بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی

 

پروپوزال بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی

پروپوزال بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت فناوری اطلاعات به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

بیان مساله

امروزه شكي وجود ندارد كه انقلاب و جهش عظيمي كه در فناوري اطلاعات و ارتباطات روي داده، تمامي جنبه هاي زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده است. در حوزة بهداشت و درمان نيز اگر چه موضوع استفاده از تجهيزات رايانه اي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي در بيمارستانها داراي سابقة نسبتا طولاني است، اما اطلاعات و مستندات موجود نشان از آن دارد كه نگاه سازمانهاي متولي كشورهاي پيشرفته جهان نيز به تازگي به سلامت الكترونيكي و استفادة جامع از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي كيفيت خدمات معطوف شده است. همچنین تغييرات دروني نظامهاي سلامت و تحول ديدگاه بيماري نگر به سلامت نگر و فرد نگر به جامعه نگر در ساليان اخير و پيشرفت چشمگير فناوري اطلاعات در جهان فكر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي كيفيت خدمات سلامت را به دنبال داشته است(درگاهی و دیگران، 1386).

فناوري اطلاعات سلامت تركيبي از علوم پزشكي و فناوري اطلاعات مي باشد كه به صورت الكترونيكي و با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري جمع آوري، پردازش، ذخيره، توزيع و به اشتراك گذاري اطلاعات جامع صوتي، تصويري، متني و عددي را به منظور ايجاد ارتباطات اطلاعاتي و تصميم گيري به عهده دارد(هانراهان و دیگران، 2006).

فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي در حال توسعه به منظور آسان كردن مشاوره و درمان و تشخيص بيماريها به كار  رفته و مزاياي چشمگيري به دنبال دارد كه از آن جمله مي توان به مواردي مثل مستند سازي بهتر، پيگيري موثرتر در دستورات و نتايج آزمايشات، كاهش خطاهاي جدي پزشكي، افزايش كيفيت خدمات سلامت، دسترسي جهاني به اطلاعات سلامت و افزايش آگاهي محققان از طريق دسترسي سريع به موضوعات متنوع اشاره كرد (انگلباردت و نلسون، 2002).

فناوري اطلاعات سلامت در مديريت سلامت فردي، ارائه مراقبت هاي سلامت و سلامت عمومي نقش دارد. در اين حيطه ها، استفاده وسيع از فناوري اطلاعات سلامت مي تواند موجب ارتقاي كيفيت خدمات سلامت، جلوگيري از اشتباهات پزشكي، مديريت بهينه هزينه هاي مراقبت سلامت، افزايش كارايي مديريتي، كاهش امور كاغذي و بهره وري بيشتر از خدمات سلامت گردد. همچنين در سطح فردي به افراد در سالم نگه داشتن خود از طريق جمع آوري اطلاعات سلامت به صورت يك جا يعني ايجاد پرونده پزشكي شخصي، مديريت بهتر آنها و به اشتراك گذاشتن اين اطلاعات با ارائه دهندگان مراقبت سلامت و در سطح سلامت عمومي نيز از طريق شناسايي سريع شيوع بيماري هاي عفوني در سراسر كشور، رديابي بهتر بيماري ها، درمان بيماري هاي مزمن و گردآوري اطلاعات قابل  مقايسه بر اساس هزينه ها و كيفيت مراقبت كمك مي كند(دانبیل، 2012).

عوامل زيادي از قبيل كامپيوتريزاسيون و پيشرفت فناوري، ساختار حرفه پزشكي، اقتصاد پزشكي، فرايندهاي پزشكي، فرايندهاي كاري، عوامل انساني، دولت و قوانين دولتي بر روي بكارگيري اين فناوري ها در حوزه سلامت تأثير دارند(کاچ و چایهو، 1998).

مطالعات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمند مهمترين عامل موثر بر افزايش كارايي و اثربخشي سازمانها محسوب مي شود. به همين دليل صنايع مختلف به منظور حفظ بقاي خويش در محيط پر رقابت كنوني و ارتقاء پيامدهاي خود در جهت استفاده از اين فناوري ها گامهاي  موثري برداشته اند. صنعت سلامت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و كشورهاي مختلف با توجه به نقش و اهميت صنعت مراقبت و تاثير مستقيم و غير مستقيم آن در ابعاد مختلف توسعه جامعه، مقوله فناوري اطلاعات را براي بسط و گسترش اطلاعات سلامت و ارتقاء پيامدهاي نظام بهداشت و درمان مدنظر قرار دادند(صفدری و دیگران،1385).

یکی از اهداف بسیار اساسی گسترش فناوری اطلاعات سلامت در سازمانهای خدمات درمانی، افزایش کیفیت خدمات درمانی می باشد(باردهان و توئین، 2013). اما این موضوع که آیا این سیستمها توانسته اند به هدا خود (یعنی بهبود کیفیت)نائل شوند یا خیر مجهول و ناشناخته باقی مانده است و تا کنون در کشور پژوهشی در این حوزه انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر تلاش دارد تا در قالب مدل مفهومی زیر به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت (شامل چهار متغیر: سیستم های اطلاعات بالینی، سیستم های مالی، سیستم های زمانبندی و سیستم های منابع انسانی) بر کیفیت خدمات درمانی پرداخته و به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که فناوری اطلاعات سلامت چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فناوری اطلاعات سلامت، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

فرضیه های فرعی:

سیستم های اطلاعات بالینی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات دارد.

سیستم های مالی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

سیستم های زمانبندی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

سیستم های منابع انسانی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

پرسش ها

پرسش اصلی

فناوری اطلاعات سلامت، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

پرسش های فرعی:

سیستم های اطلاعات بالینی، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

سیستم های مالی، تاثیر چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

سیستم های زمانبندی، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

سیستم های منابع انسانی، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

روش­هاي تحقيق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران بیمارستانهای خصوصی استان تهران می باشند. که جهت نمونه گيري از روش تصادفی ساده استفاده خواهد شد. در این تحقیق جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه گیری آن، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و برای سنجش روایی ابزار، از روایی همگرا و صوری استفاده می کنیم. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

پيشينه تحقيق و فهرست منابع
مطالعات داخلی :
 1. شیخ طاهری در سال 1392 پژوهشی تحت عنوان "ایمنی بیمار و فناوری اطلاعات سلامت" منتشر کرده است. در این پژوهش به تاثیر فناوری اطلاعات در کاهش خطاهای پزشکی پرداخته شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات می تواند نقش مثبت و موثری در کاهش خطاهای پزشکی از جمله خطاهای دارویی داشته باشد.
 2. اسدی و مستانه در سال 1391 پژوهشی تحت عنوان "چالش های بکارگیری فناوری اطلاعات در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" منتشر کرده اند. هدف این پژوهش بررسی چالش های بکارگیری فناوری اطلاعات در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. بر اساس نتايج حاصل از اين ژوهش، زمينه ها و قابلي تهاي بکارگيري فناوري اطلاعات، بسترهاي مناسب، حوزه هاي نفوذ و نيز موانع فراروي توسعه فناوري اطلاعات از ديدگاه مديران ارشد و متخصصين ارشد اطلاعات در بيمارستان هاي تحت مطالعه شناسايي گرديد. بدين ترتيب، عوامل اثرگذار بر اتخاذ سياست اين بيمارستا نها در مورد کاربر يهاي فناوري اطلاعات مشخص شد که مي تواند زمينه هاي بهره وري از منابع بيمارستاني را فراهم و با کاهش هزينه و کوچک سازي حجم خدمات مؤسسات مراقبتي، فرصت هاي شغلي جديدي را براي شاغلين مراقبت سلامت ايجاد کند. همچنين در اولويت بندي کلان بودجه در سطح وزارت بهداشت به عنوان مبناي سرمايه گذاري فناوري اطلاعات در بيمارستانها مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد.
 3. نطاق و رضایی راد در سال 1390 پژوهشی تحت عنوان "نقش سلامت الکترونیک در ارایه خدمات بهداشتی" منتشر کرده اند. در اين پژوهش به مفهوم سلامت الکترونيک، اهداف آن و مزايا و موانع استفاده از آن پرداخته شده است و سپس حوزه هاي مختلف کاربردي سلامت الکترونيک و موضوعات تعيين کننده دسترسي به برنامه هاي سلامت الکترونيک مطرح شده اند. در آخر هم، به اختصار به سياستهاي کلان سلامت الکترونيک در دولت جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است.
 4. درگاهی و همکارانش در سال 1386 پژوهشی تحت عنوان "راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در نظام سلامت" منتشر کرده اند. هدف این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیات علمی گروههای مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در نظام سلامت است. نتایج این تحقیق نشان داده است که استفاده از ديدگاه متخصصان، صاحب نظران و اعضاي هيأت علمي رشته مدارك پزشكي دانشگاهها موفقيت فناوري اطلاعات در نظام سلامت را تضمين مي كند و ديدگاه اين افراد مي تواند به عنوان پايه اي براي برنامه ريزي راهبردي در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد.
 5. صفدری و همکارانش در سال 1385 پژوهشی تحت عنوان "بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت از دیدگاه اساتید مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور" انجام داده اند. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه اساتید مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مورد اثربخشی فناوری اطلاعات در سه حوزه مدیریت سلامت تحقیقات، آموزش علوم پزشکی و کیفیت خدمات سلامت است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اکثر اساتید مدارک پزشکی کشور در خصوص اثربخشی فناوری اطلاعات در ارتقا مدیریت سلامت تحقیقات و آموزش علوم پزشکی از آگاهی بالایی برخوردارند، ولی سطح آگاهی آنان در خصوص اثربخشی فناوری اطلاعات در کیفیت خدمات سلامت و عوارض بکارگیری آن مطلوب نیست.
تحقیقات خارجی :
 1. باردهان و توئین در سال 2013 پژوهشی تحت عنوان "فناوری اطلاعات سلامت و تاثیر آن بر کیفیت و هزینه ارائه خدمات درمانی" انجام داده اند. این مقاله تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان را بر عملکرد بیمارستان بررسی کرده است. بدین منظور برای فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان، چهار بعد (سیستم های اطلاعات بالینی، سیستم های مالی، سیستم های زمانبندی و سیستم های منابع انسانی) و برای عملکرد نیز دو بعد (کیفیت خدمات و مخارج عملیاتی) را در نظر گرفته اند. همچنین تاثیر چند متغیر کنترل (مانند: اندازه بیمارستان، نوع بیمارستان، شهری/ روستایی، آموزش) نیز بر این روابط سنجیده شده است.
 2. فریمپونگ و همکارانش در سال 2013 پژوهشی تحت عنوان "ظرفیت فناوری اطلاعات سلامت در مراکز سلامت دارای صلاحیت فدرالی: مکانیزمی برای بهبود کیفیت خدمات" انجام داده اند. هدف این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات سلامت در مراکز سلامت دارای صلاحیت فدرالی و تاثیر آن بر بهبود کیفیت خدمات است. نتایج این تحقیق نشان داده است که رابطه مثبتی بین ظرفیت فناوری اطلاعات سلامت و کیفیت خدمات وجود دارد.

2. در سال 2013 پژوهشی تحت عنوان "تاثیر پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بر کارایی پزشکان اورژانس" توسط نیکولاس ریسکو، دیوید اندرسون، براک گلدن ، ادوارد واسیل، فرمین باراتو، لارا پیمنتل و جان مارک هیرشون صورت گرفته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بر دپارتمان اورژانس در دو بیمارستان بوده است. داده های این تحقیق طی مشاهدات بیماران در طول 7 ماه در دو بیمارستان جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که در ابتدای  پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بر دپارتمان اورژانس کارایی دچار کاهش شده اما پس از انطباق کامل این سیستم کارایی روند رو به رشد داشته و شروع به افزایش می کند.

 1. در سال 2013 تحقیق با عنوان " پیاده سازی فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستانهای با مدیریت سلامت سنتی و تاثیر نتایج آن بر بیماران" توسط جون اسپتز، جامز بارگس و کیاران فیبز انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت مراقبت ها در بیمارستانهای با مدیریت سنتی بوده است. داده های این تحقیق از منابع اطلاعاتی بیمارستانهای با مدیریت سنتی و جمع آوری اطلاعات اصلی از این بیمارستانها بدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داده که پیاده سازی فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستانهای با مدیریت سلامت سنتی در ابتدای امر دارای اثرات ترکیبی مثبت و منفی بر روی بیماران داشته است .اما پس از تکمیل این فرایند تاثیر قابل توجهی بر روی بیماران مشاهده نشده است.
- اهداف تحقيق: (شامل اهداف علمي، کاربردي و نوآوري­هاي تحقيق)
اهداف علمي

هدف اصلی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات بالینی بر کیفیت خدمات درمانی.

بررسی تاثیر سیستم های مالی بر کیفیت خدمات درمانی.

بررسی تاثیر سیستم های زمانبندی بر کیفیت خدمات درمانی.

بررسی تاثیر سیستم های منابع انسانی بر کیفیت خدمات درمانی.

 

اهداف کاربردي

بهره گیری از نتایج تحقیق در بیمارستانهای خصوصی استان تهران جهت استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی

استفاده سایر محققین جهت بسط و توسعه دانش نظری در حوزه فناوری اطلاعات سلامت

 

نوآوري­هاي تحقيق

نوآوری تحقیق به لحاظ قلمرو مکانی: از آنجا که پژوهش هایی از این دست در بیمارستانهای خصوصی استان تهران به حد کفایت انجام نشده است، لذا به لحاظ قلمرو مکانی این پژوهش دارای نوآوری می باشد.

نوآوری تحقیق به لحاظ روش تجزیه و تحلیل: از آنجا که در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده می شود و طبق بررسی های انجام شده در هیچ یک از پژوهش های مشابه چنین روشی بکار برده نشده است لذا می توان گفت که پژوهش حاضر به لحاظ روش تجزیه و تحلیل دارای نوآوری می باشد.

پروپوزال مدیریت بازاریابی(استراتژی)
موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی
موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

فصل اول پایان نامه مدیریت بازرگانی بیمه

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری CRM

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزشپایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و استخراج مقاله

موسسه ادیب مشاور در زمینه نگارش مقاله ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس به یکی از صورت های زیر به شما عزیزان خدمات ارائه می دهد:

تعریف موضوع از سوی ما، ارائه لیست موضوعات به شما و انتخاب یکی از آن ها توسط شما، مشاوره به شما جهت تدوین مقاله، نگارش مقاله، ارسال مقاله به یکی از ژورنال های ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی معتبر مرتبط، اخذ پذیرش و در نهایت چاپ مقاله.

مشاوره جهت استخراج مقاله، نگارش مقاله از پایان نامه انجام شده شما و به روز رسانی و تقویت آن در حد پذیرش و چاپ در ژورنال های معتبر مورد نظر شما.

انجام کار میدانی و پژوهش آزمایشگاهی توسط شما و مشاوره جهت تدوین مقاله، ارسال مقاله به یکی از ژورنال های ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی معتبر توسط ما جهت اخذ پذیرش و در نهایت چاپ مقاله.

ارائه مقاله فارسی از سوی شما، ویرایش مقاله و اعمال تغییرات لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مقاله جهت ترجمه، مشاوره جهت ارسال و پذیرش مقاله به یکی از ژورنال های معتبر و مرتبط ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی.

ارائه مقاله تدوین شده و ترجمه شده از سوی شما، ویرایش مقاله و اعمال تغییرات لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مقاله و مشاوره جهت ارسال و پذیرش مقاله به یکی از ژورنال های معتبر و مرتبط ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی.

مقالات ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس

موسسهادیب مشاورمفتخر است تا تنها گروهی باشد که خدمات مشاوره و آموزش چاپ مقالات ISI با ضریب تاثیر (Impact Factor) بالای یک و در نشریات معتبر رایگان را در اختیار شما قرار دهد.

ما به شما ژورنال های مورد تائید وزارت علوم، دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی را معرفی می کنیم.

امکان جستجوی مرتبه علمی و سایر مشخصات ژورنال ها در سایت تامسون برای شما وجود دارد.

ژورنال مقصد برای پذیرش و چاپ مقاله ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کنفرانس، پس از نهایی شدن با متقاضیان هماهنگ می شود.

تا حد امکان مقالات به ژورنال های تخصصی موضوع مربوطه و دارای ضریب تاثیر (Impact Factor) ارسال می گردند.

انجام پایان نامه ادیب مشاور

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و شبیه سازی آن

موسسه ادیب مشاور با داشتن اساتیدی مجرب در حوزه کلیه تحلیل های آماری پرسشنامه ای، و انواع آزمون‌های آماري در تکمیل فصل چهار پایان نامه، به دانشجویان در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات مشاوره و آموزش حرفه ای ارائه می دهد. هدف موسسه ادیب این است که دانشجویان کشور عزیزمان را در نگارش با کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد یاری دهد.

خدمات ما شامل مشاوره و آموزش تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزارهای زیر می باشد:

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم.

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست.

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند:

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید.

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

 • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
 • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
 • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
 • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
 • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
 • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
 • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
 • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد.

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، اقتصاد و حسابداری است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای این نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

نرم افزار SPSS

نرم افزار گمز

نرم افزار دیگ سایلنت DIGSILENT

شبیه سازی با COMSOL

شبیه سازی با pscad

شبیه سازی با PSIM

نرم افزار Microfit

نرم افزار EQS

نرم افزار COMFAR

نرم افزار OXMETRICS

نرم افزار GAMS

نرم افزار SAS

نرم افزار STATISTICA

نرم افزار Splus

نرم افزار Microfit

نرم افزار Mapple

نرم افزار Axume

نرم افزار PHStat

نرم افزار SigmaPlot

نرم افزار DE

نرم افزار PQ Method

نرم افزار GeoDa

نرم افزار FX Equation 4.004.5

نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

نرم افزار ProKalc 7.9f

نرم افزار GA Solver

نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

نرم افزار Gretl

نرم افزار RATS

نرم افزار CATS

نرم افزار Algebra Equation Solver

نرم افزار WINQSB

نرم افزار SHAZAM 14

نرم افزار Algebrator 4.2 Build

نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276

نرم افزار Basic Math Solved! 2008

نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536

نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41

و …

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.