پروپوزال مدیریت بازرگانی قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی مزیت رقابتی(مورد مطالعه: صادر کنندگان محصولات پروتئینی)

 

 

 • بيان مسأله اساسي پروپوزال به طور كلي (شامل الف: ضرورت انجام تحقیق ب: بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم):

با آغاز هزاره سوم میلادي و گذشت حدود دویست و پنجاه سال از انقلاب صنعتی، حوزه عمل بنگاههاي تولیدي در بسیاري از صنایع در مقیاس جهانی گسترش یافته است و بازارهاي ملی و محلی در حال تغییر و ادغام در یک بازار فراگیر جهانی می باشند. در دهه هاي اخير، ورود به بازارهاي خارجي نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشورها ايفا كرده است (لی، 2003) و به دليل جهاني شدن و رقابت  در كسب وكارها از دهه هاي قبل متمايز شده است. یکپارچه شدن بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی، بازارهای سرمایه و تکنولوژی، شکل گیری موافقت نامه های تجاری متنوع و استقرار سیاستهای باز تجاری میان کشورها و رفع موانع تجاری از جمله مواردی است که باعث شده تا در عمل تقريبا تمامي شركتها بدون توجه به ریشه ملی، اندازه و نوع صنعت به این نتیجه برسند كه مشاركت نكردن در بازارهاي جهاني يك انتخاب طولاني مدت نخواهد بود(بالابنیس و همکاران،2004).

روشهای مختلفی برای ورود به بازارهای بین المللی ارائه شده که در این بین روشهای صادراتی به دلیل ریسک کمتر، نیاز کمتر به منابع مالی و … نسبت به سایر روشها استفاده بیشتری در بین شرکتها دارد(معصوم،1393). صادرات يكي از مهم ترين گام هاي اولية سازمان ها براي توسعة و سرمايه گذاري جهت ورود به بازارهاي جهاني و گسترش فعاليت هاي بين المللي آن هاست (سهیل و آلشبن[1] ،2009). در سال هاي اخير با توجه به وضعيت اقتصادي- سياسي كشور و تحريم ايران در حوزة نفت و تجارت بين الملل نياز ما به توسعة صادرات و ورود بيشتر به بازارهاي جهاني بيش از پيش اهميت يافته و توسعة صادرات غيرنفتي ضرورت جدي يافته است(معصوم،1393).

اما نکته حائز اهمیت در این میان این است که شرکتها برای بقا در بازارهای بین المللی نیازمند این هستند که عملکرد صادراتی قابل قبولی داشته باشند. چرا که عملکرد صادراتی ضعیف نه تنها منجر به از دست دادن سهم بازار می شود، بلکه باعث

هدر رفت منابع سازمان و سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه در بلند مدت خواهد شد. لذا بسیار ضروری است که هر سازمان عوامل تاثیر گذار بر عملکرد صادراتی خود را شناسایی کرده و نسبت به آنها توجه ویژه ای داشته باشد(خالید و بتی[1]، 2015).

در ادبیات، عوامل مختلفی ذکر شده که می توانند بر عملکرد صادراتی تاثیر گذار باشند که قابلیت های بازاریابی یکی از این عوامل است(تان و سوسا[2]، 2015). قابلیتهاي بازاریابی فرایند یکپارچه اي است که در آن شرکت ها منابع محسوس و نامحسوس را براي درك پیچیدگی نیازهاي خاص مشتریان، دستیابی به یک تمایز نسبی محصولات براي برتري رقابتی و در نهایت دستیابی به یک کیفیت برند مناسب به کار می برند (سانگ[3] ، 2007).

لذا توجه به نقش قابلیتهای بازاریابی در بهبود عملکرد صادراتی برای صنایع مختلف بسیار حائز اهمیت می باشد. از اینرو با توجه به اهمیت موضوع و کمبود تحقیقات داخلی صورت گرفته در مورد ارتباط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد صادرات، در این تحقیق بر اساس مدل مفهومی زیر به بررسی نقش قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی مزیت رقابتی پرداخته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که قابلیت های بازاریابی چه تاثیری بر عملکرد صادرات دارد؟

 • سوابق تحقیق (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها):

مطالعات داخلی

در سال 1392 پژوهشی با عنوان ” بررسي تأثير بازارگرايي صادرات و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات (مورد مطالعه: صادركنندگان نمونة ايران در سال 1390)” توسط محمديان و همکارانش صورت گرفت. در این تحقیق تأثير بالقوة بازارگرايي صادركنندگان و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات بررسي شده است. جامعة اين تحقيق صادركنندگان نمونة كشوري در سال 1390 بودند كه هر ساله به مناسبت روز ملي صادرات از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت، معرفي مي شوند. نتايج اين تحقيق نشان داده بازارگرايي صادرات بر

 • عملكرد صادرات و مزيت رقابتي تأثير دارد. همچنين، مزيت رقابتي كه در مدل تحقيق متغير ميانجي بازارگرايي صادرات و عملكرد صادرات نيز هست، بر عملكرد صادراتي تأثير مثبت دارد.
 • در سال 1392 پژوهشی دیگر تحت عنوان “مدل عملکرد صادراتی با رویکرد قابلیت های رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط صادر کننده مرکبات استانهای شمالی ایران” توسط آقاجانی و فرزادفر انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق عبارتند از کلیه بنگاههای کوچک و متوسط صادر کننده مرکبات استانهای شمالی ایران که در سیستم آنلاین سازمان توسعه تجارت ایران ثبت شده اند که شامل 57 بنگاه شده است.داده های بدست آمده در این تحقیق توسط نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده که هدفگذاری صادراتی و استراتژی آمیخته بازاریابی به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی بنگاهها اثر مثبت و معنا داری دارند. همچنین قابلیت مدیریت به طور غیر مستقیم از طریق هدفگذاری صادراتی و قابلیت بنگاه و عامل محیطی خرد از طریق استراتژی های آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی بنگاهها اثر مثبت و معنا داری دارند.
 • در سال 1384 پژوهشی با عنوان ” بررسي رابطه بين ابعاد مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركت هاي ايراني صادركنندة سنگهاي تزئيني” توسط کردنائیج و همکارانش صورت گرفت. این مطالعه ابتدا به بررسي وضعيت شركت هاي صادركننده سنگ های تزيينی از نظر سطح ابعاد چهارگانه مزيت رقابتي (كيفيت، كار ايي، نوآوري و پاسخگويي به مشتريان) پرداخته و بر اساس نتايج بررسي بیان می دارد گرچه شركت هاي صادركنندة سنگ هاي تزئيني در بعد کيفيت از سطح کيفی مطلوب برخوردارند، ولي در ساير ابعاد مزيت رقابتي (از حيث کارايي، نوآوری و پاسخگويي به مشتريان) در سطح پاييني قرار دارند. همچنین ميان ابعاد مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركت هاي صادركنندة سنگ هاي تزئيني رابطة معنادار مثبتي وجود دارد.

 

مطالعات خارجی

در سال 2015 پژوهشی با عنوان “قدرت نفوذ قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد صادرات” توسط تان[1] و سوسا[2] صورت گرفت. هدف از این تحقیق توسعه چارچوب برای بررسی نقش قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادرات شرکت می باشد. نتایج این تحقیق نشان داده است مزیت رقابتی(مخصوصا مزیت هزینه پایین و مزیت تمایز) در رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد صادرات نقش میانجی ایفا می کند.

 • در سال 2011 پژوهشی با عنوان ” گرایش به بازار و عملکرد صادرات: روندی از طریق قابلیت بازاریابی و مزیت های رقابتی ” توسط مورای[1] و همکارانش صورت گرفت. این تحقیق بر روی فرایندهای داخلی تمرکز دارد که از طریق آن گرایش به بازار بر روی عملکرد در بازارهای صادراتی تاثیر می گذارد.  همچنین این تحقیق  یک مدل ترکیبی از رابطه میان گرایش به بازار، قابلیت های بازاریابی، مزیت رقابتی و عملکرد را توسعه می دهد. در این تحقیق از داده های بدست آمده از نظر سنجی از 491 شرکت صادرکننده مستقر در چین استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد قابلیت بازاریابی در رابطه میان گرایش به بازار و عملکرد نقش میانجی ایفا می کند، در حالی که مزیت رقابتی در رابطه میان گرایش به بازار و عملکرد نقش میانجی­گری جزئی دارد.
 • در سال 2010 پژوهشی با عنوان “قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات با در نظر گرفتن نقش وابستگی صادرات به عنوان متغیر تعدیل کننده” توسط توکسون و عثمان محمد صورت گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه ین مولفه های قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادرات بوده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که از بین مولفه های قابلیت های بازاریابی تنها دو مولفه قیمت و ترفیع رابطه مثبت و معناداری با عملکرد صادرات دارند.

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی و بازاریابی، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

 • فرضیه های تحقیق( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود):

 1. قابلیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد.
 2. قابلیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی دارد.
 3. مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادرات دارد.
 4. مزیت رقابتی در رابطه میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد صادرات نقش میانجی ایفا می کند.

 

 • اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف علمی و کاربردی ):

 • اهداف علمی:
  1. بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی.
  2. بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی.
  3. بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات.
  4. بررسی نقش میانجی مزیت رقابتی در رابطه میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد صادرات.

  اهدف کاربردی:

  • آگاهی یافتن صادرکنندگان محصولات پروتئینی از مزیت های رقابتی خود در راستای بهبود عملکرد صادراتی
  • آگاهی یافتن صادرکنندگان محصولات پروتئینی از قابلیت های بازاریابی خود در راستای بهبود عملکرد صادراتی
  • ارائه راهکارهایی برای صادر کنندگان محصولات پروتئینی جهت بهبود عملکرد صادراتی آنها

   

  8-سؤالات تحقیق:

  1. قابلیت های بازاریابی چه تاثیری بر عملکرد صادراتی دارد.
  2. قابلیت های بازاریابی چه تاثیری بر مزیت رقابتی دارد.

  3.  مزیت رقابتی چه تاثیری بر عملکرد صادرات دارد.

روش کار( نوع روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات) :

الف) – نوع روش تحقيق :

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی_همبستگی است.

 

ب) روش گردآوري اطلاعات ( ميداني ، كتابخانه‌اي و غيره . . . ) :

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده می شود.

 

پ) ابزار گردآوري اطلاعات ( پرسشنامه ، كارت مصاحبه ، كارت مشاهده ، كارت آزمون ، فيش و غيره ) :

در این تحقیق در بخش کتابخانه ای از کتب، مقالات داخلی و خارجی و گزارشات ارائه شده توسط سازمانهای دولتی استفاده شده و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده می گردد.

ت) روش تجزيه و تحليل اطلاعات :

در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. مدل معادلات ساختاری  (SEM) ترکیبی از دو مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است. یکی از روشهای معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس، روش حداقل مربعات جزئی  (PLS) است که در این تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار SMART PLS برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

 تحلیل آماری با SPSS

حجم نمونه و روش نمونه گيري :

حجم نمونه:

در این تحقیق از یکی از قواعد شناخته شده برای تعیین حداقل نمونه لازم در روش حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده شده که  توسط بارکلای  و همکاران(1995) ارائه شده است. این نویسندگان اظهار می نمایند که حداقل حجم نمونه لازم برای استفاده از روش PLS برابر بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده زیر می باشد:

 1. ده برابر تعداد شاخص های مدل اندازه گیری ای که دارای بیشترین شاخص در میان مدل های اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است.
 2. ده برابر بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوند.

روش نمونه گيري:

در این پژوهش از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده خواهد شد. در این نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است (سرمد و همکاران، 1390).

) قلمرو مكاني و زماني تحقيق :

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق استان تهران و در میان صادر کنندگان محصولات پروتئینی در این استان می باشد.

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی مزیت رقابتی

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر به لحاظ قلمرو زمانی در بهار و تابستان سال 1395 صورت گرفته است.

چ ) جامعه آماري: جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران صادرات شرکتهای صادر کننده محصولات پروتئینی در استان تهران می باشند.

 

فهرست منابع ومآخذ(فارسی وغیرفارسی) مورد استفاده درپایان نامه به شرح زیر:

 

 1. آقاجانی، حسینعلی؛ فرزادفر، رامین(1392)، مدل عملکرد صادراتی با رویکرد قابلیت های رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط صادر کننده مرکبات استانهای شمالی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره29
 2. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه(1390)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، چاپ بیست و دوم
 3. کردنائیج، ا.، انوری رستمی، ع.ا.، دهیادگاری، س. (1384)، بررسي رابطه بين ابعاد مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركت هاي ايراني صادركنندة سنگهاي تزئيني، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10، شماره 37، صص 133- 152.
 4. محمديان، م. الله وردي، م. سليمي، ا. (1392)، بررسي تأثير بازارگرايي صادرات و مزيت رقابتي بر عملكرد صادرات (مورد مطالعه: صادركنندگان نمونة ايران در سال 1390)، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 4، صص 61- 78.
 5. معصوم، محمد(1393)، شناسایی روشهای ورود به بازارهای بین المللی در شرکتهای تولیدی ورمی کمپوست(مطالعه موردی: کردستان عراق)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.

 

 1. Balabanis, G; Theodosiou, M; Katsikea, E.S(2004),Guest editorial Export marketing: developments and a research agenda, International Marketing Review, 21, pp 353-377
 2. Barclay ,D.; Higgins, C.; Thompson,R.(1995),The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modeling: Personal Computer Use as an Illustration, Technology, Vol. 2, No. 2.
 3. Khalid, S. and Bhatti, K.(2015), Entrepreneurial competence in managing partnerships and partnership knowledge exchange: Impact on performance differences in export expansion stages, Journal of World Busines,10(2): 45-56
 4. Li,T(2003), Reviving traditions in research on international market entry, Advances in International Marketing (14), pp. 1–8.
 5. Murray, J. Y., Yong Gao, G. and Kotabe, M.(2011), Market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantages, Journal of the Academy of Marketing Science , N. 39: 252–269
 6. Sohail, M.S., Alashban, A. A. (2009). An analysis of product-market strategy and export performance: evidence from SME’S in Saudi Arabia, International Journal of Entrepreneurship, 13: pp. 49-65.
 7. Tan, Q., Sousa, C. M.P. (2015), Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export performance, International Marketing Review, Vol. 32, I. 1, pp. 78 – 102.
 8. Tooksoon, Phadett; Mohamad, Osman(2010), Marketing Capability and Export Performance: the Moderating Effect of Export Dependence, THE SOUTH EAST ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT , VOL.5, NO.1

 

[1] Tan

[2] Sousa

 

[1] .Khalid&  Bhatti

[2] . Tan & Sousa

[3] . song

[1]. Sohail&  Alashban

 

دانلود رایگان موضوع پایان نامه مدیریت مالی

پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری CRM

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.