ﻧﺤﻮة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد

 

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری، انجام پایان نامه ارشد و دکتری ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

1.ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات، وزارت ﻧﯿﺮو، …

اﻧﺠﺎم ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﺧﻠﯽ(اﻣﮑﺎن سنجی انجام پروژه های بزرگ)
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوري (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﺗﯽ )

2. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﮑﺎن اداﻣﮥ ﮐﺎر در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی

روﺷﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روش اول

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، اداره ﺟﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ (اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ (زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ) ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﯿﺪي ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع پایان نامه و پروپوزال ﺑﻪ روش اول

ﻣﺰاﯾﺎ:

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آن

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﺳﻮي ﻧﻬﺎد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪة آن (ﺣﺬف رﯾﺴﮏ ﮐﺎر  ﮐﺮدن ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﻟﮥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ)

اراﺋﮥ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري از ﻃﺮف ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ داده ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

ﻣﻌﺎﯾﺐ:

ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ داﻧﺶ روز (ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن  ﺳﻮم)

ﻧﺤﻮة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روش دوم

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ژورﻧﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ (Most Downloaded  وMost Cited)

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﮥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع=اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن)

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ژورﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻣﺮده

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري (Survey Papers)

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ارﺟﺎﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻠﯿﺪي (key references)

ﺧﻄﺮات و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در روش دوم

خطر اول : اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺒﻼً ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ

خطر دوم : آﻏﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮐﺎر آﻏﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮐﺎر (Literature Review )ﺣﺬف ﻓﺎز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ : Research=Re+search

خطر سوم: ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ، ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد داﻧش

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع پایان نامه ﺑﻪ روش دوم

ﻣﺰاﯾﺎ: اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ  آن ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ به وﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر (در ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ)

ﻣﻌﺎﯾﺐ: در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮدي (ﺑﻪ وﯾﮋه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ) ﻧﺪارﻧﺪ

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روش دوم

درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در روش  دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدي ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻮآوري ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻼً ﻋﯿﻨﺎً ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻞ آن ﺑﺮاي ﻋﺪه اي ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ داراي درﺟﮥ دﮐﺘﺮا (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ) ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن استاد راهنمای حداکثر 10 دانشجوی کارشناسی ارشد  و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺣﺪاﮐﺜﺮ 16 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ کشور باشند.

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﻣﺪﻋﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﺎد راهنمای 6 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور حداکثر 10 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﮥ دﻓﺎع را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

در ادامه لینک های زیر در رابطه با رشته های مختلف می توانید موضوعات رایگان پایان نامه را دانلود کنید:

موضوع پایان نامه مهندسی کامپیوتر

موضوع پایان نامه مهندسی برق

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه حقوق و علوم سیاسی

موضوع رایگان پایان نامه روانشناسی

موضوع پایان نامه شهرسازی و معماری

موضوع پایان نامه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات ( قسمت اول)

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت

موضوع پایان نامه رشته زبان انگلیسی،ادبیات انگلیسی،مترجمی انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی (قسمت اول)

پروپوزال کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

قسمت اول موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود رایگان مطالب دانشگاهی