پروپوزال مهندسی صنایع شناسایی و اولویت بندی مزایا و معایب برون سپاری واحدهای پاراکلینیک بیمارستان

 

در نمونه پروپوزال ارشد مهندسی صنایع به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

 

مهندسی صنایع با رویکرد فازی و روش تاپسیس

 

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق):

اقتصاد رقابتی مراقبت هاي بهداشتی درمانی، پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در سازمان هاي بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکی، این واحدها را ناچار به استفاده از رویکردها و ابزارهاي نوین مدیریتی و سازمانی کرده است]1[. از آن جمله میتوان به مواردي نظیر 1ISO 9001:2008 ,2TQM مهندسی مجدد و… اشاره کرد. در این میان یکی از موثرترین ابزارها که میتواند به عنوان استراتژي به سازي در دانشگاه مدنظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازي (کاهش تصدي گري) است. دلایل متعددي براي کاهش تصدي گري و کوچک سازي اندازه بخش دولتی وجود دارد]2-3[.

مهمترین این موارد پایین بودن سطح کیفیت خدمات، بالا بودن میزان هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم خدمات، ضرورت افزایش رضایت خدمت گیرندگان، ضرورت افزایش کیفیت فعالیت هاي اصلی دانشگاه هاي علوم پزشکی از طریق تمرکز بیشتر بر فرآیندهاي تخصصی، تاکید قوانین مختلف در سطح دولت و وزارت بهداشت مبنی بر خرید خدمات و کوچک سازي حجم دولت می باشند و نیز قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور و طرح تکریم ارباب رجوع، ضرورت طراحی مکانیسم هاي کنترلی و بررسی مقایسه اي میزان مصرف سوخت در فضاهاي مشابه به منظور تعیین دلایل عدم استفاده بهینه و اصلاح وضعیت موجود از دیگر دلایل تمایل  سازمان ها به کاهش تصديگري خدمات میباشد ]4[.

از آنجا که دستگاه هاي اجرایی و مدیران آنها اهمیت فوق العاده سیاست گذاري و برنامه ریزي و نظارت را فداي اقدامات اجرایی نموده اند و با خطاهاي بوجود آمده، باعث هدر رفتن منابع شده و از عرصه رقابت و پیشرفت دور مانده اند لذا طی چند دهه اخیر یکی از روش هاي بکار رفته در همه عرصه ها، استراتژي تامین منابع از خارج سازمان و آزاد سازي می باشد، که مکانیسم جدیدي از کاهش حضور دولت و افزایش حضور مردم در عرصه هاي اجتماعی همراه با افزایش رقابت و در نتیجه برنده شدن پشتکار و خلاقیت است]4[.

همانطور که کیان مهر در پایان نامه خود نتیجه گیري می نماید، استراتژي برون سپاري باعث کاهش هزینه ها، بهبود نظارت و کنترل، پرداختن به کارهاي اصلی سازمان گردیده است. علاوه بر این باعث کوچک شدن سازمان اصلی و اهمیت دادن بیشتر بر قابلیت هاي بارز شده است که در این راه اصول مدیریت تغییر، مدیریت بحران و بستر سازي فرهنگی مد نظر قرار گرفته است ]10[.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در جهت منطقی نمودن اندازه دولت، تقویت نظام

پاسخ گویی و کارآمدکردن عرضه خدمات سلامت و آموزش پزشکی و در راستاي اجراي تبصره 5 ماده 2  ضوابط اجرایی بودجه سال 82 و قانون سوم توسعه، مستندات و الزامات قانونی دیگر مبنی بر کاهش تصدي خدمات عمومی و استفاده بهینه از منابع توام با نظارت مستمر  طرح کاهش تصدي گري در خدمات پشتیبانی را در 41 بیمارستان پایلوت اجرا نموده است ]4[. پیرو آن در راستاي اجراي مفاد ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ارتقا مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وري و در نهایت افزایش رضایت مندي آحاد جامعه، الگویی نوین از مدیریت با بکارگیري استراتژي هاي مدیریت عملکرد کارکنان، بودجه ریزي عملیاتی، کاهش تصدي خدمات، مدیریت نگهداشت، استقرار نظام جامع اطلاعات و ارتباطات بهداشتی و نظام جامع مدیریت بیمارستان با صرف اعتبارات کلان در قانون بودجه سال 85 ، (طرح اداره 18 بیمارستان به صورت هیات امنایی را اجرا نمود.( دستورالعمل اداره بیمارستان ها،  1385 سیاست عقد قرارداد و خرید استراتژیک خدمات می تواند یک سیاست کلیدي براي بهبود عملکرد نظام سلامت باشد. نظام سلامت می بایستی از خرید منفعلانه خدمات که اغلب شامل پرداخت هاي گذشته نگر به عرضه کنندگان خدمات است، به سیاست خرید استراتژیک روي بیاورد که طی آن خرید خدمات با تصمیمات فعالانه در مورد خدماتی که می بایست خریداري شوند، دوره زمانی که باید خریداري شوند، افرادي که می بایست خرید از آنها صورت گیرد و نتایجی که به دنبال آن هستیم، صورت می گیرد می توان از عقد قرارداد براي خرید مراقبتهاي بهداشتی اولیه و برآوردن نیازهاي سلامتی جمعیتهاي خاص استفاده نمود. ]5-9[

برون سپاري را الوانی از دو دیدگاه مطرح می نماید از دیدگاه آماري و از دیدگاه بهره وري در رابطه با  برون سپاري از دیدگاه آماري اینگونه بیان می دارد: براساس آمار جهانی بیش از 90% شرکت ها حداقل یکی از فعالیت هاي خود را برون سپاري می کنند و براساس آخرین گزارشات، 30% آنها پس از 2 سال از برون سپاري، ابراز نارضایتی کرده اند. واگذاري توان هاي بالقوه دربرگیرنده بیش از 80 معیار اندازه گیري است که این امر نشان دهنده آن است که چگونه شرکت ها تلفیقی منطقی از برنامه ریزي و اجرا را ارائه می نمایند و نیز درباره برون سپاري از دیدگاه بهره وري می فرماید: سازمان ها براي دست یابی به بهره وري نیاز دارند تعدادي از فرآیندهاي خود را برون سپاري کنند. بهره وري از دو جز اصلی کارایی و اثربخشی تشکیل می شود که بخش کارایی مربوط به تعیین نیازها و خواسته هاي مشتریان و بخش اثربخشی شامل منابع مورد استفاده می باشد. از  نقطه نظر دیگر اثربخشی نگاه به بیرون و کارایی نگاه به درون سازمان دارد ]15[. بر اساس مطالعات مقدماتی انجام شده مشخص شد که یکی از مهمترین علت هاي واگذاري داروخانه بیمارستان به شرکت تعاونی دارویی، بدهکاري به

شرکت هاي دارویی بوده است که از سوي برخی از آنها مورد تحریم قرارگرفته و نیز به علت کمبود بودجه قادر به تهیه همه اقلام دارویی مورد نیاز نبوده است. در نتیجه فقط داروهاي مورد نیاز بخش هاي بستري، اتاق عمل و اورژانس را تا حد توان تهیه می نموده و بنابراین اکثر بیماران سرپایی و بعضی از بیماران بستري، داروهاي مورد نیاز خود را از داروخانه هاي سطح شهر تهیه می نموده اند. مشکل دیگر عدم نظارت کافی بر برونرفت دارو از داروخانه و رایگان بودن فرانشیز دارو براي پرسنل بیمارستان بوده، که گاه برخی نیازهاي دارویی همسایگان خود را نیز از این مرکز تهیه می نموده اند.

آنچه مسلم است مدیر بیمارستان، مسئول تمامی امور مرتبط با داروخانه بیمارستان از جمله تهیه و توزیع دارو، هزینه ها و درآمدهاي داروخانه، پرسنل شاغل داروخانه و… می باشد و می بایست وقت و انرژي بسیاري را صرف رفع مشکلات و مرتفع نمودن نیازهاي داروخانه نماید. از آنجا که وزارت بهداشت طرح کاهش تصدي گري را به صورت پایلوت در خدمات پشتیبانی بیمارستان ها، اجرا و نتایج حاصله را بررسی نموده است، ولی نتایج اجراي این طرح در واحدهاي پاراکلینیکی ناشناخته میباشد، در نتیجه نیاز به بررسی نتایج اجراي طرح کاهش تصديگري بخش های پاراکلینیک احساس میگردد. لذا محقق تصمیم دارد وضعیت بخش های پاراکلینیک بیمارستان نفت مسجد سلیمان را قبل و بعد از کاهش تصدیگري بررسی نماید.

 

د- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

بر اساس نظریات ویتر در بسیاري از کشورها، ارائه دهنده اصلی مراقبت هاي بهداشتی درمانی بخش خصوصی است. همچنین بخش خصوصی در سایر حوزه هاي مهم مرتبط با سلامت مانند تولید و بازاریابی غذاهاي غنی شده، واکسن ها و… فعالیت دارد. محققین مشاهده نموده اند که موسسات خصوصی از لحاظ تکنیکی کاراتر از سازمان هاي عمومی هستند. بنابراین یکی از دلایل کار با بخش خصوصی استفاده از مزیت هاي بالقوه بخش خصوصی است. با این حال شواهدي در دست نیست که نشان دهد بخش خصوصی  همواره کارایی بیشتر داشته و یا کیفیت بهتري ارائه می نماید]12-13[.

با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1388 کل کشور، به منظور اداره بیمارستان ها به صورت هیات امنایی مبلغ هنگفتی اختصاص یافته است و نیز طبق ماده 9 دستورالعمل نحوه اداره بیمارستان هاي مندرج درجدول شماره 8 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، بیمارستان ها میتوانند پس از تصویب هیات امنا، رأسا براي وظایف پشتیبانی و خدماتی خود با شرکت هاي غیردولتی تایید صلاحیت شده بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، با قیمت هر واحد و قیمت کل به طور شفاف انعقاد قرارداد نمایند (دستورالعمل نحوه اداره بیمارستان ها،1388 ) با توجه به اینکه بخش های پارا کلینیک یکی از واحدهاي مهم و درآمدزاي هر بیمارستان می باشند، در نتیجه نیاز مبرم به بررسی وضعیت بخش های پاراکلینیک بیمارستان نفت مسجدسلیمان قبل و بعد از واگذاري می باشد، تا امکان ارزیابی نتایج واگذاري بررسی و تحلیل گردد.

براي بررسی روند برون سپاري لاسیتی و کاکس موارد زیر را نام برده اند: حجم برون سپاري، برون سپاري تمام فعالیت ها، برون سپاري بخشی از فعالیت ها، عدم برون سپاري و انجام فعالیت ها در داخل سازمان فاقد شیوه ارزیابی، مقایسه عملکرد تامین کننده با عملکرد داخلی، بررسی اجراي فعالیت در داخل سازمان، مقایسه دو تامین کننده با هم، مقایسه بیش از دو تامین کننده با هم دوره قرارداد کمتر از3 سال، بین 3 تا 8 سال، بیش از 8 سال) نوع قرارداد( قرارداد استاندارد، قرارداد با جزئیات کامل، قرارداد ترکیبی، همکاري استراتژیک ) زمان قرارداد و رضایت از برون سپاري( رضایت کامل، رضایت نسبی، عدم رضایت، عدم تعیین میزان رضایت. در این پژوهش از نظر حجم برون سپاري، بخشی از فعالیت های واگذارشده، از نظر شیوه ارزیابی، مقایسه عملکرد تامین کننده با عملکرد داخلی صورت خواهد پذیرفت.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

 

تورانی و همکاران (2010 ) کـه در مورد برون سپاری آزمایشگاه ها انجام شـده اسـت، توصـیه نموده مراکز درمـانی قبـل از بـرون سـپاری مـوارد زیـر را بررسی نمایند: تضاد منافع بازیگران ایـن عرصـه، توانـایی مرکز درمانی برای پـایش عملکـرد پیمانکـاران، میـزان در دسترس بودن، قابل اعتماد بودن و ثبات داشتن پیمان کاران بخش خصوصی، هزینه نسبی ارائه خدمت در درون مرکـز درمانی و توسط بخش خصوصی و در نهایت تغییراتی کـه بایــد در قــوانین داده شــود.

چاسین و همکاران (2007) یــک چهارچوب مفهومی برای نشان دادن تأثیر برون سـپاری بـر عملکــرد نظــام ســلامت ترســیم نمــوده اســت. در ایــن چهــارچوب بــر نحــوه اجــرای بــرون ســپاری و عوامــل تعیین کننده موفقیت آن تأکید شده است. این مطالعـه بیـان نمــوده اســت کــه بــدون توجــه بــه شــرایطی کــه در آن برون سپاری به اجرا گذاشته می شود صحبت از تأثیر مثبـت یا منفی آن گمراه کننده است.

پریکر و همکاران (2014) در گزارش های خود به این نکته اشاره نموده اند که قبل از این که دولت ها وارد خرید خدمات از بخش خصوصی شوند، وضع مقررات برای تنظیم روابط بخش دولتی و خصوصی و بهبود مهارت های انعقاد قراردادهای برون سپاری ضروری است. نتایج نشان گر تمایل زیاد مدیران به برون سپاری دو خدمت رادیولوژی و آزمایشگاه است، البته وضعیت واگذاری این دو خدمت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز نشان می دهد که علی رغم تمایل زیاد مدیران به

برون سپاری، تعداد کمی از بیمارستان ها، این دو خدمت را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. یکی از دلایل این موضوع می تواند شرایط سختی باشد که برای شرکت کنندگان در مناقصه در نظر گرفته شده است. بنابراین تعداد پیمانکاران واجد شرایط برای تامین این خدمات کم است و این امر باعث کاهش سرعت در واگذاری به بخش خصوصی شده است.

گروه پژوهشگران ایران (1392) به بررسی وضعیت کلی واگذاری های دانشگاه های علوم پزشکی کشور پرداخت، نشان گر تمایل زیاد واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی به برون سپاری خدمات پشتیبانی بود و دلیل آن سادگی نسبی و تعداد زیاد پیمانکاران برای ارائه این خدمات بیان گردید. همچنین وجود ضوابط قانونی جدی تر و قدیمی تر برای واگذاری خدمات پشتیبانی در دستگاه های اجرایی باعث افزایش برون سپاری این خدمات گردیده است.

 

طبیبی و همکاران (1393) در پژوهشی که راهبرد کاهش تصدی را در خدمات پشتیبانی بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1393 بررسی می نمودند، به این نتیجه رسیدند که به طور میانگین (86%) از خدمت تغذیه برون سپاری شده است و این حجم زیاد واگذاری ها را در دانشگاه نشان می دهد.

 

و– جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

اولویت بندی مزایا و معایب برون سپاری واحدهای پاراکلینیک بیمارستان صنعت  نفت مسجدسلیمان تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف کلی:

شناسایی و اولویت بندی مزایا و معایب برون سپاری واحدهای پاراکلینیک بیمارستان نفت مسجدسلیمان

اهداف اختصاصی:

  • تعیین تاثیر برون سپاری بر افزایش سرعت خدمات دهی واحدهای مشمول این طرح
  • تعیین تاثیر برون سپاری بر ارتقا بهره وری و افزایش کارایی واحدها در زمینه های مختلف
  • تعیین تاثیر برون سپاری بر افزایش مسئولیت پذیری و بهبود رفتار کارکنان با بیماران
  • تعیین تاثیر برون سپاری بر سرپوش گذاشتن بر ضعف های واحدها

 

 

 

ح– در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏ وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

واحدهای پاراکلینیک بیمارستان های مختلف

 

ط- سؤالات تحقیق:

3- اهمیت هر یک از مزایا و معایب برون سپاری واحدهای پاراکلینیک بیمارستان صنعت  نفت مسجدسلیمان چیست؟

 

ی- فرضيه ‏هاي تحقیق:

 

ک- تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

برون سپاری: هنگامی که سازمان بر پایه یک قرارداد (پيمان تعهد شده)، برخي از فرآيندهاي خود را به بيرون از سازمان واگذار مي نمايد،این عمل را ”’برون‌سپاری”’ می‌نامند.

 

5- روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

مطالعه ی حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع پدیدار شناسی تفسیری است. پدیدارشناسی تفسیری به بررسی معانی و روابط دانش و زمینه ی آن با یکدیگر می پردازد و اساساً عبارت است از تفسیر پدیده هایی که بصورت نوشته درآمده اند . روش جمع آوری داده ها در بحث گروهی متمرکز( FGD) می باشد. دلیل  استفاده از بحث گروهی متمرکز این بود، که پویایی گروه بر کمیت و کیفیت  اطلاعات بیافزاید.  زمان انجام مطالعه در سه ماهه ی اول سال  1396 می باشد. بطوری که هر ماه یک بحث گروهی برگزار خواهد گردید.

هدف مطالعه بررسی مقوله ی برون سپاری شناسایی واحدهای بیمارستانی قابل برون سپاری و قابل ادغام مطابق دیدگاه افراد صاحب نظر بود. جمعیت هدف این مطالعه و در حقیقت افراد صاحب نظر، مدیران بیمارستان ها، کارشناسان ارشد امور بیمارستانی، معاونتهای درمان و پشتیبانی بیمارستان که دارای سابقه کار کافی باشند تشکیل میدهند. در مجموع سه جلسه بحث گروهی متمرکز برگزار خواهد شد و 12 نفر در این مباحث شرکت خواهند نمود.

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

در این تحقیق  برون سپاری واحد های پاراکلینیک به عنوان متغییر مستقل و مزایا و معایب به عنوان متغییر وابسته مورد بررسی قرار میگیرند.

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها:

با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مقالات و مطالعات میدانی مقدماتی به جمع آوری داده های میدانی پرداخته و سپس بعد از استخراج سازه ها و متغیرها به تحلیل جمع آوری و آزمون فرضیه ها می پردازیم و به طراحی ابزار اندازه گیری و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و توصیه ها پرداخته خواهد شد.

 

د – جامعه آماري، روش نمونه ‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

داده هـا  از بررسی اسناد، مشاهده و مصـاحبه بـه دسـت آمـد. اســناد بررســی شــده شــامل قراردادهــای منعقــده، صورتجلســات و گــزارش هــای مربــوط بــه بازدیــد  بیمارستان ها و سایر مکاتبات مرتبط با برون سپاری در بیمارســتان نفت مسجدسلیمان می باشد. مشاهدات ناشـی از حضـور در واحدهای ستادی مـرتبط بـا موضـوع بــود کــه فرصــت مشــارکت مســتقیم در جلســه هــای تصمیم گیری، بازرسی از بیمارستان ها و ثبت وقـایع را داشته باشد.

 

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ ها:

این مطالعه، یک مطالعه کیفی بود کـه داده هـای آن از چند روش مختلف گردآوری خواهد شد. معیارهای با ارزش بــودن ( Trustworthiness) ، پــژوهش هــای کیفــی شامل قابل بـاور بـودن ((Credibility، قابـل تکـرار بـــودن (Dependabili)، قابـــل تعمـــیم بـــودن   (Transferability) ، قابــــــل تأییــــــد بــــــودن ( Conformability)  در انجام پژوهش لحاظ خواهد گردید.

 

در این کار از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده می شود که یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است، زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می آورد و همچنین معیارهای مختلف کمی و کیفی را در نظر گرفته و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد.علاوه بر این بر مبنای مقایسه های زوجی بنا نهاده شده است که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید؛ همچنین میزان سازگاری یا ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این روش در تصمیم گیری چند معیاره است.

 

قسمت اول موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

قسمت دوم موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.