آرشیو برچسب ها : موضوع پایان نامه اقتصاد

پایان نامه اقتصاد رابطه بین تورم و رشد اقتصادی چکیده پایان نامه هدف از این مقاله استخراج سطح آستانه‌ای تورم است که قبل از آن سطح نرخ تورم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و بعد از آن سطح نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ […]

پایان نامه اقتصاد بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تراز پرداختها در ایران چکیده پایان نامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دو ویژگی: “برخورداری از تکنولوژی و سیستم‌های روز هر صنعت” و “تأمین منابع مالی به صورت سرمایه‌ و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تأثیر آن بر رشته اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه کسب […]