پروپوزال مهندسی کامپیوتر استفاده موثر از معماری سرویس گرا در استقرار فناوری اطلاعات ناب سازمان ها

 

دانلود مطالب دانشگاهی

در نمونه پروپوزال ارشد مهندسی کامپیوتر به دنبال ارائه طرحی جهت یادگیری دانشجویان ارشد با ساختار کلی پروپوزال هستیم که دانشجو بتواند با مطالعه پروپوزال در روند انجام پایان نامه ارشد آشنایی پیدا کند و توان تدوین پروپوزال و پایان نامه را داشته باشد.از آنجایی که دانشجویان در مقطع ارشد آشنایی اولیه ای با روند انجام پروپوزال و انجام پایان نامه ندارند و در این مسیر نیازمند مشاوره در انجام پایان نامه هستند بنابراین سعی شده است که با ارائه موضوعات پایان نامه،نمونه پروپوزال ارشد و نمونه پایان نامه ارشد دانشجویان را در این مسیر یاری رسانده و آشنایی لازم را در این مسیر کسب نمایند.لازم است که دانشجویان عزیر با دقت نمونه موضوعات پایان نامه و نمونه پروپوزال ها و پایان نام های ارائه شده را با دقت مطالعه نموده و با نمونه برداری از هر قسمت به تدوین پروپوزال و پایان نامه خود اقدام نمایند.امید است که در این راه بتوانیم همواره مشاور و همراه شما باشیم .

در قسمت دفاعیه پایان نامه نیز نمونه پاورپوینت ارشد قرار داده هست که دانشجویان بتوانند جهت اماده سازی پاورپوینت دفاع پایان نامه استفاده نمایند.یک دفاع موفق منوط به مطالعه با دقت پایان نامه و رفع اشکال پایان نامه و سپس ارائه پاورپوینت با قسمت های پایان نامه همراه با آرامش در زمان دفاع می باشد.موسسه ادیب مشاور همواره در تمامی این مراحل در کنار شما عزیزان خواهد بود.

بیان مساله

الف) تشريح ابعاد و حدود مساله، معرفي دقيق مساله و بيان جنبه هاي مجهول تحقيق:

 

صاحب نظران حوزه فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي، حاكميت فناوري اطلاعات را جنبه­اي از چارچوب وسـيع دانسـته و آن را بـه صـورت تعيين حاكميت سازماني حقوق تصميم گيري و چـارچوب پاسـخگويي بـراي تشويق رفتار مطلوب در اسـتفاده از فنـاوري اطلاعات تعريف كرده اند كه هم اكنون بايد به روش هايي براي ايجـاد و اسـتقرار مؤثر آن در شكل جديدي از سازمان ها موسوم به سازمان هاي سرويس گرا انديشيد[1]. امروزه یکی از معیارهای تعیین کننده در سنجش موفقیت سازمان، معماری سازمانی سرویس گراست. اگرچه انواع چارچوب ها و معماری ها برای سازمان های متفاوت وجود دارد اما برای چابکی و انعطاف پذیر بودن نیاز به معماری سرویس گرا حس می شود. سازمانها جهت تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی ناب، بایستی بسترهای مناسب را جهت نهادینه شدن تفکر ناب در کلیه سطوح مهیا نمایند؛ نهادینه شدن این تفکر ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش و ارزش‌های حاکم بر سازمان و کارکنان آن دارد[2]. مطالعات هماهنگی فناوری اطلاعات و کسب وکار، چارچوب های مختلفی را به کار برده اندکه میتوان آنها را در دو دستة کلی، نگرش‌های منبع محور و احتمالی تقسیم نمود[3]. نظریة احتمال، هماهنگی فناوری اطلاعات و کسب وکار را به عنوان موقعیت و شرایطی مدنظر قرار میدهد که در آن، ترتیبات راهبردی و معماری سازمانی در فرایند تبادل با محیط کسب وکار تعیین میشود. فناوری اطلاعات ناب، ابتدا برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید توسعه یافته بود. سپس، ابزارهای فناوری اطلاعات ناب برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های خدمات مورد استفاده قرار گرفتند. تفکر فناوری اطلاعات ناب منجر به رویکردی قوی برای بهبود ارزش‌های کسب و کار به کمک بهبود کیفیت، حذف تلفات، کاهش زمان‌های تاخیر و هزینه ها شده است[2].

از طرفی فناوری اطلاعات ناب در ارتباط با افراد، استفاده از چارچوب قوانین ناب، سیستم‌ها و ابزارهایی برای یکپارچه‌سازی، همسو‌سازی، جهت دهی و همگام سازی IT در سازمان با کسب و کار است که سبب بهبود کیفیت اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی کارآمدتر، بهبود مستمر و خلاقیت در فرایندها می شود. همانطور که تولید ناب بطور گسترده در تمامی صنایع مورد استفاده قرار گرفته است، اصول ناب بودن در زمینه IT نیز در حال گسترش است و در کارآمدی صنایع اثرگذار بوده است. به‌علاوه راه یافتن کسب و کارها به دنیای مجازی باعث استفاده هرچه بیشتر از سرویس های آنلاین و تجارت الکترونیک شده و این امر باعث تشدید اهمیت ناب بودن فناوری اطلاعات در سازمان ها به عنوان عملکرد IT که پیش نیاز فعالیت های اصلی کسب و کار جهت تولید ارزش برای مشتریان است، شده است[4]. فن آوری اطلاعات ناب دارای 5 اصل کلیدی بوده که نباید فراموش شوند[5]:

 1. شناسایی مشتریان و تعیین ارزش‌ها
 2. شناسایی و نگاشت روند ارزش‌ها
 3. ایجاد گردش کار با حذف ضایعات و اتلاف
 4. پاسخ به کشش مشتری
 5. حرکت به سوی کمال

تمامی این موارد بیانگر اهمیت ارزیابی میزان ناب بودن IT در سازمانها و سپس انجام اقدامات لازم جهت ارتقا  سطح آن می باشد. اخیرا با گذر کسب و کارها از حالت سنتی به مدرن و وابستگی شدید آنها به محیط وب اهمیت فعالیت های پشتیبان IT نسبت به سایر فعالیت ها چندین برابر شد و همین امر منجر به سرمایه گذاری های عظیمی در زمینه معماری های سرویس گرا، کاهش هزینه‌ها، افزایش راندمان و افزایش رﺿایت مشتریان، شرکا و پرسنل شد[3].

بر خلاف حاكميت معماري سرويس گرا كه گسترش يافته مفهوم حاكميت فناوري اطلاعات بوده و بر روي زيست چرخ سرويس هـا بـه منظـور اطمينـان از خلـق ارزش از معماري سرويس گـرا در كسـب و كـار تمركـز دارد تحقيق حاضر بـر روي پيـاده سـازي چـارچوب هـاي مرسـوم براي استقرار فن آوری اطلاعات ناب در سازمان هاي سرويس گرا و ارايه روشي براي ارزيابي كارآيي اين چارچوب ها تأكيد دارد؛ حال آن كـه در اين چارچوب هاي رايـج و شـناخته شـده بـراي حاكميـت فناوري اطلاعات، هيچ اشاره مستقيمي به معماري سرويس گرا نشده و از اين رو، به نظر ميرسد كه دچار كمبودهاي جـدي براي استقرار در اين گونه سازمانها باشند[6].

بـا توجـه بـه چـالش هاي پـيش روي سازمان ها بـراي سرويس گرا شدن و همچنین برای استقرار فن آوری اطلاعات ناب و تحقق مزاياي حاصل از اين رويكرد نظير نياز به يك استراتژي براي سرويس گرايي، نياز به استقرار يـك سرويس مورد كسب و كار گرای سود ده، نياز به يك مدل مرجع براي سرويس گرايي و نياز به ايجاد معماري سازماني سـرويس گـرا و از آنجا كه امروزه، رويكـرد سـرويس گرايـي مهمتـرين گرايش در حوزه فناوري اطلاعـات بـه حسـاب مـي آيـد، ميتوان اذعان داشت كه پرداختن به جنبـه هـاي مختلـف ايـن رويكــرد و از جملــه، تحقيــق در بــاب ســاز و كارهــاي تصــميم گيــري در حــوزه فنــاوري اطلاعــات ناب ســازمان هاي سرويس گرا نيز جزو موضوعات مهم در اين عرصه بـه شـمار ميرود. هدف اصلي در ايـن تحقيـق، ارايـه روشـي بـراي ارزيـابي كارآيي چارچوب هاي حاكميتي در حوزه فناوري اطلاعات ناب در چنين سازمانهايي بوده است.

 

ب) متغيرهاي مساله:

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت  ﻧﺎب در سازمان ها ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻛﻪ در  زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:

 1. ﭘﺮدازش اﺿﺎﻓﻲ ( اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮي)
 2. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺿﺎﻓﻲ (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻧﻴﺎز / ﻳﺎ/ زودﺗﺮ از ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮي)
 3. اﻧﺘﻈﺎر / ﺗﺎﺧﻴﺮ
 4. ﺣﺮﻛﺖ/ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ/ اﻧﺘﻘﺎل
 5. ﺧﻄﺎﻫﺎ/ ﻧﻘﺺ/دوﺑﺎره ﻛﺎري
 6. ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري/ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺿﺎﻓﻲ
 7. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
 8. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ

شناخت این متغیرها ما را برای تبیین چارچوب معماری سرویس گرا در جهت بهبود شرایط آنها در سازمان ها کمک می کند.

 1. سوابق مربوط(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده(منابع داخلي و خارجي) درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)

 

آنگولو در سال ۲۰۱۶ در مقاله ای تحت عنوان معماری سرویس گرا فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت های آن برای حمایت از بهره وری و نظارت بر عملکرد در شرکت های تولیدی به کار توسعه روشی با هدف ایجاد راه حل های نظارتی اشاره دارد. در این کار بر اساس یک معماری سرویس گرا و با یکپارچه سازی تولید و اطلاعات زیست محیطی از منابع داده مختلف در جهت حمایت از محیط زیست و بهره وری نظارت بر عملکرد از شرکت های تولیدی معماری منطبق با فن آوری اطلاعات ارائه می دهد.

 

الواداین در سال ۲۰۱۵ در مقاله ای تحت عنوان بینش تجربی به توسعه معماری سازمانی سرویس گرا بیان میکند که استفاده از معماری سازمان به منظور کاهش پیچیدگی سازمانی انجام می شود، که باعث بهبود ارتباطات، کسب و کار و فن آوری اطلاعات، و  تغییر سازمانی می شود. با توجه به ماهیت پویا عوامل محیطی و سازمانی، توصیف معماری سازمان نیاز به تغییر در طول زمانبرای حفظ منافع ذینغعان دارد. در حال حاضر ابزار رشد روند کسب و کار، مانند معماری سرویس گرا، ممکن است باعث رشد مدل های معماری سازمان شود. با این حال، پدیده تکامل معماری سازمان هنوز درک نشده است. با استفاده از تئوری ریخت شناسی با سه مرحله تحلیلی تکامل معماری سازمانی در سازمان، یعنی تهویه، تعامل و توسعه انجام خواهد شد. بر اساس یک مطالعه موردی در یک سازمان دولتی، این مقاله بینش جدید تجربی و نظری مبتنی تکامل معماری سازمان، به ویژه در رابطه با معرفی SOA، و توصیف مکانیزم مولد موثر مربوط به تکامل معماری سازمان ارائه می کند.

 

اروﺟﻲ  در سال ۲۰۱۴ در مقاله ای تحت عنوان ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﺎﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ اي ﻓﺎزي(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد) ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧص ها واﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎب در ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎز ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻓﻌﺎﻻن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﺷﺪ. در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ اي ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ اي ﻓﺎزي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است. ﻫﻤچنین ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪل روش ﻓﻮق ﺑﺎ روش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 28 ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪ ورﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ پیچیدگی ﻫﺎ ﻏﻴﺮﺿﺮوري وﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﺧﻄﺎ و دوﺑﺎره ﻛﺎري، ﺣﺮﻛﺖ وﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﻨﻮان  3 ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

گربوز در سال ۲۰۱۳ در مقاله ای تحت عنوان مدل معماری سیستم بر اساس تکنولوژی معماری سرویس گرا به ابزاری سرویس گرا و دارای اثر مثبت بر روی کیفیت، اثربخشی و ارزش آموزش الکترونیک اشاره می کند. با توجه به پیچیدگی سیستم های نرم افزاری واقعی، از جمله پورتال وب سایت و شبکه، در حال تبدیل شدن بیشتر و سخت تر به توسعه سیستم های نرم افزاری مناسب می پردازد. برای مقابله با مشکلات در حوزه فناوری اطلاعات، یک سیستم یکپارچه برای برنامه ریزی درسی و تحویل با استفاده از فن آوری های جدید با طیف وسیعی از استراتژی های فردی یادگیری سازنده و مهارت های اجتماعی به دست آورد که در آن ارتباط مداوم، به اشتراک گذاری فعال از دانش و تجربه، فعالیت های مشترک در گروه های مختلف، توسعه کار تیمی و آموزش محیط و شبکه های اجتماعی، با توسعه و ارزیابی عملکرد کار وجود دارد.

 

آقای چویی در سال ۲۰۱۲ در مقاله ای تحت عنوان استراتژی های مدیریت مهارت فناوری اطلاعات برای اجرای فن آوری های جدید: مطالعه موردی از معماری سرویس گرا به مدیریت منابع و مهارت های نیروی انسانی برای فن آوری اطلاعات اشاره میکند و با ارائه یک کار چالش برانگیز برای مدیران به عدم آشنایی آنها با این فن آوری می پردازد و با استفاده از نیروی افراد ماهر در جهت تغییر استراتژی برای مدیریت منابع و مهارت های انسانی راهکار ارايه می دهد. این مقاله یک رویکرد سیستم پویا برای بررسی استراتژی های جایگزین برای مدیریت مهارت و حمایت از تصمیم گیری در طول اجرای معماری سرویس گرا در یک سازمان ارائه داده است. برای پروژه های مربوط به SOA، برنامه ریزی اولیه و اجرای معماری زمینه مستلزم هزینه های بالاتر و تحویل کندتر از برنامه های کاربردی SOA اولیه است. لذا استفاده از راهکارهای مناسب مدیریت منابع انسانی برای پروژه SOA برای اجرای SOA موفق، حیاتی است. پیچیدگی های مرتبط با نوسان تقاضا برای مهارت های IT، همراه با نیاز معماران ارشد و توسعه دهندگان حرفه ای در پروژه SOA، و همچنین تاخیر اجتناب ناپذیر در کسب مهارت، باعث می شود این یک کار چالش برانگیز شود. در این مقاله به بررسی تاثیر استراتژی های نیروی انسانی جایگزین تحت شرایط مختلف محیطی و راهنمایی برای تصمیم گیری نیروی انسانی فراهم می کند.

 

استون در سال ۲۰۱۱ در کتابی تحت عنوان ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎب ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮدن و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮدن از دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎي ناب ﺷﻤﺎ به عواملی مانند اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪهﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ دﻓﻊ و ﻳﺎ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، در ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ، ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن و " اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري" اﺳﻨﺎد، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺧﻴﺮ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻲ در دراﻳﻮﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ، دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه،

ﺷﻴﺮﭘﻮﻳﻨﺖ، ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ، اﻧﺒﺎر داده ﻫﺎ، کپی از داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺎ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ از ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺘﻞ ﺷﺪن ﺣﻴﻦ ﻛﺎر، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮدن و ﻓﺮﺳﺘﺎده، ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، می داند.

 

بینیر در سال ۲۰۰۸ در مقاله ای تحت عنوان معماری سرویس گرا برای حمایت از سیستم اطلاعات صنعتی برای توسعه چارچوب همکاری صنعت، توجه خاص به سازمان کار و بر روی سیستم اطلاعات مشترک می نماید. سپس با ارائه سطح چابکی مورد نیاز سازمان های مشترک، به یک معماری سرویس گرا برای حمایت از زیرساخت های سیستم اطلاعات رسید. با وجود انعطاف پذیری ذاتی باز ممکن است معماری فاقد قابلیت همکاری باشد، لذا در این مقاله یک معماری زوجی با دو مدیریت و پروسه های تولید در یک رویکرد سرویس گرای مشترک به طوری که سطوح مختلف قابلیت همکاری پشتیبانی شود، ارائه می دهد.

 

بیبرستین در سال ۲۰۰۵ در مقاله ای تحت عنوان تاثیر معماری سرویس گرا در سیستم های موجود در شرکت ها، ساختار سازمانی و افراد با این رویکرد که در اقتصاد جهانی یک شرکت برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر کار در محیط تقاضا باید انعطاف پذیر و چابک باشد. با هماهنگی فناوری اطلاعات و معماری سرویس گرا به ارائه سازمان یکپارچه انتها به انتها و مجازی خدمات فناوری انجامید. در این مقاله، برای اولین بار چالش های دولت، اقتصاد و شرکت به تحول مبتنی بر IT و اکتشاف معماری سرویس گرا انجامید. با افزایش نیاز به طراحی مجدد مدل های سازمانی موجود، و پیشنهاد خدمات انسانی، یک ساختار سازمانی جدید به منظور بهینه سازی نیروی کار و با فرآیندهای ساده ارائه گردید.

 

ﻣﺠﻴﺪ رﻣﻀﺎﻧﻲ در سال ۱۳۹۲ در مقاله ای تحت عنوان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮدآن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ) ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﺘﺪا ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ، اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻳﻢ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺑﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﺑﻴﺶﭘﺮدازش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد، اﻧﺘﻈﺎر، ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، داﻧﺶ ﻣﺎزاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻋﺪمﻧﺎﺑﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدي، ﻧﻮاﻗﺺوﺧﻄﺎﻫﺎ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﺑﻲ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 1. فرضیه ها (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود)

 

بین عوامل موثر بر ناب بودن فناوری اطلاعات و کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

بین عوامل موثر بر ناب بودن فناوری اطلاعات و افزایش کارایی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

بین سطح ناب بودن فناوری اطلاعات و ارزش‌آفرینی برای مشتریان رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

 

 1. اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، کاربردی وضرورت‌ های خاص انجام تحقیق)

 

8-1- هدف اصلی

ارايه معماری سرویس گرا به منظور استقرار فن آوری اطلاعات ناب در سازمان با هدف کاهش تلفات و افزایش سود دهی

 

8-2- اهداف فرعي

 • تعیین عوامل ناب بودن فناوری اطلاعات درسازمان به عنوان معیاری جهت اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تغییرات موثر در جریان کاری سازمان به ویژه در حوزه IT
 • ایجاد معماری مناسب سرویس گرا با ارزش بیشتر با صرف هزینه کمتر در سازمان

 

 

 1. در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی و غیره):
 • سازمان ها و مراکز دولتی
 • وزارت خانه ها
 • شرکت های خصوصی

 

 1. 10. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

 

اصولا معماري سرويس گرا باعث کاهش هزینه های مصرفی در حوزه فناوري اطلاعات می شود و با حذف هزينه هاي ميان افزار و رابط های اضافی و تغییر آن ها با فناوری هاي مانند وب سرويس و با طراحی ماژول بندی واحد ها و قابل استفاده مجدد نمودن آنها باعث حذف هزینه های اضافی و صرفه جویی می شود. نقش اصلی معماري سرويس گرا اتصال بين فرایند كسب و كار و فناوري اطلاعات است، لذا این فرآیندها باید سازماندهی شده و با اصول و قواعد به منظور افزایش سرمایه سازمانی و کاهش اتلاف در سازمان انجام شود لذا کمبود معماری سرویس گرا در این سطح از فن آوری اطلاعات برای سازمان ها به منظور بازگشت بیشتر سرمایه لازم و ضروری است.

 

 

 1. روش شناسي تحقيق

الف)شرح كامل روش تحقيق:

 

دستیابی به اهداف علمی تنها با روش شناسی درست صورت می‌پذیرد. اعتبار نتایج حاصل از یک تحقیق تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق انتخاب می‌شود. بعد از درک درست از مفاهیم موجود، براساس ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی؛ اقدام به تعیین دقیق روش تحقیق می‌نماییم. روش‌ها و آزمون‌ها، ابزاری برای بررسی داده ها و فرضیه‌های مطرح شده در جهت رسیدن به اهداف تحقیق می باشند.

ابتدا هدف از این تحقیق تعیین عوامل ناب بودن فناوری اطلاعات درسازمان به عنوان معیاری جهت اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تغییرات موثر در جریان کاری سازمان به ویژه در حوزه IT، با هدف ایجاد ارزش بیشتر با صرف هزینه کمتر در سازمان می باشد. تعیین اینکه هر سازمان در چه سطحی از ناب بودن فناوری قرار دارد کمک قابل ملاحظه‌ای در جهت درک این موضوع و ایجاد دیدگاهی در زمینه تاثیر فناوری اطلاعات ناب بر عملکرد سازمان ها می نماید. سپس با درک جزییات به طراحی ماژول هایی برای بهبود عوامل ناب بودن فن آوری اطلاعات اقدام خواهد شد و با ترکیب ماژول های ساخته شده به معماری سازمانی سرویس گرا برای بهبود سطح ناب بودن فن آوری اطلاعات در سازمان خواهیم رسید.

 

ج) روش و ابزار گردآوری اطلاعات: (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،  فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره)

استفاده از مقالات معتبر و مرتبط در زمينه‌ي تحقيق که در وب سايت‌هاي Science direct, Springer link, ACM  و IEEE وجود دارد.

مكان دسترسي به امكانات فوق:

د: روش تجزیه و تحلیل و جمع بندي اطلاعات:

 

استفاده از مطالعه موردی روی شرکت خصوصی و بررسی میزان بهبود ناشی از استقرار معماری پیشنهادی

 

 

پروپوزال مهندسی کامپیوتر تلفیق الگوریتم ژنتیک و منطق فازی برای خوشه بندی نابرابر در شبکه های حسگر بیسیم

آموزش تخصصی انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر، شبکه حسگر بیسیم

پروپوزال مهندسی کامپیوتر ردیابی هدف متحرک در شبکه حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کوکو

پروپوزال مهندسی کامپیوتر ارائه چارچوب و مدلی برای امنیت داده های حجیم

پروپوزال مهندسی کامپیوتر ارائه‌ی یک روش تخصیص منابع جهت انتخاب طیف در شبكه­‌هاي  بي‌سيم راديوشناختی در محیطهای پویاچ

 مهندسی کامپیوتر

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.