پروژه دانشجویی

26آوریل 2020
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت بازرگانی

پایان نامه مدیریت ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق فعالیت های توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی، نوآوری و مدیریت دانش در میان کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)، استان آذربایجان غربی چکیده پایان نامه پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی مفهومی برای افزایش عملکرد از طریق فعالیت های توسعه منابع انسانی، یادگیری سازمانی، نوآوری و […]

19آوریل 2020
روانشناسی

پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناختی زنان ویژه با زنان عادی چکیده پایان نامه انحرافات اجتماعی و بویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی ، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند و جامعه برای بقا و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار […]

15آوریل 2020
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

پایان نامه حسابداری بررسی اقدامات مالی در شرکت های تولیدی استان ایلام و ارتباط آن با عملکرد مالی چکیده پایان نامه سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری از مهمترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است؛ لذا کارکرد معیارهای مالی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها ضروری است. در دهه های اخیر، اهمیت و تاثیر گذاری اقدامات […]

14آوریل 2020
رشته اقتصاد

پایان نامه اقتصاد رابطه بین تورم و رشد اقتصادی چکیده پایان نامه هدف از این مقاله استخراج سطح آستانه‌ای تورم است که قبل از آن سطح نرخ تورم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و بعد از آن سطح نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ […]

12آوریل 2020
رشته حقوق

پایان نامه روانشناسی عمومی بررسی رابطه بین باور غیر منطقی و کارکرد خانواده دانشجویان متاهل چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باور غیر منطقی و کارکرد خانواده دانشجویان می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است.  جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان شهر تهران در سال 1394بود. به روش نمونه گیری تصادفی ،تعداد120نفر […]

12آوریل 2020
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت بازرگانی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در شرکت فراسان چکیده پایان نامه پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در شرکت فراسان اجام گرفته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مدیریت دانش در شرکت فراسان می باشند. […]

29مارس 2020
مهندسی صنایع

پروپوزال مهندسی صنایع طراحی مدل ارزیابی عملکرد پروژه ها مبتنی بر روش شاخصهای عملکرد چکیده پروژه ها در پیچیدگی، مدت زمان اجرا، بودجه بندی، تنوع فعالیت و تعداد مجریان درگیر با هم تفاوتهای زیادی دارند. برخی از نتایج پروژه بطور موفقیت آمیزی انجام شده و برخی دیگر به خوبی انجام نشده و نهایتا منجر به […]

29مارس 2020
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی

پایان نامه حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تشکیل پرتفوی مناسب برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنرکسون چکیده پایان نامه 1) هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نسبت های بدهی با اجزاء منتخب صورت جریان وجه نقد در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران.2) روش نمونه گیری افراد […]

25مارس 2020
روانشناسی

پایان نامه روانشناسی عمومی بررسی رابطه بین استرس شغلی وسلامت عمومی با کنترل متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده و سرسختی روانشناختی در کارکنان نوبتکار و غیر نوبتکار در یکی از شرکتهای نفتی چکیده پایان نامه تحقیق حاضر نیز که تحت عنوان (بررسی رابطه بین استرس شغلی و عدم سلامت عمومی با کنترل متغیرهای سرسختی روان شناختی […]

25مارس 2020
مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت بازرگانی

پایان نامه مدیریت بازرگانی مدل ترکیبی تحلیل ارزش مشتری چکیده پایان نامه امروزه با متحول شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی، تعامل شرکت‌ها با مشتریان نیز در قالب مدیریت ارتباط با مشتری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. شناسایی ویژگی‌های مشتریان مختلف، علایق و سلایق آن‌ها و تخصیص بهینه منابع به مشتریان با توجه به […]