پروپوزال مدیریت تاثير منابع فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با نقش میانجی زنجيره سود

مدیریت بازرگانی

بیان مساله

در محيط رقابتي امروز، سازمانها با چالشهاي زيادي رو به رو هستند. ميزان تغيير در محصولات جديد، فناوري ها و تغيير در ترجيحات مخاطبان به شدت افزايش يافته است. سازمانها به طور مداوم با محيطي متلاطم و ناآرام روبه رو هستند و تهديدهاي محيطي از هر سو حيات و بقاي آنها را به مخاطره مي اندازد. بقا در چنين محيط هايي که رقابت شدیدی در آن وجود دارد، تنها از طريق به دست آوردن عملكرد رقابتی برتر امكان پذير است كه لازمه آن توجه به عوامل مؤثر بر عملكرد رقابتی است. چرا که عملکرد ضعیف نه تنها موجب کاهش جذب مخاطبان جدید برای سازمان می شود بلکه باعث از میان رفتن اعتماد مشتریان و مخاطبان فعلی سازمان نیز می گردد. به گفته گودمن[1] و پنینگز[2](1997) عملکرد یک عنصر ضروری در تجزیه و تحلیل سازمان است و ما نمی توانیم یک نظریه در باره سازمان بیابیم که این مفهوم را شامل نشود. در محيط پر چالش هزاره جديد، در عرصه رقابت ميان سازمانها، يکی از مؤلفه هاي افزايش دهنده موفقيت براي سازمانها و يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد رقابتی متمرکز شدن بر مقوله فناوری اطلاعات و بهره گیری از آن است(کوهن[3] و اولسن[4]،2013).

در سالهای اخیر استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده است. به طوریکه در حال حاضر در هر تجارت و کسب و کاری می توان نشانه هایی از فناوری اطلاعات را مشاهده نمود. فناوری اطلاعات موجب شده تا كاركنان، مشتريان، تأمين كنندگان و شركاي تجاري را در انجام وظايف كسب و كارشان كمك كرده است تا با يكديگر تعامل داشته باشند(تسنگ[5]،2007).

در عصر نوین امروزي، سازمان ها در ابعاد و جنبه هاي مختلف به طور چشم گیر، بر اطلاعات و فن آوري اطلاعات تأکید دارند. با توجه به این که فن آوري اطلاعات در سراسر دنیا در حال رشد می باشد، شرکت ها

نیز براي بقاي خود نیازمند این فن آوري می باشند و هر شرکتی که این موضوع را نادیده انگارد دچار افول خواهد شد(بهارستان و همکاران،1391). فن آوري اطلاعات این امکان را براي مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات، امکان کنترل و هماهنگی ساختارهاي پیچیده تر را داشته باشند. علاوه بر این موجب می شود عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد(اوتارخانی،1380).

از سوی دیگر صنعت بیمه جزء یکی از رقابتی ترین صنایع در کشور می باشد که به همین علت، داشتن عملکرد رقابتی مناسب بسیار پر رنگ تر از سایر صنایع می باشد. چرا که در صورتی که سازمان در فضای رقابتی عملکرد مناسبی نداشته باشد، مشتریان و کارکنان به سرعت به سمت سازمانهای مشابه جذب شده و موجب از دست دادن سهم بازار و کاهش سودآوری برای شرکت خواهد شد. لذا بسیار ضرورت دارد تا عوامل موثر بر عملکرد رقابتی بهینه شناسایی شده و سیاست هایی جهت تحقق آن تدوین گردد. بر این اساس، در این پژوهش بر آن شدیم تا با استفاده از مدل مفهومی زیر به بررسی تاثیرگذاری منابع فناوری اطلاعات بر عملکرد رقابتی پرداخته و به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی باشیم که فناوری اطلاعات چه صنعتی بر عملکرد رقابتی در صنعت بیمه دارد؟

[1] .Goodman

[2] .Pennings

[3] .Cohen

[4]. Olsen

[5]. Tseng

سوابق مربوط ( بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از با ذکر حد اقل 10 سابقه مطالعات علمي مرتبط با ذكر منابع)

 • در سال 2013 پژوهشی با عنوان" اثرات منابع فناوری اطلاعات بر زنجیره سودآوری خدمات و عملکرد رقابتی هتلهای آفریقای جنوبی" توسط کوهن[1] و اولسن[2] صورت گرفته است. این مطالعه بر اساس نگرش مبتنی بر منابع و چارچوب زنجیره خدمت-سودآوری برای توسعه و آزمون مدل تاثیرگذاری منابع محسوس و نامحسوس فناوری اطلاعات بر نتایج خدمات به مشتریان و نتایج توانمندسازی کارکنان و نیز عملکرد رقابتی انجام شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده از استفاده از پرسشنامه ساختار یافته استفاده شده است که این پرسشنامه ها بین 112 هتل در آفریقای جنوبی توزیع و جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که منابع فناوری اطلاعات شامل زیرساختار فناوری اطلاعات، مهارت های منابع انسانی فناوری اطلاعات و فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات تاثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد رقابتی دارند. همچنین نتایج نشان داده است که منابع فناوری اطلاعات به طور غیر مستقیم و از طریق نتایج توانمند سازی کارکنان بر نتایج خدمات به مشتریان تاثیر دارند.

در سال 1392 پژوهشی با عنوان" تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی" توسط تقوا و همکارانش صورت گرفته است. مدل مفهومی این تحقیق در بردارنده سه عامل یا متغیر پنهان اعمال فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی است که هر کدام دارای شاخص‏هایی می‏باشند. فناوری اطلاعات دارای چهار شاخص: اقتصادی، امنیت، دقت و صحت اطلاعات، سرعت اطلاعات و ارتباطات بوده و عملکرد سازمانی نیز دارای چهار شاخص مشتری، مالی، منابع انسانی و اثربخشی سازمانی است. همچنین مزیت رقابتی شامل پنج شاخص

 • قیمت/­هزینه، کیفیت، تحویل به موقع محصول یا خدمت، نوآوری و زمان عرضه به بازار می­باشد. بر اساس این مدل، پرسشنامه سنجش شاخص‏ها تنظیم شده و بین 85 نفر از مدیران فناوری اطلاعات و سیستم‏های اطلاعاتی در سطح کشور توزیع و پس از تکمیل جمع­آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل IT به غیر از ایمن بودن، بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی تأثیر دارند.
 • در سال 1391 پژوهشی با عنوان"تاثير انعطاف پذيری زيرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزيت رقابتی و عملکرد سازمان" توسط غلامرضا خوش سيما صورت گرفته است. اين تحقيق با هدف طراحی و تبيين مدلی به منظور بررسی تاثير انعطاف‌پذيری زيرساختارهای فناوری اطلاعات بر مزيت رقابتی و عملکرد سازمان انجام شده است. برای نيل به اين هدف پس از بررسی ادبيات تحقيق، مدل مفهومی تحقيق ارائه شده است. مدل شامل سه سازه انعطاف‌پذيری زيرساختارهای فناوری اطلاعات(شامل سه متغير پنهان انعطاف‌پذيری پرسنل فناوری اطلاعات، يکپارچگی، و پودمانبندی)، مزيت رقابتی(شامل پنج متغير پنهان زمان رسيدن به بازار، قيمت/هزينه، کيفيت، نوآوری محصول و تحويل قابل اعتماد) و عملکرد سازمانی (شامل دو متغير پنهان عملکرد بازار و عملکرد مالی) می باشد. سپس بر اساس مدل مفهومی پرسشنامه سنجش شاخص‌ها تهيه گرديده و بين شرکت‌ها توزيع شده است. نتايج تحقیق نشان داده است که تمام شاخص‌های مربوط به هر یک از عوامل سه‌گانه به نحو معناداری عامل مربوط را سنجيده و انعطاف‌ پذيری زيرساختار بر مزيت رقابتی و عملکرد سازمانی و مزيت رقابتی بر عملکرد سازمانی مؤثر است.

در سال 1391 پژوهشی با عنوان" اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی در شرکتهای

 • کوچک و متوسط(مطالعه موردی شهرک صنعتی همدان)" توسط ناصر محمدمرادیان و در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد صورت گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی در شرکت های متوسط و کوچک مورد واکاوی قرار گیرد. بر این اساس افزایش کارایی و اثربخشی، افزایش سود و کاهش هزینه به عنوان مزیت های رقابتی مورد نظر انتخاب شده اند. نمونه آماری این تحقیق متشکل از مدیران، مسئولین و افراد تحصیل کرده بود و از طریق جدول مورگان تعداد 36 نفر از این افراد انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داده است که بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان های کوچک و متوسط بر روی کارایی و اثربخشی تاثیر گذاشته و موجب افزایش سود و کاهش هزینه های عملیاتی و استراتژیکی می شود.همچنین نتایج پژوهش انجام شده بیانگر تاثیر مثبت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط است.

در سال 1391 پژوهشی با عنوان" تحلیل تأثیر فن آوري اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان " توسط بهارستان و همکارانش صورت گرفته است. جامعه آماري این تحقیق شامل 368 نفر از کارکنان شرکت توزیع برق منطقه اي غرب استان کرمانشاه بوده که از بین آنها 188 نفر به صورت تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند . در این جهت جمع آوري داده ها، از پرسش نامه فن آوري اطلاعات مارتینز لورنز و همکاران ( 2004) پرسش نامه مدیریت کیفیت جامع شییه و ویو ( 2002 ) و پرسش نامه عملکرد سازمانی که توسط محقق آن ساخته شده بود، استفاده شده است. در این تحقیق نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های  LISREL و SPSS نشان داده که فن آوري اطلاعات با متغیرهاي مدیریت کیفیت جامع

 • و عملکرد سازمانی و مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داري دارند. از سوي دیگر نتایج بررسی ها نشان داده که مدیریت کیفیت جامع در تأثیرگذاري فن آوري اطلاعات بر عملکرد سازمانی داراي نقش میانجی می باشد.

در سال 1391 پژوهشی با عنوان بررسي نقش فناوري اطلاعات بر عملکرد شرکت ارتباطات سيار استان" توسط موحدي و همکارانش صورت گرفته است. در این تحقيق عوامل اثرگذار بر عملکرد به دو قسمت رهبري کم هزينه و متمايزسازي تقسيم شد و به منظور مشخص نمودن ارتباط بين فناوري اطلاعات و هريک از عوامل فوق چهار فرضيه ايجاد گرديده است. نتايج تحقيق نشان داده است که فناوري اطلاعات بر عوامل عملکرد شامل رهبري کم هزينه و متمايزسازي موثر است.

[1] .Cohen

[2]. Olsen

    فرضیه ها

 1. منابع فناوري اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر نتایج کارکنان دارد.
 2. منابع فناوري اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر نتایج خدمات به مشتریان دارد.
 3. منابع فناوري اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی دارد.
 4. نتایج کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر نتایج خدمات به مشتریان دارد.
 5. نتایج کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی دارد.

نتایج خدمات به مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد رقابتی دارد.

اهداف تحقیق

 1. بررسی تاثیر منابع فناوري اطلاعات بر نتایج کارکنان.
 2. بررسی تاثیر منابع فناوري اطلاعات بر نتایج خدمات به مشتریان.
 3. بررسی تاثیر منابع فناوري اطلاعات بر عملکرد رقابتی.
 4. بررسی تاثیر نتایج کارکنان بر نتایج خدمات به مشتریان.
 5. بررسی تاثیر نتایج کارکنان بر عملکرد رقابتی.

بررسی تاثیر نتایج خدمات به مشتریان بر عملکرد رقابتی.

 

الف . شرح کامل روش کار و انجام این تحقیق (در اين قسمت كليه مراحل انجام تحقيق با جزئیات و ذكر منابع، روش هاي نمونه برداري، مطالعه و .... نوشته شود)

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی_همبستگی می باشد. در این تحقیق پس از مرور مبانی نظری و گردآوری پیشینه تحقیق بر اساس متون کتابخانه ای، اقدام به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هاخواهد شد. همچنین در این پژوهش جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه در میان اعضای نمونه آماری ابتدا به بررسی پایایی روایی پرسشنامه پرداخته و به آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.

ب: روش گردآوري اطلاعات ( ميداني ، كتابخانه ‌اي و غيره ):

در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده می شود.

پ: ابزار گردآوري اطلاعات:

در  بخش کتابخانه ای از مقالات داخلی وخارجی، کتب و پایان نامه ها و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد.

ت: روش تجزيه و تحليل اطلاعات و روشهاي آماري(كامل توضيح داده شود):

در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. مدل معادلات ساختاری (SEM) ترکیبی از دو مدل اندازه گیری و مدل ساختاری است. یکی از روشهای معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس، روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است که در این تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

پایان نامه مدیریت مدل ترکیبی تحلیل ارزش مشتری،مورد مطالعه: بیمه نوین

 پایان نامه مدیریت بازرگانی ارایه چارچوبی برای به کارگیری مدیریت دانش مشتری در سازمان‌ها به منظور چابکی سازمان

پروپوزال مدیریت بازرگانی شناسايي و اولويت بندي چالشها و مشكلات شبكه هاي اجتماعي در سازمان هاي ايران

پروپوزال مدیریت بازرگانی عوامل موثر و میزان وفاداری بین شبکه توزیع فروشگاهی وشرکت

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسي تاثير استراتژي منابع انساني بر عملكرد نوآوري با نقش ميانجي مديريت دانش

پایان نامه مدیریت بازرگانی تأثیر مدیریت استعداد در فرآیندهای توسعه منابع انسانی در شرکت های بازرگانی استان تهران

پایان نامه مدیریت بررسی تأثیر هوش تجاری بر مدیریت تبلیغات بین‌الملل

پروپوزال مدیریت استراتژیک تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك بر اساس مدل پورتر در مجتمع پتروشيمي مارون

پروپوزال مدیریت بازرگانی ارزیابی تاثیرات به کارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در عملکرد مراکز درمانی

پایان نامه مدیریت بازرگانی نقش برنامه‌ریزی در توسعه صادرات فرش ایران

دانلود پایان نامه مدیریت ارزیابی آمادگی سازمانی برای پذیرش و پیاده‌سازی سامانه آموزش الکترونیکی

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تجربه مشتری با وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری

پروپوزال مدیریت دولتی پروپوزال مدیریت بررسی کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک

پایان نامه مدیرت بازرایابی بررسی عوامل موثر بر تعهدات مصرف‌کننده از دیدگاه مدیران بازاریابی با رویکرد کیفی

پروپوزال مدیریت تاثير منابع فناوري اطلاعات بر عملكرد رقابتي با نقش میانجی زنجيره سود

دانلود مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.