بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی

 

پروپوزال بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی

پروپوزال بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی

در نمونه پروپوزال ارشد مدیریت فناوری اطلاعات به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

بیان مساله

امروزه شكي وجود ندارد كه انقلاب و جهش عظيمي كه در فناوري اطلاعات و ارتباطات روي داده، تمامي جنبه هاي زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده است. در حوزة بهداشت و درمان نيز اگر چه موضوع استفاده از تجهيزات رايانه اي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي در بيمارستانها داراي سابقة نسبتا طولاني است، اما اطلاعات و مستندات موجود نشان از آن دارد كه نگاه سازمانهاي متولي كشورهاي پيشرفته جهان نيز به تازگي به سلامت الكترونيكي و استفادة جامع از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي كيفيت خدمات معطوف شده است. همچنین تغييرات دروني نظامهاي سلامت و تحول ديدگاه بيماري نگر به سلامت نگر و فرد نگر به جامعه نگر در ساليان اخير و پيشرفت چشمگير فناوري اطلاعات در جهان فكر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاي كيفيت خدمات سلامت را به دنبال داشته است(درگاهی و دیگران، 1386).

فناوري اطلاعات سلامت تركيبي از علوم پزشكي و فناوري اطلاعات مي باشد كه به صورت الكترونيكي و با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري جمع آوري، پردازش، ذخيره، توزيع و به اشتراك گذاري اطلاعات جامع صوتي، تصويري، متني و عددي را به منظور ايجاد ارتباطات اطلاعاتي و تصميم گيري به عهده دارد(هانراهان و دیگران، 2006).

فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي در حال توسعه به منظور آسان كردن مشاوره و درمان و تشخيص بيماريها به كار  رفته و مزاياي چشمگيري به دنبال دارد كه از آن جمله مي توان به مواردي مثل مستند سازي بهتر، پيگيري موثرتر در دستورات و نتايج آزمايشات، كاهش خطاهاي جدي پزشكي، افزايش كيفيت خدمات سلامت، دسترسي جهاني به اطلاعات سلامت و افزايش آگاهي محققان از طريق دسترسي سريع به موضوعات متنوع اشاره كرد (انگلباردت و نلسون، 2002).

فناوري اطلاعات سلامت در مديريت سلامت فردي، ارائه مراقبت هاي سلامت و سلامت عمومي نقش دارد. در اين حيطه ها، استفاده وسيع از فناوري اطلاعات سلامت مي تواند موجب ارتقاي كيفيت خدمات سلامت، جلوگيري از اشتباهات پزشكي، مديريت بهينه هزينه هاي مراقبت سلامت، افزايش كارايي مديريتي، كاهش امور كاغذي و بهره وري بيشتر از خدمات سلامت گردد. همچنين در سطح فردي به افراد در سالم نگه داشتن خود از طريق جمع آوري اطلاعات سلامت به صورت يك جا يعني ايجاد پرونده پزشكي شخصي، مديريت بهتر آنها و به اشتراك گذاشتن اين اطلاعات با ارائه دهندگان مراقبت سلامت و در سطح سلامت عمومي نيز از طريق شناسايي سريع شيوع بيماري هاي عفوني در سراسر كشور، رديابي بهتر بيماري ها، درمان بيماري هاي مزمن و گردآوري اطلاعات قابل  مقايسه بر اساس هزينه ها و كيفيت مراقبت كمك مي كند(دانبیل، 2012).

عوامل زيادي از قبيل كامپيوتريزاسيون و پيشرفت فناوري، ساختار حرفه پزشكي، اقتصاد پزشكي، فرايندهاي پزشكي، فرايندهاي كاري، عوامل انساني، دولت و قوانين دولتي بر روي بكارگيري اين فناوري ها در حوزه سلامت تأثير دارند(کاچ و چایهو، 1998).

مطالعات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمند مهمترين عامل موثر بر افزايش كارايي و اثربخشي سازمانها محسوب مي شود. به همين دليل صنايع مختلف به منظور حفظ بقاي خويش در محيط پر رقابت كنوني و ارتقاء پيامدهاي خود در جهت استفاده از اين فناوري ها گامهاي  موثري برداشته اند. صنعت سلامت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و كشورهاي مختلف با توجه به نقش و اهميت صنعت مراقبت و تاثير مستقيم و غير مستقيم آن در ابعاد مختلف توسعه جامعه، مقوله فناوري اطلاعات را براي بسط و گسترش اطلاعات سلامت و ارتقاء پيامدهاي نظام بهداشت و درمان مدنظر قرار دادند(صفدری و دیگران،1385).

یکی از اهداف بسیار اساسی گسترش فناوری اطلاعات سلامت در سازمانهای خدمات درمانی، افزایش کیفیت خدمات درمانی می باشد(باردهان و توئین، 2013). اما این موضوع که آیا این سیستمها توانسته اند به هدا خود (یعنی بهبود کیفیت)نائل شوند یا خیر مجهول و ناشناخته باقی مانده است و تا کنون در کشور پژوهشی در این حوزه انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر تلاش دارد تا در قالب مدل مفهومی زیر به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت (شامل چهار متغیر: سیستم های اطلاعات بالینی، سیستم های مالی، سیستم های زمانبندی و سیستم های منابع انسانی) بر کیفیت خدمات درمانی پرداخته و به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که فناوری اطلاعات سلامت چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فناوری اطلاعات سلامت، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

فرضیه های فرعی:

سیستم های اطلاعات بالینی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات دارد.

سیستم های مالی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

سیستم های زمانبندی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

سیستم های منابع انسانی، تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات درمانی دارد.

پرسش ها

پرسش اصلی

فناوری اطلاعات سلامت، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

پرسش های فرعی:

سیستم های اطلاعات بالینی، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

سیستم های مالی، تاثیر چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

سیستم های زمانبندی، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

سیستم های منابع انسانی، چه تاثیری بر کیفیت خدمات درمانی دارد؟

روش­هاي تحقيق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران بیمارستانهای خصوصی استان تهران می باشند. که جهت نمونه گيري از روش تصادفی ساده استفاده خواهد شد. در این تحقیق جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه گیری آن، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و برای سنجش روایی ابزار، از روایی همگرا و صوری استفاده می کنیم. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی(PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده خواهد شد.

پيشينه تحقيق و فهرست منابع
مطالعات داخلی :
  1. شیخ طاهری در سال 1392 پژوهشی تحت عنوان "ایمنی بیمار و فناوری اطلاعات سلامت" منتشر کرده است. در این پژوهش به تاثیر فناوری اطلاعات در کاهش خطاهای پزشکی پرداخته شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات می تواند نقش مثبت و موثری در کاهش خطاهای پزشکی از جمله خطاهای دارویی داشته باشد.
  2. اسدی و مستانه در سال 1391 پژوهشی تحت عنوان "چالش های بکارگیری فناوری اطلاعات در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" منتشر کرده اند. هدف این پژوهش بررسی چالش های بکارگیری فناوری اطلاعات در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. بر اساس نتايج حاصل از اين ژوهش، زمينه ها و قابلي تهاي بکارگيري فناوري اطلاعات، بسترهاي مناسب، حوزه هاي نفوذ و نيز موانع فراروي توسعه فناوري اطلاعات از ديدگاه مديران ارشد و متخصصين ارشد اطلاعات در بيمارستان هاي تحت مطالعه شناسايي گرديد. بدين ترتيب، عوامل اثرگذار بر اتخاذ سياست اين بيمارستا نها در مورد کاربر يهاي فناوري اطلاعات مشخص شد که مي تواند زمينه هاي بهره وري از منابع بيمارستاني را فراهم و با کاهش هزينه و کوچک سازي حجم خدمات مؤسسات مراقبتي، فرصت هاي شغلي جديدي را براي شاغلين مراقبت سلامت ايجاد کند. همچنين در اولويت بندي کلان بودجه در سطح وزارت بهداشت به عنوان مبناي سرمايه گذاري فناوري اطلاعات در بيمارستانها مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد.
  3. نطاق و رضایی راد در سال 1390 پژوهشی تحت عنوان "نقش سلامت الکترونیک در ارایه خدمات بهداشتی" منتشر کرده اند. در اين پژوهش به مفهوم سلامت الکترونيک، اهداف آن و مزايا و موانع استفاده از آن پرداخته شده است و سپس حوزه هاي مختلف کاربردي سلامت الکترونيک و موضوعات تعيين کننده دسترسي به برنامه هاي سلامت الکترونيک مطرح شده اند. در آخر هم، به اختصار به سياستهاي کلان سلامت الکترونيک در دولت جمهوري اسلامي ايران اشاره شده است.
  4. درگاهی و همکارانش در سال 1386 پژوهشی تحت عنوان "راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در نظام سلامت" منتشر کرده اند. هدف این پژوهش بررسی نگرش اعضای هیات علمی گروههای مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در نظام سلامت است. نتایج این تحقیق نشان داده است که استفاده از ديدگاه متخصصان، صاحب نظران و اعضاي هيأت علمي رشته مدارك پزشكي دانشگاهها موفقيت فناوري اطلاعات در نظام سلامت را تضمين مي كند و ديدگاه اين افراد مي تواند به عنوان پايه اي براي برنامه ريزي راهبردي در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد.
  5. صفدری و همکارانش در سال 1385 پژوهشی تحت عنوان "بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت از دیدگاه اساتید مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور" انجام داده اند. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه اساتید مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مورد اثربخشی فناوری اطلاعات در سه حوزه مدیریت سلامت تحقیقات، آموزش علوم پزشکی و کیفیت خدمات سلامت است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اکثر اساتید مدارک پزشکی کشور در خصوص اثربخشی فناوری اطلاعات در ارتقا مدیریت سلامت تحقیقات و آموزش علوم پزشکی از آگاهی بالایی برخوردارند، ولی سطح آگاهی آنان در خصوص اثربخشی فناوری اطلاعات در کیفیت خدمات سلامت و عوارض بکارگیری آن مطلوب نیست.
تحقیقات خارجی :
  1. باردهان و توئین در سال 2013 پژوهشی تحت عنوان "فناوری اطلاعات سلامت و تاثیر آن بر کیفیت و هزینه ارائه خدمات درمانی" انجام داده اند. این مقاله تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان را بر عملکرد بیمارستان بررسی کرده است. بدین منظور برای فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان، چهار بعد (سیستم های اطلاعات بالینی، سیستم های مالی، سیستم های زمانبندی و سیستم های منابع انسانی) و برای عملکرد نیز دو بعد (کیفیت خدمات و مخارج عملیاتی) را در نظر گرفته اند. همچنین تاثیر چند متغیر کنترل (مانند: اندازه بیمارستان، نوع بیمارستان، شهری/ روستایی، آموزش) نیز بر این روابط سنجیده شده است.
  2. فریمپونگ و همکارانش در سال 2013 پژوهشی تحت عنوان "ظرفیت فناوری اطلاعات سلامت در مراکز سلامت دارای صلاحیت فدرالی: مکانیزمی برای بهبود کیفیت خدمات" انجام داده اند. هدف این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات سلامت در مراکز سلامت دارای صلاحیت فدرالی و تاثیر آن بر بهبود کیفیت خدمات است. نتایج این تحقیق نشان داده است که رابطه مثبتی بین ظرفیت فناوری اطلاعات سلامت و کیفیت خدمات وجود دارد.

2. در سال 2013 پژوهشی تحت عنوان "تاثیر پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بر کارایی پزشکان اورژانس" توسط نیکولاس ریسکو، دیوید اندرسون، براک گلدن ، ادوارد واسیل، فرمین باراتو، لارا پیمنتل و جان مارک هیرشون صورت گرفته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بر دپارتمان اورژانس در دو بیمارستان بوده است. داده های این تحقیق طی مشاهدات بیماران در طول 7 ماه در دو بیمارستان جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که در ابتدای  پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بر دپارتمان اورژانس کارایی دچار کاهش شده اما پس از انطباق کامل این سیستم کارایی روند رو به رشد داشته و شروع به افزایش می کند.

  1. در سال 2013 تحقیق با عنوان " پیاده سازی فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستانهای با مدیریت سلامت سنتی و تاثیر نتایج آن بر بیماران" توسط جون اسپتز، جامز بارگس و کیاران فیبز انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت مراقبت ها در بیمارستانهای با مدیریت سنتی بوده است. داده های این تحقیق از منابع اطلاعاتی بیمارستانهای با مدیریت سنتی و جمع آوری اطلاعات اصلی از این بیمارستانها بدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داده که پیاده سازی فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستانهای با مدیریت سلامت سنتی در ابتدای امر دارای اثرات ترکیبی مثبت و منفی بر روی بیماران داشته است .اما پس از تکمیل این فرایند تاثیر قابل توجهی بر روی بیماران مشاهده نشده است.
- اهداف تحقيق: (شامل اهداف علمي، کاربردي و نوآوري­هاي تحقيق)
اهداف علمي

هدف اصلی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات سلامت بر کیفیت خدمات درمانی.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات بالینی بر کیفیت خدمات درمانی.

بررسی تاثیر سیستم های مالی بر کیفیت خدمات درمانی.

بررسی تاثیر سیستم های زمانبندی بر کیفیت خدمات درمانی.

بررسی تاثیر سیستم های منابع انسانی بر کیفیت خدمات درمانی.

 

اهداف کاربردي

بهره گیری از نتایج تحقیق در بیمارستانهای خصوصی استان تهران جهت استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی

استفاده سایر محققین جهت بسط و توسعه دانش نظری در حوزه فناوری اطلاعات سلامت

 

نوآوري­هاي تحقيق

نوآوری تحقیق به لحاظ قلمرو مکانی: از آنجا که پژوهش هایی از این دست در بیمارستانهای خصوصی استان تهران به حد کفایت انجام نشده است، لذا به لحاظ قلمرو مکانی این پژوهش دارای نوآوری می باشد.

نوآوری تحقیق به لحاظ روش تجزیه و تحلیل: از آنجا که در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده می شود و طبق بررسی های انجام شده در هیچ یک از پژوهش های مشابه چنین روشی بکار برده نشده است لذا می توان گفت که پژوهش حاضر به لحاظ روش تجزیه و تحلیل دارای نوآوری می باشد.

پروپوزال مدیریت بازاریابی(استراتژی)

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

فصل اول پایان نامه مدیریت بازرگانی بیمه

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.