پروژه آماده مهندسی برق قدرت  طراحی یک طرح جهت هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان

ادامه پروژه برق قدرت رله های اورکانت

 برقراری هماهنگی در تک تک حالات

جفت جریانهای لازم برای هماهنگی هر حالت را در جداول قبلی نشان دادیم،اکنون برای اینکه بتوانیم حالات نزدیک به هم را شناسایی کنیم،جفت جریان­های هر حالت را به الگوریتم ژنتیک وارد می­کنیم و TSMها و زمان عملکرد رله ­ها را در جداول زیر لیست نموده­ایم.

حالت اول حالت دوم حالت سوم
Relay number TSM t self TSM t self TSM t self
1 0.3 0.78866244 0.33 0.853836421 0.35 0.897443176
2 0.31 0.804258237 0.38 0.968137757 0.4 1.024469301
3 0.34 0.877204307 0.4 1.018260024 0.39 0.985722123
4 0.25 0.716675513 0.33 0.840013953 0.31 0.875222251
5 0.21 0.566282467 0.29 0.719213105 0.29 0.775223021
6 0.25 0.68027829 0.33 0.889557152 0.37 0.990449894
7 0.27 0.712682244 0.35 0.916373587 0.36 0.901361335
8 0.2 0.626602711 0.3 0.910317078 0.2 0.581704605
9 0.05 0.185939216 0.33 0.867045392 0.05 0.182856626
10 0.05 0.140990163 0.09 0.243867121 0.23 0.619098672
11 0.05 0.141906214 0.12 0.320116735 0.32 0.791910317
12 0.15 0.431384366 0.34 1.007347643 0.14 0.396336854
13 0.14 0.5647081 0.25 0.992202392 0.14 0.517884059
14 0.17 0.402493476 0.21 0.488072977 0.34 0.801550273
15 0.17 0.404019688 0.24 0.564606012 0.39 0.946384486
16 0.06 0.326926617 0.1 0.490453433 0.11 0.593445736

محاسبه TSM وزمانهای عملکرد رله ­ها به کمک الگوریتم ژنتیک در حالات اول تا سوم

حالت چهارم حالت پنجم حالت ششم
Relay number TSM t self TSM t self TSM t self
1 0.4 1.009219718 0.4 1.001213364 0.4 1.016236984
2 0.39 0.988447038 0.47 1.166718313 0.43 1.051299887
3 0.39 0.983585903 0.46 1.132342678 0.43 1.054045124
4 0.37 1.028816319 0.4 1.011460894 0.4 1.019933464
5 0.36 0.950177402 0.39 0.981209212 0.4 0.994238423
6 0.36 0.958772261 0.44 1.171364073 0.39 1.046776997
7 0.35 0.902544665 0.44 1.073320141 0.39 1.008442983
8 0.28 0.851643192 0.33 0.968373189 0.33 1.000131772
9 0.23 0.726217416 0.39 1.027038043 0.41 1.039977725
10 0.24 0.647607218 0.31 0.827858419 0.29 0.75792561
11 0.25 0.667972947 0.39 0.972846029 0.3 0.78825452
12 0.35 0.89523853 0.4 1.143530668 0.46 1.177930285
13 0.31 0.907079335 0.29 1.087071966 0.38 1.11105243
14 0.36 0.834573227 0.44 1.007452179 0.41 0.922918446
15 0.38 0.877562078 0.47 1.124560353 0.42 0.968728637
16 0.24 0.769387431 0.17 0.815869629 0.27 0.850899203

محاسبه TSM وزمانهای عملکرد رله­ها به کمک الگوریتم ژنتیک در حالات چهارم تا ششم

حالت هفتم حالت هشتم
Relay number TSM t self TSM t self
1 0.41 1.028876747 0.44 1.108153168
2 0.44 1.090785329 0.45 1.110172841
3 0.45 1.09847794 0.48 1.176838862
4 0.42 1.055542114 0.45 1.132313071
5 0.4 0.991734044 0.47 1.09558365
6 0.4 1.081580325 0.42 1.111226055
7 0.4 1.029128993 0.45 1.153382733
8 0.34 1.015285284 0.36 1.089781055
9 0.42 1.086198957 0.47 1.170018806
10 0.29 0.771222551 0.35 0.919988049
11 0.31 0.822757243 0.34 0.898985411
12 0.47 1.214174294 0.55 1.296645696
13 0.4 1.151878503 0.42 1.219580245
14 0.41 0.934312501 0.48 1.088011383
15 0.44 1.005544927 0.47 1.079749031
16 0.27 0.85727298 0.31 0.944922233

محاسبه TSM وزمانهای عملکرد رله­ها به کمک الگوریتم ژنتیک در حالات هفتم و هشتم

 دسته بندی حالات شبکه به کمک تشکیل تابع هدف

چنانچه در بخش قبل بحث نمودیم حالات مختلف شبکه از باید دسته بندی نماییم ،به همین منظور یک ماتریس تشکیل دادیم که حاکی از مقدار تابع هدف برای حالات مختلف به ازای استفاده از تنظیمات حالات دیگر بود.این ماتریس در زیر تشکیل شده به صورت زیر می­­باشد.

config1 config2 config3 config4 config5 config6 config7 config8
Setting1 3.577973 70.89921 71.23807 79.99026 82.35395 84.17869 84.4777 86.5424
Setting2 9.213105 2.534715 15.55054 23.44207 24.85351 28.47358 37.66546 39.50132
Setting3 3.526792 18.34996 2.738794 23.17719 28.23719 36.75658 34.50962 44.89853
Setting4 24.89278 17.06198 18.37524 2.985626 23.77866 11.77234 10.97408 18.95676
Setting5 13.72199 4.762218 9.469283 17.61528 5.05797 15.0863 19.83677 18.33623
Setting6 33.11575 15.11128 24.44196 5.276754 17.01445 2.549843 10.14891 8.420545
Setting7 34.2988 19.82628 24.22388 3.295294 21.1483 8.61321 2.737961 8.879507
Setting8 38.23435 18.12426 27.05592 6.562437 16.78067 3.579636 5.955349 3.397879

ماتریس محاسبه نزدیکی حالات مختلف با توجه به مقدار تابع هدف هر حالت در TSM حالت دیگر

چنانچه از جدول حالات نزدیک به هم را دنبال کنیم به این صورت می­توان آنها را دسته بندی نمود:

6.8.9
2,5
1,3
4,7

حالات نزدیک به هم

حالت 9 در واقع حالتی است که شبکه در همه حالات می­تواند از آن استفاده کند.

حال با توجه به تقسیم بندی بالا جفت جریانها را در چهار حالت بالا به ژنتیک الگوریتم می­دهیم تا چهار دسته تنظیم زمانی برای آنها به دست آید.سپس به بررسی زمان عملکرد،فاصله زمانی رله­ها و مقدار تابع هدف می­پردازیم .

تنظیم شماره 1: ترکیب حالات 1و3

جفت جریان های محاسبه شده در حالات 1و3 را به الگوریتم ژنتیک می­دهیم،تنظیمات به دست آمده به صورت زیر خواهد بود.

8 7 6 5 4 3 2 1 Relay No.
0.2 0.37 0.36 0.31 0.32 0.38 0.4 0. 36 TSM
16 15 14 13 12 11 10 9 Relay No.
0.11 0.39 0.34 0.14 0.13 0.31 0.23 0. 1 TSM

تنظیم شماره 1(ترکیب حالات 1و3) به کمک الگوریتم تطبیقی و ژنتیک الگوریتم

جدول زیر زمان عملکرد رله ­های این دوحالت با استفاده از تنظیم جدید و نیز با تنظمی قبلی را نشان می­دهد.

حالت اول حالت سوم
Relay No. زمان عملکرد جدید زمان عملکرد قبلی زمان عملکرد جدید زمان عملکرد قبلی
1 0.7765 1.2656 0.8974 1.1129
2 0.8658 1.1223 0.9232 1.2310
3 0.8825 1.1723 0.9857 1.2258
4 0.7346 1.2656 0.8752 1.2523
5 0.7780 1.2411 0.7752 1.2367
6 1.0040 1.1411 0.9904 1.1258
7 0.9591 1.1843 0.9014 1.1130
8 0.6142 1.1167 0.5817 1.0576
9 0.1859 1.7553 0.1829 1.7262
10 0.6373 0.9813 0.6191 0.9533
11 0.8940 0.9678 0.7919 0.8573
12 0.4020 1.6052 0.3963 1.5825
13 0.5371 1.6507 0.5179 1.5917
14 0.8218 1.1500 0.8016 1.1217
15 0.9516 1.1488 0.9464 1.1424
16 0.5975 1.7530 0.5934 1.7411

مقایسه زمان عملکرد قبلی و جدید رله­ ها در حالات 1و3

همانطور که دیده می­شود با به کارگیری الگوریتم جدید زمان عملکرد رله ­ها به میزان قابل توجهی کاهش داشته است که نشان از موفقیت الگوریتم تطبیقی دارد.

تنظیم شماره 2 :ترکیب حالات 2 و5

TSMهای به دست آمده ناشی از ترکیب دو حالت در جدول زیر آمده است:

8 7 6 5 4 3 2 1 Relay No.
0.33 0.44 0.44 0.39 0.4 0.46 0.47 0.4 TSM
16 15 14 13 12 11 10 9 Relay No.
0.17 0.47 0.44 0.29 0.4 0.39 0.31 0.39 TSM

تنظیم شماره 2(ترکیب حالات2و5) به کمک الگوریتم تطبیقی و ژنتیک الگوریتم

جدول زیر زمان عملکرد رله ­های این دوحالت با استفاده از تنظیم جدید و نیز با تنظمی قبلی را نشان می­دهد.

حالت دوم حالت پنجم
Relay No. زمان عملکرد جدید زمان عملکرد قبلی زمان عملکرد جدید زمان عملکرد قبلی
1 0.9287 1.1290 0.9012 1.098832
2 1.0956 1.1451 1.0667 1.117386
3 1.0522 1.2128 1.0323 1.19194
4 0.9162 1.1362 0.9115 1.130905
5 0.8823 1.1753 0.8812 1.173947
6 1.0843 1.1248 1.0714 1.112528
7 1.0357 1.1670 0.9733 1.102929
8 0.9169 1.0960 0.8684 1.043756
9 0.9298 1.2592 0.9270 1.25586
10 0.7480 0.9644 0.7279 0.941486
11 0.9856 0.9492 0.8728 0.850617
12 1.0596 1.6018 1.0435 1.579574
13 1.0255 1.6393 0.9871 1.583262
14 0.9280 1.1318 0.9075 1.109122
15 1.0292 1.1292 1.0246 1.12456
16 0.7174 1.5407 0.7159 1.537791

مقایسه زمان عملکرد قبلی و جدید رله ­ها در حالات 2و5

تنظیم شماره 3:ترکیب حالات 4و7

TSMهای به دست آمده ناشی از ترکیب دو حالت در جدول زیر آمده است:

8 7 6 5 4 3 2 1 Relay No.
0.33 0.51 0.47 0.44 0.42 0.51 0.50 0.45 TSM
16 15 14 13 12 11 10 9 Relay No.
0.32 0.55 0.54 0.38 0.45 0.46 0.42 0.32 TSM

تنظیم شماره 3(ترکیب حالات 4و7) به کمک الگوریتم تطبیقی و ژنتیک الگوریتم

جدول زیر زمان عملکرد رله ­های این دوحالت با استفاده از تنظیم جدید و نیز با تنظمی قبلی را نشان می­دهد.

حالت چهارم حالت هفتم
Relay No. زمان عملکرد جدید زمان عملکرد قبلی زمان عملکرد جدید زمان عملکرد قبلی
1 0.9385 1.113185 0.9628 1.087983
2 1.0507 1.142262 1.0746 1.118414
3 1.0736 1.210567 1.1084 1.196092
4 0.9838 1.25431 1.0243 1.244215
5 0.9560 1.23787 1.0024 1.23401
6 1.0640 1.123519 1.1024 1.113281
7 1.1199 1.166004 1.0978 1.102345
8 0.8018 1.102847 0.8021 1.048235
9 0.8033 1.503397 0.8505 1.49918
10 0.8999 0.93127 0.9316 0.915802
11 1.0211 0.911115 0.9684 0.834494
12 0.9462 1.415305 0.9931 1.411463
13 0.8821 1.219161 0.9224 1.208219
14 1.0289 1.100536 1.0614 1.084866
15 1.0573 1.092901 1.1041 1.090154
16 0.8313 1.018211 0.8816 1.018547

مقایسه زمان عملکرد قبلی و جدید رله ­ها در حالات 4و7

تنظیم شماره 4 :ترکیب حالات 6و8

این حالت ار آن جا که با بدترین حالت هماهنگی نزدیک است از همان تنظیمات ترکیب همه حالات که در قسمت اول هماهنگی با ژنتیک آمده بود استفاده می­شود.زمانهای عملکرد نیز در همان جدول ذکر گردیده بود.

قسمت اول پروژه آماده مهندسی برق قدرت  طراحی یک طرح جهت هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان

 

فابل word پروژه بالا به همراه فرمولهای ذکر شده در متن

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت انجام پایان نامه برق قدرت

موضوع پایان نامه مهندسی برق انجام پایان نامه برق قدرت

آموزش نرم افزار گمز و شبیه سازی با گمز

پروپوزال مهندسی برق قدرت ریز شبکه

هماهنگی حفاظتی یکپارچه رله‌های اضافه جریان همراه با جایابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع الکتریکی 

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن (کد 12)

دانلود پروژه آماده کنترل مدرن کد 215

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.