فرآیندهاي استراتژيك منابع انساني و عملكرد نوآوري مي باشد.

در سال 2004 پژوهشی با عنوان"بررسی ارتباط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری" توسط گلوت و ترزیوسکی[1] صورت گرفته است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری از طریق بررسی های مقدماتی می پردازد که تمرکزش را بر روی صنعت تولید قرار داده است. مهمترین نتیجه ای که از این بررسی بدست آمده این است که مدیران در شرکت های تولیدی تاکید بیشتری را بر روی شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) قرار داده زمانی که به توسعه استراتژی نوآوری برای محصول و نوآوری فرایند می پردازند. این بررسی نشان می دهد که مدیریت دانش سهمی در عملکرد نوآوری دارد زمانیکه رویکرد های مشابه "شیوه های مدیریت منابع انسانی نرم" و "شیوه های فناوری اطلاعات سخت" به اجرا گذاشته می شود.

[1] . Gloet & Terziovski

[1] . Rosa Maruyama & Barbosa Braga

[2] .  Chen & Huang

 فرضیه ها 

 • فعالیت های منابع انسانی استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مدیریت دانش سازمان دارد.
 • فعالیت های منابع انسانی استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری سازمان دارد.
 • قابلیت مدیریت دانش سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری سازمان دارد.

قابلیت مدیریت دانش سازمان در رابطه بین  فعالیت های منابع انسانی استراتژیک و عملکرد نوآوری سازمان نقش میانجی دارد.

اهداف

 • بررسی تاثیر فعالیت های منابع انسانی استراتژیک بر قابلیت مدیریت دانش سازمان.
 • بررسی تاثیر فعالیت های منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد نوآوری سازمان.
 • بررسی تاثیر قابلیت مدیریت دانش سازمان بر عملکرد نوآوری سازمان.

بررسی نقش میانجی قابلیت مدیریت دانش سازمان در رابطه بین  فعالیت های منابع انسانی استراتژیک و عملکرد نوآوری سازمان.

 • بسط و توسعه دانش نظری در این حوزه موضوع تحقیق

ارائه راهکارهایی جهت افزایش سطح عملکرد نوآوری در شرکت ملی نفت ایران و سایر صنایع مرتبط

از آنجا که صنعت نفت در کشور ما بخش عمده ای از درآمدهای دولت را تامین می کند لذا از حساسیت ویژه ای برخوردار است و ضرورت دارد تا به لحاظ عملکردی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا در همه زمینه ها بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد و از آنجا که یکی از این بعاد عملکردی عمکرد نوآوری می باشد لازم استا تا در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آن پژوهش های جامعی صورت گیرد.

اهداف کاربردی

 • دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی جهت استفاده از نتایج بدست آمده از تحقیق به منظور بسط و توسعه دانش نظری در این حوزه

شرکت ملی نفت ایران و سایر صنایع مرتبط به منظور استفاده از نتایج تحقیق در راستای افزایش سطح عملکرد نوآوری

روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران واحد مهندسي مطالعات  مخازن جنوب شرکت ملی نفت ایران می باشند. که جهت نمونه گيري از روش تصادفی ساده استفاده خواهد شد. در این تحقیق جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه گیری آن، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و برای سنجش روایی ابزار، از روایی همگرا و روایی صوری استفاده می کنیم. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

روش گردآوری

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده می شود.

ابزار گرداوری

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در روش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده و در روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات از مقالات، کتابها و پایان نامه های مرتبط با موضوع استفاده می شود.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. مدل معادلات ساختاری (SEM) ترکیبی از دو مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است. یکی از روشهای معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است که در این تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.