ﻧﺤﻮة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎمه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد

 

مشاوره در انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری، انجام پایان نامه ارشد و دکتری ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

1.ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر

اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات، وزارت ﻧﯿﺮو، ...

اﻧﺠﺎم ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﺧﻠﯽ(اﻣﮑﺎن سنجی انجام پروژه های بزرگ)
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوري (ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﺗﯽ )

2. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ

اﻣﮑﺎن اداﻣﮥ ﮐﺎر در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی

روﺷﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روش اول

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، اداره ﺟﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ.ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ (اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ (زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ) ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﯿﺪي ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع پایان نامه و پروپوزال ﺑﻪ روش اول

ﻣﺰاﯾﺎ:

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آن

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﺳﻮي ﻧﻬﺎد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪة آن (ﺣﺬف رﯾﺴﮏ ﮐﺎر  ﮐﺮدن ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﻟﮥ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ)

اراﺋﮥ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري از ﻃﺮف ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻪ داده ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ)

ﻣﻌﺎﯾﺐ:

ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ داﻧﺶ روز (ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن  ﺳﻮم)

ﻧﺤﻮة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روش دوم

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ژورﻧﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ (Most Downloaded  وMost Cited)

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﮥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع=اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن)

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ژورﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻣﺮده

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري (Survey Papers)

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ارﺟﺎﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻠﯿﺪي (key references)

ﺧﻄﺮات و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در روش دوم

خطر اول : اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺒﻼً ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ

خطر دوم : آﻏﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮐﺎر آﻏﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮐﺎر (Literature Review )ﺣﺬف ﻓﺎز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ : Research=Re+search

خطر سوم: ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ، ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد داﻧش

ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع پایان نامه ﺑﻪ روش دوم

ﻣﺰاﯾﺎ: اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ  آن ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ به وﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر (در ﺻﻮرت ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ)

ﻣﻌﺎﯾﺐ: در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎرﺑﺮدي (ﺑﻪ وﯾﮋه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ) ﻧﺪارﻧﺪ

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روش دوم

درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در روش  دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدي ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻮآوري ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺒﻼً ﻋﯿﻨﺎً ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻞ آن ﺑﺮاي ﻋﺪه اي ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ داراي درﺟﮥ دﮐﺘﺮا (ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ) ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن استاد راهنمای حداکثر 10 دانشجوی کارشناسی ارشد  و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺣﺪاﮐﺜﺮ 16 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ کشور باشند.

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ و ﻣﺪﻋﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﺎد راهنمای 6 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور حداکثر 10 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﮥ دﻓﺎع را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

در ادامه لینک های زیر در رابطه با رشته های مختلف می توانید موضوعات رایگان پایان نامه را دانلود کنید:

موضوع پایان نامه مهندسی کامپیوتر

موضوع پایان نامه مهندسی برق

موضوع پایان نامه مدیریت کارآفرینی،مدیریت بازرگانی،مدیریت mba،مدیریت اجرائی،مدیریت دولتی،مدیریت استراتژی

موضوع پایان نامه مدیریت مالی و حسابرسی

موضوع پایان نامه حقوق و علوم سیاسی

موضوع رایگان پایان نامه روانشناسی

موضوع پایان نامه شهرسازی و معماری

موضوع پایان نامه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات ( قسمت اول)

موضوع پایان نامه مهندسی برق قدرت

موضوع پایان نامه رشته زبان انگلیسی،ادبیات انگلیسی،مترجمی انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی (قسمت اول)

پروپوزال کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

قسمت اول موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه ارشد

یکی از مهمترین وظایف دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پایان نامه می باشد. فقر اساتید خبره در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی در برخی دانشگاه های داخلی و خارجی موجب سردرگمی دانشجویان عزیز گردیده است، موسسه ادیب مشاور مفتخر است که در پاسخ به این نیاز طی ده سال فعالیت به تعداد بیشماری از دانشجویان ارشد و دکتری خدمات مشاوره تخصصی ارايه داده است.

به طور کلی انجام پایان نامه کاری زمان بر است که دانش و تجربه زیادی نیازمند است. موسسه ادیب مشاور با چندین سال تجربه در عرصه مشاوره و با در اختیار داشتن متخصصین و اساتیدی با تجربه آماده مشاوره و آموزش پایان نامه در کلیه رشته های دانشگاهی می باشد.

علاوه بر این موسسه ادیب مشاور، در زمینه شبیه سازی مقالات، پایان نامه ها و انجام پروژه ها با برنامه نویسی نیز به دانشجویان کشور عزیزمان خدمات لازم را ارائه می کند. این خدمات شامل تحلیل آماری، پیاده سازی با انواع نرم افزارهای مهندسی، برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی و تهیه پرسش نامه می شود.

به طور کلی سر فصل های خدمات موسسه ادیب مشاور عبارتند از:

مشاوره پروپوزال در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

مشاوره پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته مدیریت، حسابداری، مهندسی برق قدرت، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی کامپیوتر و روانشناسی و دیگر رشته ها

شبیه سازی انواع مقالات مهندسی

تحلیل آماری پایان نامه های آماری

تهیه پرسش نامه در رشته های مختلف دانشگاهی

تهیه پرسش نامه آنلاین در بستر اینترنت

مشاوره رایگان در انتخاب موضوع پایان نامه های مهندسی و سایر رشته ها

انجام پروژه های برنامه نویسی با انواع زبان های برنامه نویسی از قبیل پایتون، متلب و آموزش کامل پروژه انجام شده در قالب فیلم آموزشی

انجام پروژه های شبیه سازی شبکه یا پایان نامه های مرتبط با شبکه با نرم افزارهای NS2 و NS3

انجام پایان نامه ادیب مشاور، انجام پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام رساله دکتری، انجام پایان نامه دکتری

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.

 

مشاوره تخصصی انجام پایان نامه و شبیه سازی آن

موسسه ادیب مشاور با داشتن اساتیدی مجرب در حوزه کلیه تحلیل های آماری پرسشنامه ای، و انواع آزمون‌های آماري در تکمیل فصل چهار پایان نامه، به دانشجویان در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات مشاوره و آموزش حرفه ای ارائه می دهد. هدف موسسه ادیب این است که دانشجویان کشور عزیزمان را در نگارش با کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد یاری دهد.

خدمات ما شامل مشاوره و آموزش تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزارهای زیر می باشد:

نرم افزار SPSS

با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در پایان نامه ها را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

نرم افزار Vensim

از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش در پایان نامه های مربوط به این حوزه پی ببریم.

نرم افزار LINGO

روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکاراست.

نرم افزار Lisrel

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: الف) روابط چندگانه  را می تواند برآورد کند ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) خطای اندازه‌گیری را می تواند محاسبه کند د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

نرم افزار Smart PLS

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است. و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

نرم افزار Amos

این نرم افزار، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند:

مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید.

مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

نرم افزار  GIS

در دهه اخیر به سبب گسترش فناوری های رایانه ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را به طور موثر فراهم ساخته است. امروزه (GIS) برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیزهای جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد. گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمام زمینه ها از جمله:

  • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
  • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
  • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
  • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
  • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
  • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
  • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
  • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
  • و…

نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنینک های مختلف تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

روش تاپسیس (TOPSIS) که مبتنی بر محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی می باشد.

روش دیماتل (DEMATEL): در این روش تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه شده و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

نکته: تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

نرم افزار STATA

تخصص اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است اما در رشته های مالی و حسابداری نیز قابلیت استفاده دارد. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی این نرم افزار در رشته اقتصاد است ولی به طور گسترده ای در رشته های حسابداری و مالی نیز وارد شده است. تحليل هاي آماري پانل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای آن می باشد.

نرم افزار R

نرم­ افزار آماری است که در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، اقتصاد و حسابداری است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای این نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

نرم افزار SPSS

نرم افزار گمز

نرم افزار دیگ سایلنت DIGSILENT

شبیه سازی با COMSOL

شبیه سازی با pscad

شبیه سازی با PSIM

نرم افزار Microfit

نرم افزار EQS

نرم افزار COMFAR

نرم افزار OXMETRICS

نرم افزار GAMS

نرم افزار SAS

نرم افزار STATISTICA

نرم افزار Splus

نرم افزار Microfit

نرم افزار Mapple

نرم افزار Axume

نرم افزار PHStat

نرم افزار SigmaPlot

نرم افزار DE

نرم افزار PQ Method

نرم افزار GeoDa

نرم افزار FX Equation 4.004.5

نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

نرم افزار ProKalc 7.9f

نرم افزار GA Solver

نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

نرم افزار Gretl

نرم افزار RATS

نرم افزار CATS

نرم افزار Algebra Equation Solver

نرم افزار WINQSB

نرم افزار SHAZAM 14

نرم افزار Algebrator 4.2 Build

نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276

نرم افزار Basic Math Solved! 2008

نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536

نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41

و …

اگر برای هریک از موارد فوق نیاز به مشاوره رایگان دارید، همین الان با ما تماس بگیرید.